E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Evaluation of Vitamin D Levels in Adolescents and Children According to Age, Sex and Seasonal Charesteristics [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(2): 380-386 | DOI: 10.5505/amj.2020.70893

Evaluation of Vitamin D Levels in Adolescents and Children According to Age, Sex and Seasonal Charesteristics

Eda Türe1, Seçil Müderrisoğlu2, Recai Acı3, Mahcube Çubukçu1, Mukadder Arslanbek Erdem3
1Department Of Family Medicine,Health Sciences University Samsun Education And Research Hospital Samsun,Turkey
2Department Of Biochemistry, Ondokuz Mayis University Faculty of Veterinary Samsun,Turkey
3Department Of Biochemistry,Health Sciences University Samsun Education and Research Hospital Samsun,Turkey

INTRODUCTION: The aim of our study was to determine whether vitamin D deficiency was present in adolescents and children who admitted to our hospital; to determine whether there is a difference between 25-hydroxy (25-OH D) vitamin D levels according to age, sex and seasons
METHODS: Between the years 2018-2019, 4.153 adolescents and children who admitted to our Pediatric Outpatient Clinic between winter and summer months. 25-0H D vitamin D levels were determined according to age, sex, and seasons. Serum 25-OH D level<20 ng/ml was accepted as severe insufficiency, 20-30 ng/ml insufficiency, >100 ng/ml toxicity. The data were evaluated by the SPSS 22.0 program. One- way variance analysis test and student t-test were used in the evaluation of the data. p<0.05 was considered significant.
RESULTS: 55.23% of the population in our study was female. The 25-OH D level in girls was 17.29 ± 11.50 ng/ml. In males, it was found to be 19.16 ± 10.68. The mean 25-OH D level was found 18.13 ± 11.18 ng / mL. In our study, the frequency of vitamin D deficiency was found to be 44.80%. While the frequency of vitamin D deficiency was 57.11% in winter, it was found to be 42.89% in summer. Vitamin D levels show statistically significant differences according to gender, age-range, and season of hospital admittance. Vitamin D levels are lower in adolescent age groups than in child age groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, severe vitamin D deficiency was found in adolescents and children. Vitamin D levels in children and adolescents varied depending on sex, age, and season.

Keywords: vitamin D, children, adolescent, age, sex, season

Adölesan ve Çocuklarda D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimsel Özelliklere Göre Değerlendirilmesi

Eda Türe1, Seçil Müderrisoğlu2, Recai Acı3, Mahcube Çubukçu1, Mukadder Arslanbek Erdem3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Samsun
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı hastanemize başvuran çocuk ve adolesanlarda D vitamini eksikliği olup olmadığını belirlemek; cinsiyet, yaş, ve mevsimlere göre 25- Hidroksi vitamin D (25-OH D) düzeyleri arasında fark olup olmadığını tespit etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2018-2019 kış ve yaz mevsimi ayları arasında hastanemiz Çocuk Hastalıkları Polikliniği'ne herhangi bir sebeple başvuran 4.153 çocuk ve adolesan çalışmaya alındı. Hastaların yaş, cinsiyet ve mevsimlere göre 25-OH D vitamin düzeyleri belirlendi. Serum 25-OH D düzeyinin <20 ng/ml olması ciddi yetersizlik, 20-30 ng/ml arası yetersizlik, 30-100 ng/ml arası yeterlilik, >100 ng/ml olması toksisite olarak kabul edildi. Verilerin değerlendirilmesinde tek yönlü varyans analizi ve student t testi kullanıldı. SPSS 22.0 paket programı kullanıldı. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmamızdaki popülasyonun % 55,23 ü kız idi. Kızlarda 25-OH D düzeyi 17,29±11,50 ng/ml idi. Erkeklerde ise 19,16±10,68 olarak bulundu. 25-OH D düzeyi ortalaması 18,13±11,18 ng/mL bulunmuştur. Çalışmamızda D vitamini yetersizliğinin sıklığı %44,80 olarak saptanmıştır. Kış aylarında D vitamini yetersizliğinin sıklığı %57,11 iken, yaz aylarında %42,89 olarak bulunmuştur. D vitamini düzeyleri cinsiyet, yaş aralığı ve başvuru mevsimine göre istatistiksel anlamlı farklılıklar göstermektedir. Adolesan yaş gruplarında D vitamini düzeyleri, çocuk yaş gruplarına göre daha düşüktür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastanemize başvuran çocuk ve adolesanlarda ciddi D vitamini yetersizliği bulunmuştur. Çocuk ve adolesan grubu kişilerde D vitamini düzeylerinin cinsiyet, yaşa ve mevsimlere bağlı olarak değişiklik gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, çocuk, adölesan, yaş, cinsiyet, mevsim

Eda Türe, Seçil Müderrisoğlu, Recai Acı, Mahcube Çubukçu, Mukadder Arslanbek Erdem. Evaluation of Vitamin D Levels in Adolescents and Children According to Age, Sex and Seasonal Charesteristics. Ankara Med J. 2020; 20(2): 380-386

Corresponding Author: Mahcube Çubukçu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale