E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal A Review of Protective and Risk Factors Affecting Psychosocial Health of Healthcare Workers in Pandemics [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(2): 488-504 | DOI: 10.5505/amj.2020.02418

A Review of Protective and Risk Factors Affecting Psychosocial Health of Healthcare Workers in Pandemics

Fatma Enli Tuncay1, Engin Koyuncu2, Şule Özel3
1Ankara City Hospital, Maternity Hospital, MSW, Ankara
2Ankara City Hospital, Dept of Physical Medicine and Rehabilitation, MD, Assoc. Prof., Ankara
3Ankara City Hospital, Maternity Hospital, MD, Assoc. Prof., Ankara

In pandemics, work load and stress levels increase significantly for healthcare systems in general and healthcare professionals in particular. Long working hours, difficult working environment conditions, the increase in the expectations and concerns of the society together with the number of patients, and the risks of getting infected themselves affect the overall psychosocial functionality and resilience of healthcare workers. In these periods, there is a need to work on protective and risk factors in order to provide supportive psychosocial services and programs for healthcare workers considering their increased risk of vulnerability levels. This review aims to review the protective and risk factors affecting the psychosocial health of healthcare workers during pandemics, based on literature information about recent outbreaks (SARS, MERS-CoV and mostly Covid-19 examples). The examination was limited to studies in which psychosocial variables were evaluated. Healthcare professionals may show the symptoms of psychiatric diorders such as anxiety, depression, post-traumatic stress disorder and burnout at a higher level in pandemics than the general population. Studies examining the psychosocial aspects of pandemics have shown that women and nurses are more affected. Adequate hygienic conditions, access to protective equipment, balanced working–resting hours, social and emotional support relationships between work teams and supportive services from management units are among the protective factors. In order to protect the psychosocial health of healthcare workers, they should be protected against stigmatization and socially supported.

Keywords: Pandemic, health care workers, employee health, psychosocial factors, covid-19

Pandemilerde Sağlık Çalışanlarının Psikososyal Sağlığını Etkileyen Koruyucu ve Risk Faktörlerine İlişkin Bir Derleme

Fatma Enli Tuncay1, Engin Koyuncu2, Şule Özel3
1Ankara Şehir Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Uzman Sosyal Çalışmacı, Ankara
2Ankara Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Doç. Dr., Ankara
3Ankara Şehir Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Doç. Dr., Ankara

Pandemilerde genelde sağlık sistemleri, özelde ise sağlık profesyonelleri için çalışma yükü ve stresi belirgin derecede artar. Uzun mesai saatleri, ağırlaşan çalışma ortamı koşulları, hasta sayısıyla birlikte toplumun beklenti ve kaygılarındaki çoğalma ve de çalışanların kendilerinin hastalanma riskleri bir bütün olarak sağlık çalışanlarının genel psikososyal işlevselliğine ve dayanıklılığına etkide bulunur. Bu dönemlerde psikolojik incinebilirlik riski artan çalışanlara yönelik destekleyici psikososyal hizmet ve programların sunulabilmesi için koruyucu faktörler ve risk faktörleri üzerinde çalışma ihtiyacı doğmaktadır. Bu derlemenin amacı, pandemi dönemlerinde sağlık çalışanlarının psikososyal sağlığını etkileyen koruyucu faktörlerin ve risk faktörlerinin, yakın dönem salgınlarla ilgili (SARS, MERS–CoV ve çoğunlukla Covid–19 örneklerinde) literatür bilgilerine dayalı olarak gözden geçirilmesidir. İnceleme, psikososyal değişkenlerin değerlendirildiği araştırmalarla sınırlandırılarak yapılmıştır. Sağlık çalışanları pandemilerde, anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu gibi psikiyatrik bozuklukları ve tükenmişlik gibi belirtileri toplumun geneline göre daha yüksek düzeyde gösterebilmektedir. Pandemilerin psikososyal yönlerini inceleyen çalışmalara göre, kadınlar ve hemşireler daha fazla etkilenmektedirler. Hijyen koşullarının uygunluğu, koruyucu ekipmanlara yeterli erişim, dengeli çalışma–dinlenme saatleri, pandemi ekip üyeleri arasındaki sosyal ve duygusal destek ilişkileri ve yönetim birimlerinden sağlanan destekleyici hizmetler koruyucu faktörler arasındadır. Sağlık çalışanlarının stigmatizasyona karşı korunması ve toplumsal olarak desteklenmesi psikososyal sağlıklarını korumada etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, sağlık çalışanları, çalışan sağlığı, psikososyal faktörler, covid-19

Fatma Enli Tuncay, Engin Koyuncu, Şule Özel. A Review of Protective and Risk Factors Affecting Psychosocial Health of Healthcare Workers in Pandemics. Ankara Med J. 2020; 20(2): 488-504

Corresponding Author: Fatma Enli Tuncay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale