E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Evaluation of Anthropometric and Biochemical Properties of Patients who Applied to Obesity Policlinics [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(2): 407-415 | DOI: 10.5505/amj.2020.59140

Evaluation of Anthropometric and Biochemical Properties of Patients who Applied to Obesity Policlinics

Şennur Doğan1, Cemil Işık Sönmez1, Duygu Ayhan Başer2
1Department Of Family Medicine, Düzce University, Düzce, Turkey
2Hacettepe University Medical Faculty Department Of Family Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to evaluate and compare the anthropometric and biochemical properties of patients who applied to obesity outpatient clinic.
METHODS: The universe of this descriptive study consisted of 1650 patients who applied to obesity outpatient clinic between August 2016 and October 2017. These patients were retrospectively scanned and 925 patients with BMI ≥25 kg/m22 were included in the study.
The patients were divided into 4 groups according to WHO's obesity classification and evaluated according to these groups. Anthropometric measurements, Bioelectrical Impedance Analysis and laboratory results of the patients were obtained by scanning patient files and hospital databases. Statistical analysis of the data was done via SPSS 23 program and p< 0.05 was considered significant.

RESULTS: 84.3% of the participants were women. There was a significant difference in all anthropometric features compared to the groups (p <0.05). Hemoglobin, hematocrit, MCV, iron, ferritin and vitamin D levels and mean insulin, insulin resistance, creatinine, uric acid, AST, ALT and TG values were significantly higher in males (p <0.001 for each).
Hb, HCT, MCV, insulin, HOMA-IR, creatinine, uric acid, AST, ALT, TG, iron, ferritin and vitamin D values of stage 1 obese individuals were significantly higher than other groups; PLT and HDL values were found lower. (p <0.001 for each).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The effects of obesity on body components and biochemical parameters depend on gender and degree of obesity. While evaluating obese patients, waist circumference, hip circumference, body fat amount and biochemical parameters should be measured together with BMI.

Keywords: Anthropometric Measurements, Biochemical Measurements, Bioelectric İmpedance Analysis, Body Mass İndex, Obesity

Obezite Polikliniklerine Başvuran Hastaların Antropometrik ve Biokimyasal Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Şennur Doğan1, Cemil Işık Sönmez1, Duygu Ayhan Başer2
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Düzce
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada obezite polikliniğine başvuran hastaların antropometrik ve biyokimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini Ağustos 2016-Ekim 2017 tarihleri arasında obezite polikliniğine başvuran toplam 1650 hasta oluşturmuştur. Bu hastalar kayıtlardan retrospektif olarak taranmış ve BMI ≥25 kg / m2 olan 925 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar DSÖ'nün obezite sınıflamasına göre 4 gruba ayrılmış ve bu gruplara göre değerlendirme yapılmıştır. Hastaların antropometrik ölçümleri, Biyoelektrik Empedans Analizi ve laboratuvar sonuçları hasta dosyaları ve hastane veri tabanları taranarak elde edilmiştir. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 23 programı ile yapılmıştır ve p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların % 84,3'ünü kadınlar oluşturmuştur. Tüm antropometrik özelliklerde gruplara göre anlamlı olarak farklılık saptanmıştır (p<0,05). Hemoglobin, hematokrit, MCV, demir, ferritin ve D vitamini düzeyleri ile ortalama insülin, insülin direnci, kreatinin, ürik asit, AST, ALT ve TG değerleri erkeklerde anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır (her biri için p<0,001).
Evre 1 obez bireylerin Hb, HCT, MCV, insülin, HOMA-IR, keatinin, ürik asit, AST, ALT, TG, demir, ferritin ve D vitamini değerleri diğer gruplardan anlamlı derecede daha yüksek; PLT ve HDL değerleri daha düşük saptanmıştır. (her biri için p <0,001).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Obezitenin vücut bileşenleri ve biyokimyasal parametreler üzerindeki etkileri cinsiyete ve obezite derecesine bağlıdır. Obez hastalar değerlendirilirken BMI ile birlikte bel çevresi, kalça çevresi, vücut yağ miktarı ve biyokimyasal parametrelerin ölçümü de yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Antropometrik Ölçümler, Biyokimyasal Ölçümler, Biyoelektrik Empedans Analizi, Vücut Kitle İndeksi, Obezite

Şennur Doğan, Cemil Işık Sönmez, Duygu Ayhan Başer. Evaluation of Anthropometric and Biochemical Properties of Patients who Applied to Obesity Policlinics. Ankara Med J. 2020; 20(2): 407-415

Corresponding Author: Duygu Ayhan Başer, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale