E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Family Practice Awareness in Patients Applying to the Emergency Department and Receiving a Green Triage Code [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(2): 416-425 | DOI: 10.5505/amj.2020.75768

Family Practice Awareness in Patients Applying to the Emergency Department and Receiving a Green Triage Code

Cevdet Toksöz1, IBRAHIM IKIZCELI2, Murat Koyuncu3, Serap Biberoğlu2, Fatih Cakmak2, Derya Öztürk4
1Balikesir State Hospital, Emergency Medicine Department, Balikesir, Turkey
2Istanbul University Cerrahpasa-Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey
3Bahat Hospital, Emergency Medicine Department, Istanbul, Turkey
4Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In our country and all over the world, the overcrowding of Emergency Service is seen as a problem. Our goal in this study is to determine Family Practice awareness of patients who applies to Emergency Service with green triage code and to find out reasons for using Emergency Service instead of Family Practice.

METHODS: This study was performed in a training and research hospital emergency department for one month of the period. After patients, who applied to Emergency Service, were evaluated in Triage Department, the patients with Green Triage Code were assessed by a physician. Patients without acute emergency pathology were informed about the study, and informed consent was taken. It was provided to patients to answer the questionnaire. One thousand twenty-six patients were taken to the study and divided into two groups as emergencies and non-emergencies.
RESULTS: There were 305 patients in the emergency group, and there were 721 patients in non-emergency group. There was no significant difference between an emergency and non-emergency group according to gender, age, education, and the number of emergency applications. The most frequent application was from the younger group of 18-29 age range in both groups. With the increase in the patient age, the number of applications to the Emergency Department due to emergency and non-emergency reasons decreased. 57.30% of the patients who applied to the Emergency Department for non-emergency reasons know who the Family Physician is; 42.70% stated that they did not know who the Family Physician was. 52,10% of the patients who applied to the Emergency Department for non-emergency reasons stated that they knew the location of the health center where the Family Physician worked, and 47.90% of them stated that they did not know the location of the health center where the Family Physician worked.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It can be provided to reduce the density of Emergency Service by creating Family Practice awareness. Application difficulties in Family Practice lead patients to apply to Emergency Service more. We believe that to ease application to Family Practice could reduce redundant applications to Emergency Service.

Keywords: Emergency Service, Triage, Green Code, Family Practice

Acil Servise Başvuran ve Yeşil Triyaj Kodu Alan Hastalarda Aile Hekimliği Farkındalığı

Cevdet Toksöz1, IBRAHIM IKIZCELI2, Murat Koyuncu3, Serap Biberoğlu2, Fatih Cakmak2, Derya Öztürk4
1Balıkesir Devlet Hastanesi, Acil Tıp Bölümü, Balıkesir, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Bahat Hastanesi, Acil Tıp Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ülkemizde ve tüm Dünya’da acil servis kalabalığı önemli bir sorundur. Bu çalışmada amaç, Acil servise başvuran ve yeşil triyaj kodu alan hastalarda Aile Hekimi farkındalığını belirlemek, Aile Hekimi’ne başvurmama ve Acil servise başvurma nedenlerini ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, bir eğitim ve araştırma hastanesi acil tıp kliniği yeşil alana bir aylık dönemde başvuran hastalar ile yapıldı. Acil Servise başvuran hastalar Triyaj Bölümünde değerlendirildikten sonra Yeşil Triyaj Kodu olan hastalar bir hekim tarafından değerlendirildi. Akut acil patolojisi olmayan hastalar çalışma hakkında bilgilendirildi ve aydınlatılmış onam alındı. Onam veren hastalara anket uygulandı. Bin yirmi altı hasta çalışmaya alındı ve acil ve acil olmayan olarak iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Acil durumu olmayan grupta 721 hasta bulunmakta iken, acil durumu olan grupta 305 hasta bulunmaktaydı. Acil nedenler ile ve acil olmayan nedenler ile Acil Servis’e başvuran hastaların cinsiyet, yaş eğitim ve acile başvuru sayısı arasında anlamlı farklılık yoktu. Acil nedenler ve acil olmayan nedenlerle yapılan Acil Servis başvurularında en yüksek oran, 18-29 yaş aralığındaki hasta grubuna aitti. Hasta yaşının artmasıyla Acil Servis’e acil olan ve acil olmayan nedenlerle başvuru sayısında düşme saptandı. Acil olmayan nedenler ile Acil Servis’e başvuran hastaların % 57,30’u Aile Hekimi’nin kim olduğunu bildiğini; % 42,70’i Aile Hekimi’nin kim olduğunu bilmediğini belirtti. Acil olmayan nedenlerle Acil Servis’e başvuran hastaların % 52,10’u Aile Hekimi’nin çalıştığı sağlık merkezinin yerini bildiğini, % 47,90’ı Aile Hekimi’nin çalıştığı sağlık merkezinin yerini bilmediğini bildirdiler.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aile Hekimliği bilinci oluşturularak, Acil Servis’in yoğunluğunun azalması sağlanabilir. Aile Hekimliği’ne başvuru güçlüğü, hastaların daha fazla Acil Servis başvurusuna neden olmaktadır. Aile Hekimi’ne başvuru kolaylığı Acil Servis’e gereksiz başvuruyu azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Triyaj, Yeşil Kod, Aile Hekimliği

Cevdet Toksöz, IBRAHIM IKIZCELI, Murat Koyuncu, Serap Biberoğlu, Fatih Cakmak, Derya Öztürk. Family Practice Awareness in Patients Applying to the Emergency Department and Receiving a Green Triage Code. Ankara Med J. 2020; 20(2): 416-425

Corresponding Author: Fatih Cakmak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale