E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Evaluation of Patient Profile and Training Effectiveness Applying to Obesity Center [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(2): 327-336 | DOI: 10.5505/amj.2020.90217

Evaluation of Patient Profile and Training Effectiveness Applying to Obesity Center

Duygu İlke YILDIRIM1, Mehmet Ali Eryılmaz2
1Department of Family Medicine, Konya Health Application and Research Center, University of Health Sciences, Konya Turkey
2Department of General Surgery, Health Sciences University Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey.

INTRODUCTION: Obesity centers are the centers that provide patients with the right lifestyle changes and enable them to maintain their ideal weight. Our study aims to identify potential risk factors for obesity with the data obtained, and to present useful suggestions in this newly developing area by evaluating the effectiveness of the center trainings.
METHODS: The study was conducted between 01.11.2018-31.08.2019 at the Obesity Center of Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital. This is a descriptive and cross-sectional study in which the data of 254 patients aged 18 years and over, whose BMI was 30 kg / m2, and whose admissions were approved by the center responsible physician and 5 different branch physicians, were evaluated retrospectively.
RESULTS: 91.33% Of the patients included in the study were female and 8.67 % were male. When the attendance status of the patients in the obesity center were compared according to clinical and some laboratory parameters; the weight, BMI, body fat percentage, waist circumference, hip circumference, HbA1c, LDL and triglyceride mean values of the patients who attended the trainings regularly were compared to the third month values of the patients who did not attend the trainings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of our study, it has been determined that patients who attend the center regularly and lose weight more easily and have a significant improvement in blood and lipid parameters. It is one of the most important steps of obesity treatment that patients are encouraged to participate in in-group trainings and frequently invited to the center.

Keywords: Obesity, obesity center, patient profile, educational activity

Obezite Merkezine Başvuran Hasta Profilinin ve Hastalara Verilen Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Duygu İlke YILDIRIM1, Mehmet Ali Eryılmaz2
1SBÜ Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aİle Hekimliği Kliniği, Konya
2SBÜ Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Obezite merkezleri hastalara doğru yaşam tarzı değişikliklerini kazandırarak, hastaların ideal kilolarını koruyabilmelerini sağlayan merkezlerdir. Çalışmamız elde edilen veriler ile obezite için potansiyel risk faktörlerini saptamayı, merkez eğitimlerinin etkinliğini değerlendirerek yeni gelişme gösteren bu alanda faydalı öneriler sunmayı amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 01.11.2018-31.08.2019 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi’nde yapılmıştır. Toplam 1986 hastadan VKİ≥30 kg/m2, 18 yaş ve üzeri merkeze kabulleri merkez sorumlu hekimi ve 5 farklı branş hekimi tarafından onaylanmış 254 hastanın verilerinin retrospektif olarak değerlendirildiği, tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların %91,33’ü kadın, %8,67’si erkekti. Hastaların obezite merkezinde verilen eğitimlere devamlılık durumları klinik ve bazı laboratuvar parametrelere göre karşılaştırıldığında; eğitimlere düzenli katılan hastaların 3. ay kilo, VKİ, vücut yağ yüzdesi, bel çevresi, kalça çevresi, HbA1c, LDL ve trigliserid ortalaması eğitimlere devamlı katılmayan hastaların 3. ay değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Merkeze devamlılığı olup, eğitimlere düzenli katılan hastaların daha kolay kilo verdikleri, kan ile lipid parametrelerinde anlamlı derecede düzelme olduğu saptanmıştır. Hastaların merkezde verilen grup içi eğitimlere katılmalarının sağlanması ve sık sık merkeze davet edilmeleri obezite tedavisinin önemli basamaklarından birini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, obezite merkezi, hasta profili, eğitim etkinliği

Duygu İlke YILDIRIM, Mehmet Ali Eryılmaz. Evaluation of Patient Profile and Training Effectiveness Applying to Obesity Center. Ankara Med J. 2020; 20(2): 327-336

Corresponding Author: Duygu İlke YILDIRIM, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale