E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Prevalence of functional bowel disease in the light of diagnostic criteria of Rome IV functional bowel diseases in patients with Primary Sjogren syndrome [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(2): 399-406 | DOI: 10.5505/amj.2020.30306

Prevalence of functional bowel disease in the light of diagnostic criteria of Rome IV functional bowel diseases in patients with Primary Sjogren syndrome

Samet Karahan, Kemal Erol
Kayseri City Training And Research Hospital, Department Of Rheumatology, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: Sjogren's Syndrome (SS) is a female-dominated disease in which lymphocytes play a critical role in the etiopathogenesis and manifested by xerostomy and xerophthalmitis. In this study, we aimed to investigate the frequency of functional bowel disease (FBD) according to Roma IV criteria in patients with primary SS (PSS).
METHODS: 52 patients who admitted to Kayseri City Hospital Rheumatology Polyclinics between June 2018 - September 2019, and classified as PSS according to 2016 ACR / EULAR PSS classification criteria, were included in the study. Subjects were questioned about FBD and who had more than 10% weight loss in the last six months, new changes in defecation habits, presence of early age intestinal malignancy in his family history, nausea/vomiting and acute abdominal findings were excluded due to the possibility of alarm symptoms/organic pathology. The control group was the relatives of the patients who applied to the Hematology Outpatient Clinic and they were selected according to age and gender. Inquiries were made using a questionnaire, the presence of FBD and the type of FBD were noted and the incidence rate in patients with PSS and healthy controls was reported as percent.
RESULTS: In PSS patients, 24/52 (46.15%) patients had FBD and 17/75 (22.67%) healthy controls had FBD [p <0.05; Odds Ratio 2,924 (95% confidence interval 1.35-6.30)]. Irritable Bowel Syndrome ratio in PSS was found to be 18/52 (34.61%) and 14/75 (18.67%) in healthy subjects [p = 0.044; Odds Ratio: 2,307 (95% confidence interval 1.02 - 5.21)].
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was observed that the prevalence of FBD, especially IBS, was higher among patients with PSS compared to healthy individuals.

Keywords: Sjögren's Syndrome, Functional Bowel Diseases, Irritable Bowel Syndrome, Functional Constipation, Functional Diarrhea

Primer Sjögren sendromlu hastalarda Roma IV fonksiyonel barsak hastalıkları tanı kriterleri ışığında fonksiyonel barsak hastalığı sıklığı

Samet Karahan, Kemal Erol
Kayseri Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Sjögren Sendromu (SS), kserostomi ve kseroftalmi ile kendini gösteren etyopatogenezinde özellikle lenfositlerin rol oynadığı kadın egemen bir hastalıktır. Bu çalışmamızda Primer SS (PSS)’lu hastalarda Roma IV kriterleri ile fonksiyonel barsak hastalığı (FBH) sıklığı araştırılmak istenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2018 – Eylül 2019 arasında Kayseri Şehir Hastanesi Romatoloji Polikliniklerine başvuran ve 2016 ACR/EULAR PSS sınıflandırma kriterleri uyarınca PSS olarak sınıflandırılan 52 hasta çalışmaya alındı. FBH açısından sorgulanan ve son altı ay içinde %10 dan fazla kilo kaybı, dışkılama alışkanlığında eskiye oranla yeni değişiklik, ailede erken yaş intestinal malignite varlığı, bulantı kusma ve akut batın bulguları olan kişiler alarm semptomu/organik patoloji olasılığı sebebiyle çalışmaya alınmadı. Kontrol grubu olarak da Hematoloji Polikliniğine başvuran hastaların yakınları, yaş ve cinsiyet gözetilerek seçildi. Anket kullanılarak yapılan sorgulamalar neticesinde FBH varlığı ve var olan FBH tipi not edildi ve PSS’lu hastalarda ve sağlıklı kontrollerde görülme oranları % olarak belirtildi.
BULGULAR: PSS hastalarında 24/52 (%46,15) hastada FBH varken sağlıklı kontrollerin 17/75 (%22,66) hastada FBH saptandı [p<0,05; Odds Oranı 2,924 (%95 güven aralığı 1,35- 6,30)]. FBH alt tiplerinin bakılan analizlerinde, PSS’de Irritabl Barsak Sendromu oranı 18/52 (%34,61) sağlıklılarda 14/75 (%18,67) saptanmıştır [p=0,044; Odds Oranı: 2,307 (%95 güven aralığı 1,02 – 5,21)].
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada PSS’li hastalar arasında özellikle IBS olmak üzere FBH’nın prevelansının sağlıklı bireylere oranla yüksek olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sjögren Sendromu, Fonksiyonel Barsak Hastalıkları, İrritabl Barsak Sendromu, Fonksiyonel Konstipasyon, Fonksiyonel Diyare

Samet Karahan, Kemal Erol. Prevalence of functional bowel disease in the light of diagnostic criteria of Rome IV functional bowel diseases in patients with Primary Sjogren syndrome. Ankara Med J. 2020; 20(2): 399-406

Corresponding Author: Samet Karahan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale