E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal COVID-19 Pandemic Process: Its Evaluation in Terms of Spreading Rate, Mortality Rate and Precautions Taken [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(2): 370-379 | DOI: 10.5505/amj.2020.05826

COVID-19 Pandemic Process: Its Evaluation in Terms of Spreading Rate, Mortality Rate and Precautions Taken

CÜNEYT ARDIÇ1, Kerem Uzun1, AYŞE YAZAN ARSLAN1, Ayse Sahin1, MELEK HÜR1, Merve Nur Serçe1, Selma Türker1, Büşra USLUOĞLU1, Mert Süzük2, Didem Sarimehmet3
1Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine Department of Family Medicine, Rize,Turkey.
2Adnan Menderes University Faculty of Medicine Department of Family Medicine, Aydın,Turkey.
3Karadeniz Technical University Vocational School of Health Sciences, Department of Medical Services and Techniques, Trabzon, Turkey

INTRODUCTION: On 31 December 2019, the China Country Office of the World Health Organization (WHO) reported on cases of pneumonia with unknown etiology in the Wuhan city of the province of Hubei. On 7 January 2020, the factor was defined as a new Coronavirus (2019-nCoV) that had not been detected in humans before. The aim of this study is to analyze the pandemic in 8 different countries.
METHODS: In the study, we included the countries with the highest numbers of cases by the date 04.05.2020 (USA, China, Italy, Germany, Iran, France, Turkey), as well as South Korea. We comparatively analyzed the countries’ total case and mortality numbers, mortality rates, over-65 years old population rates and dates of precautions that were taken.
RESULTS: The number of COVID cases in the entire world exceeded 3.6 million, and approximately 75.2% of these cases were seen in 7 countries (USA, Italy, China, Germany, France, Iran, Turkey), whereas the number of related deaths worldwide exceeded 250 thousand by the same date (02.04.2020).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We are facing the greatest pandemic of the last century, or even the history of humanity, which has affected the society in all aspects from the field of medicine to economics. The greatest weapon for the history of humanity in the fight against the pandemic would be countries’ transfer of their knowledge to each other.

Keywords: COVID-19, mortality rate, countries' precautions

COVID-19 Pandemi Süreci: Yayılma Hızı, Ölüm Oranı ve Alınan Önlemler Açısından Değerlendirilmesi

CÜNEYT ARDIÇ1, Kerem Uzun1, AYŞE YAZAN ARSLAN1, Ayse Sahin1, MELEK HÜR1, Merve Nur Serçe1, Selma Türker1, Büşra USLUOĞLU1, Mert Süzük2, Didem Sarimehmet3
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilimdalı, Rize, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilimdalı, Aydın, Türkiye
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: 31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirus (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. Neredeyse tüm dünyaya yayılan bu durum sonrası Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu salgın pandemi olarak ilan edilmiştir. Bu çalışmanın amacı pandemiyi 8 farklı ülkede analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 04.05.2020 tarihi itibari ile dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülkeler (A.B.D, Çin, İtalya, Almanya, İran, Fransa, Türkiye) ve Güney Kore’yi dahil ettik. Ülkelerin toplam vaka ve ölüm sayılarını, ölüm oranlarını, 65 yaş üstü nüfus oranlarını ve alınan tedbirlerin tarihlerini birbirleriyle kıyaslayarak analiz ettik.
BULGULAR: Tüm dünyadaki Covidli vaka sayısı 3,6 milyonu aşmıştı ve bu vakaların yaklaşık 75.2% si 7 ülkede (A.B.D, İtaya, Çin, Almanya, Fransa, İran, Türkiye) görülmekteydi ve yine aynı tarihte (04.05.2020) dünyadaki ölüm sayısı 250 bini aşmıştı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlık alanından ekonomiye kadar toplumu tüm yönleriyle etkilemiş olan son yüzyılın belki de insanlık tarihinin en büyük pandemisiyle karşı karşıyayız. İnsanlık tarihi için pandemiyle mücadeledeki en büyük silah ülkelerin bilgi birikimlerini birbirlerine aktarmaları olacaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, mortalite oranları, ülkelerin tedbirleri

CÜNEYT ARDIÇ, Kerem Uzun, AYŞE YAZAN ARSLAN, Ayse Sahin, MELEK HÜR, Merve Nur Serçe, Selma Türker, Büşra USLUOĞLU, Mert Süzük, Didem Sarimehmet. COVID-19 Pandemic Process: Its Evaluation in Terms of Spreading Rate, Mortality Rate and Precautions Taken. Ankara Med J. 2020; 20(2): 370-379

Corresponding Author: CÜNEYT ARDIÇ, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale