E-ISSN: 2148-4570 • ISSN: 2148-4570

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi

Yayın ve Hakem Değerlendirme Süreçleri

Değerlendirilmek üzere yollanan tüm yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Dergimizin çift-kör değerlendirme prensipleri gereği yazar ve hakem isimleri birbirlerine açıklanmamaktadır. Yollanan yazılar, değerlendirme süreci boyunca en az iki kez intihal programı ile taranmakta ve örtüşme veya birebir aynı metin varlığı açısından incelenmektedir. Makaleniz basım için kabul edildiğinde, veriler değişime uğratılmadan netlik ve anlaşılabilirliği arttıracak editöryel revizyonlardan geçebilir. Derginin yayın ve bilimsel içeriği ve bu içeriğin basım zamanları konusunda tam yetki Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne aittir.      

Ankara Medical Journal makale yükleme veya herhangi bir işlem için ücret talep etmemektedir.       

Dergimizde makale değerlendirme süreci ortalama 2-6 ay civarındadır.

Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Gerek yayın politikamız gerekse dahil olduğumuz uluslararası yayın kuruluşlarının kuralları gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlarından istenebilecektir.          

Çıkar Çatışması

Yazarlar, makale metni içinde çıkar çatışması olmadığını beyan etmeli, ayrıca maddi destek aldılarsa, bunu yayın hakkı devir formu ve makalenin sonunda açıkça belirtmelidirler.

Etik Hususlar

Olgu sunumu, derleme makaleleri ve editöre mektup hariç olmak üzere, herhangi bir canlıya ait veri kullanılan tüm araştırma makaleleri için Helsinki Deklarasyonu etik standartlarına uygun etik kurul onayı alınmalıdır. Olgu sunumları için katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmalıdır. Alınan etik onaya ilişkin bilgiler (kurul adı, tarih ve numarası), “materyal ve metot” bölümünde ve ana metnin sonundaki  “Etik Hususlar” alt başlığı altında belirtilmelidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yazının “Gereç ve yöntem” kısmında çalışmanın Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu prensipleri doğrultusunda yapıldığı ve ilgili kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. Gerek görülürse editör tarafından etik kurul onayının bir örneği yazarlardan istenebilir.

Gönderilecek makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulması zorunludur. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Genel Format

Ankara Medical Journal 2022 yılı itibariyle sadece İngilizce dilinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

Makale sayfa düzeni her yönden 2,5 cm boşluk olacak şekilde, Microsoft Word™ (ver. 7.0 ve üstü), Cambria fontu ile 12 punto ve çift satır aralığı ile yazılmalıdır. Yazılarda "System International" (SI) birimleri kullanılmalıdır. Tablo ve grafiklere metin içinde atıf yapılmalıdır. Kısaltmalar öz ve metinde ilk geçtikleri yerde açık yazılıp, parantez içinde kısaltma verilmek kaydıyla, kullanılabilirler.

Yazılarda materyal ve metot bölümü ayrıntılı belirtilmelidir.

Çalışma daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuşsa, makale sonunda toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.

Makale başvurularınızda önereceğiniz hakem var ise, muhtemel iki hakemin adlarını, adreslerini, e-posta adreslerini de belirtiniz. Editörlerin önerilen hakemlere başvurup başvurmama hakkını saklı tuttuklarını hatırlatmak isteriz.    

Bilimsel yazılarda, İngilizce abstractları takiben uygun dilde Index Medicus "Medical Subject Headings" a uygun en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.        

Özler

Editöre mektup haricindeki tüm yazılarda İngilizce yazılmış, başlıklı, 250 kelimeyi aşmayan öz ve 3-6 adet anahtar kelime olmalıdır.         

Araştırma makaleleri   

Özler 250 kelimeyi geçmemeli ve sırasıyla şu başlıkları içermelidir:

 • Objectives
 • Materials and Methods
 • Results
 • Conclusion

Ana metin 3000 kelimeyi aşmamalı (öz, kaynaklar, tablo ve şekiller hariç), maksimum 30 referans olmalıdır.

Araştırma makalelerinin ana metinleri şu bölümlerden oluşmalıdır:

 • Title and abstract,
 • Keywords,
 • Introduction,
 • Materials and Methods,
 • Results,
 • Discussion,
 • References,
 • Tables and figures.

Gözlemsel çalışmalar (kohort, vaka kontrol çalışmaları, kesitsel çalışmalar) için STROBE kontrol listesini kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Randomize kontrollü araştırmalar için CONSORT kontrol listesi kullanılabilir. Sistematik derlemeler ve meta-analizler için lütfen PRISMA kontrol listesine bakınız.

Derlemeler

Davet üzerine yazılan derleme yazılarında, konuyla ilgili yeni gelişmeler yazarın deneyimleri ile ele alınmalıdır. Bölümsüz, kısa, açıklayıcı bir abstract yazılmalıdır. Abstract 250 kelimeyi, ana metin (öz, kaynak, tablo, şekil hariç) 5000 kelimeyi aşmamalı, yazar sayısı maksimum 5, kaynak sayısı maksimum 60 olmalıdır.

Olgu Sunumları

Öz kısa, açıklayıcı, bölümsüz olmalı, 250 kelimeyi geçmemelidir.
Olgu sunumları şu bölümlerden oluşmalıdır:

 • Title
 • Abstract (olgunun neden yayınlanmak üzere önerildiği açık bir şekilde beyan edilmelidir),
 • Keywords,
 • Introduction
 • Case report,
 • Discussion,
 • References,
 • Tables and figures.

Yazının tümü (kaynaklar, tablo ve şekiller hariç) 1200 kelimeyi geçmemeli, en fazla 5 yazar adı, 10 kaynak ve 5 tablo veya şekil bulunmalıdır.
Olgu sunumlarınız için CARE kontrol listesini kullanınız.


Editöre Mektup

Kaynaklar hariç 500 kelimeyi aşmamalıdır. Abstract gerekmemekte olup, en fazla 4 yazarı, 5 referansı, 1 şekil veya tablosu olmalıdır.

Kaynaklar ve Atıflar

Makaleleriniz için Ankara Medical Journal yazım kurallarını içeren Endnote Style dosyasını buradan indirebilirsiniz.

Kaynaklar, yazıdaki sıralamasına göre yazılmalı ve metin içinde atıf yapılırken, cümle sonunda, noktalama işaretlerinden sonra "Üst Simge (Örneğin, 4 nolu kaynak ise, 4)" olarak belirtilmelidir. Atıf yapılan kaynak numaraları, aksi gerekli olmadıkça, toplu olarak cümle sonunda, noktadan sonra verilmelidir.

Birden fazla kaynağa atıf yapılan cümlelerde, kaynak numaraları ardışıksa, ilk kaynak-son kaynak şeklinde (Ör: Hipertansiyon önemli bir sağlık sorunudur.6-9), ardışık olmayanlar ise virgül ile gösterilmelidir (Ör: Hipertansiyon prevalansı giderek artmaktadır.3-7,13,20).         

Kaynak olarak gösterilen makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmelidir. Yedi veya daha fazla ise ilk 3 isim yazılıp "et al." eklenmelidir. Web referansı kaynak olarak kullanılacaksa, adres, başlık ve erişim tarihi eklenmelidir.           

Kaynak Dergi adı kısaltmaları Index Medicus’a göre olmalıdır. Kısaltması bulunmayan dergilerin tam adı yazılmalıdır.

Makaleden alıntı için, yazarların soyadları ve adlarının baş harfleri, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no'su belirtilmelidir. Bir cilt boyunca devam eden numaralandırma sistemi olan bir dergiden atıf yapılacaksa, parantez içindeki sayı numarası verilmeyebilir. Sayılar arası noktalama işaretleri sonrası boşluk bırakılmamalıdır. Sayfa aralığı verilirken, tekrarlayan numaralar silinmelidir (Ör: 1252-1263 yerine 1252-63).

Alternatif olarak, bir dergi bir cilt boyunca sürekli sayfalandırma yapıyorsa (birçok tıp dergisinin yaptığı gibi), ay ve sayı numarası atlanabilir.        

Örnekler:

U.S. Preventive Services Task Force. Screening for depression: recommendations and rationale. Ann Intern Med. 2002;136(10):760-4.

Jewkes R, Nduna M, Levin J, et al. Impact of stepping stones on incidence of HIV and HSV-2 and sexual behaviour in rural South Africa: cluster randomised controlled trial. BMJ. 2008;337:a506.

Kitaptan alıntı

Tek yazarlı kitaptan belirli sayfa(lar)dan alıntı: 

Neinstein LS. The office visit, interview techniques, and recommendations to parents. In: Neinstein LS, ed. Adolescent Health Care. A practical guide. 3rd ed. Baltimore: Williams&Wilkins; 1996:46-60.  

Çok yazarlı bir kitaptaki çok yazarlı bir bölümden alıntı için:    

Schulz JE, Parran T Jr. Principles of identification and intervention. In: Graham AW, Shultz TK, eds. Principles of Addicton Medicine. 3rd ed. Baltimore: Williams&Wilkins; 1998:1-10.

Tezden alıntı için: 

Kılıç C. General Health Survey: A Study of Reliability and Validity. Ph.D. Thesis, Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Ankara; 1992:23-8.     

İnternet sitesinden alıntılar için site adı, URL adresi, varsa yazar adları erişim tarihi eksiksiz verilmelidir.

OECD Data [Internet]. https://data.oecd.org/. (Accessed: 15.05.2020).       

Görlach A. Opinion: Coronavirus conspiracy theories on the rise [Internet]. 2020;
https://www.dw.com/en/opinion-coronavirus-conspiracy-theories-on-the-rise/a-53418223. (Accessed: 13.05.2020).

DOI verilecekse,          

Joos S, Musselmann B, Szecsenyi J. Integration of complementary and alternative medicine into family practices in Germany: results of a national survey. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:495813 (doi:10.1093/ecam/nep019).

Diğer alıntı biçimleri için, lütfen “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References” adresine başvurunuz.

Yayın Etiği ve Malpraktis Bildirimi

Ankara Med J, mümkün olan en yüksek yayın etiği standartlarına uymayı taahhüt eden elektronik hakemli uluslararası bir dergidir. Okurlarımıza en yüksek kalitede bir dergi sunmak için, Yayın Etiği ve Malpraktis Bildirimi'nin aşağıdaki ilkeleri belirtilmiştir. Bu standartlara uymayan tüm makaleler (yayınlanmasından sonra dahi) herhangi bir zamanda yanlış uygulama tespit edilirse yayından çıkarılır. Ankara Med J, tüm makaleleri çift-kör hakem değerlendirmesi süreciyle yönetmektedir. Ayrıca, makaleler intihal, veri uydurma (fabrikasyon), tahrifat (mevcut araştırma verilerinin, tabloların veya resimlerin manipülasyonu) ve araştırmada insan veya hayvanların yanlış kullanımı açısından kontrol edilmektedir. Etik kurallarına uygun olarak, herhangi bir şüpheli intihal veya yinelenen yayınlama vakası bildirilecektir. Ankara Med J, sunulan bildirileri her zaman taramak için çeşitli intihal tespit edici yazılımları (iThenticate gibi) kullanma hakkını saklı tutar. Dergimiz tarafından benimsenen yayın etiği ilkeleri hakkında daha detaylı bilgi için COPE (Committee on Publication Ethics) yönergeleri ve akış şemaları incelenebilir.

Yazarlar orijinal eserler yazdıklarından emin olmalıdırlar. Ayrıca, makalenin başka bir yerde yayınlanmadığından da emin olmalıdırlar. Diğer yazarların ve katkıda bulunanların sözleri veya çalışmaları uygun şekilde kaynak gösterilmeli ve atıfta bulunulmalıdır. Makaleyi göndermeden önce yazarlar dil düzenlemesinden de sorumludur. Orijinal makale olarak çalışmalarını dergiye gönderen yazarlar, gönderilen eserlerin tamamen yazarlarının katkılarını temsil ettiğini ve tamamen veya kısmen başka bir eserden açıkça alıntı yapılmaksızın kopyalanmadığını veya intihal yapılmadığını onaylar. Diğer yazarların, katkıda bulunanların veya kaynakların (çevrimiçi siteler dahil) herhangi bir eseri veya sözleri uygun şekilde kaynak gösterilmeli ve atıfta bulunulmalıdır. Tüm yazarlar, makalelerinin sonuçlarını veya yorumunu etkileyebilecek mali veya başka bir çıkar çatışmasını ifşa etmelidir (proje için finansal destek açıklanmalıdır). Bir yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu keşfettiğinde, dergi editörüne derhal bildirmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle iş birliği yapmak yükümlülüğündedir. Yazar, makaleyi göndermeden önce lisans sözleşmesini kabul eder. Tüm makaleler online başvuru sistemi kullanılarak gönderilmelidir. Bir makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermek, yayın etiğinin ihlali anlamına gelir.

Editörler, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift-kör hakem incelemesini sağlamalıdır. Yazar ile editörler ve hakemler arasındaki olası çıkar çatışmalarını önlemek için çaba göstereceklerdir. Editörler ayrıca gönderilen yazılarla ilgili tüm bilgilerin yayınlanmadan önce gizli tutulmasını sağlayacaktır. Baş editör, editörlerin çalışmalarını koordine edecektir.       

Hakemler, yazarların etnik kökenini, cinsiyetini, cinsel yönelimini, vatandaşlık durumunu, dini inançlarını veya politik görüşlerini dikkate almaksızın içeriğe dayalı olarak makaleleri değerlendirir. Gönderilen yazılarla ilgili tüm bilgilerin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazarın telif hakkı ihlali ve intihalinin farkındalarsa baş editöre rapor vermelidir. Sunulan çalışmaları objektif olarak değerlendirmeli ve eserler hakkındaki görüşlerini revizyon notu biçiminde açık bir şekilde sunmalıdır. Bir değerlendirmek için yetkin olmayan veya kısa sürede değerlendirmesi mümkün olmayan bir hakem, bu durumu baş editöre bildirmeli ve kendisini değerlendirme sürecinden mazur görülmesini talep etmelidir.        

İstatistiksel gösterimler  

Kullanılan istatistiksel yöntem, orijinal veriye erişebilecek bilgili bir okuyucunun rapor edilen sonuçları onaylayabileceği bir ayrıntıda belirtilmelidir. İstatistiksel terimler, kısaltmalar ve semboller tanımlanmalıdır. Kullanılan bilgisayar programı ve istatistiksel yönteme dair açıklama verilmelidir. Çalışma deseni ve istatistiksel yönteme dair kaynaklar mümkünse belirtilmelidir.           

Sonuçların sunumunda, özellikle ortalama ve yüzdelik verirken, ondalıklı hanelerin gösteriminde, makalenin tümü ile tutarlı olacak şekilde noktadan sonra bir veya iki hane kullanılabilir. İstatistiksel değerlerin gösteriminde ise (p, t, z, F, Ki-Kare gibi) noktadan sonra üç hane yazılması gerekir. p değerlerinin sunumunda p<0.05 veya p>0.05 yerine test istatistiği ile birlikte tam p değerinin verilmesi (ör: p=0.032) gerekmektedir. Bu değerin binde birden küçük olması durumunda p<0.001 şeklinde gösterim yapılmalıdır.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale