E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Evaluation of the Frequency of Subclinical Thyroid Disease in Postmenopausal Women and its Relationship with Bone Mineral Density [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(2): 407-415 | DOI: 10.5505/amj.2020.56933

Evaluation of the Frequency of Subclinical Thyroid Disease in Postmenopausal Women and its Relationship with Bone Mineral Density

Çağlar Keskin1, Esra Nur Ademoğlu Dilekçi1, Müge Keskin2
1Department Of Endocrinology And Metabolic Diseases, Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu
2Department Of Endocrinology And Metabolic Diseases, Ankara City Hospital, Ankara

INTRODUCTION: The purpose of this study was to evaluate the frequency of subclinical thyroid dysfunction and the relationship between subclinical thyroid dysfunction and bone mineral density (BMD) in postmenopausal women.
METHODS: 300 postmenopausal women screened for osteoporosis between January 2018 and December 2019 in Bolu Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases were included in the study. Demographic data, thyroid -stimulating hormone (TSH), free triiodothyronine (fT3) and free thyroxine (fT4) levels and bone mineral densitometry (BMD) measurements of all participants were recorded retrospectively from the hospital registry system. All participants were divided into 3 groups as euthyroid, subclinical hyperthyroidism and subclinical hypothyroidism. The euthyroid group was also divided into two groups, those with high normal TSH and low normal TSH. Subclinical thyroid dysfunction was defined as subclinical hyperthyroidism and subclinical hypothyroidism. Individuals with overt hypothyroidism or hyperthyroidism were excluded from the study.
RESULTS: Subclinical thyroid dysfunction was detected in 10.66% of postmenopausal women [subclinical hyperthyroidism: 21 (7%); subclinical hypothyroidism: 11 (3.66%)]. No statistically significant difference was found in subjects with subclinical thyroid dysfunction in terms of vertebral (L1-4) and femoral bone mineral density compared to the euthyroid group. (p=0.67 and p= 0.18; respectively). Among the subgroups with high normal TSH levels and low normal TSH levels in the euthyroid group, the frequency of osteoporosis, vertebral (L1-4) and femoral BMD measurments were similar (p=0.93, p=0.85, p=0.73, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found no significant associations between subclinical thyroid dysfunctions and BMD in postmenopausal women.

Keywords: Bone mineral density, osteoporosis, subclinical thyroid dysfunction

Postmenopozal Kadınlarda Subklinik Tiroid Hastalığı Sıklığının ve Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Çağlar Keskin1, Esra Nur Ademoğlu Dilekçi1, Müge Keskin2
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bolu
2Ankara Şehir Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada postmenopozal kadınlarda subklinik tiroid disfonksiyonu sıklığının değerlendirilmesi ve subklinik tiroid disfonksiyonu ile kemik mineral yoğunluğu (KMY) ilişkisinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniği’nde Ocak 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında osteoporoz ön tanısı ile değerlendirilen 300 postmenopozal kadın dahil edildi. Tüm katılımcıların demografik verileri, tiroid stimüle edici hormon (TSH), serbest triiyodotironin (ST3), serbest tiroksin (ST4) düzeyleri, kemik mineral yoğunluğu (KMY) sonuçları hastane kayıt sisteminden retrospektif olarak kaydedildi. Tüm katılımcılar ötiroid, subklinik hipertiroidi ve subklinik hipotiroidi olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Ötiroid grup ayrıca TSH düzeylerine göre yüksek normal ve düşük normal olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Subklinik tiroid disfonksiyonu subklinik hipertiroidi ve subklinik hipotiroidi olarak tanımlandı. Aşikar hipotiroidi veya hipertiroidisi olan bireyler çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: Bu çalışmada postmenopozal kadınların %10.66’sında subklinik tiroid disfonksiyonu tespit edildi [subklinik hipertiroidi: 21(%7); subklinik hipotiroidi: 11 (%3.66)]. Subklinik tiroid fonksiyon bozukluğu olan bireylerde lomber vertebra (L1-4) ve femur kemik mineral yoğunluklarında ötiroid gruba göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (sırasıyla; p=0.674 ve p= 0.184). Ötiroid grupta yüksek normal TSH düzeyleri ve düşük normal TSH düzeylerine sahip subgruplar arasında osteoporoz sıklığı, vertebra (L1-4) ve femur kemik mineral yoğunlukları benzerdi (sırasıyla; p=0.935, p=0.850, p=0.734).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada postmenopozal kadınlarda subklinik tiroid disfonksiyonları ile KMY ölçümleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Kemik mineral yoğunluğu, osteoporoz, subklinik tiroid disfonksiyonu

Çağlar Keskin, Esra Nur Ademoğlu Dilekçi, Müge Keskin. Evaluation of the Frequency of Subclinical Thyroid Disease in Postmenopausal Women and its Relationship with Bone Mineral Density. Ankara Med J. 2020; 20(2): 407-415

Corresponding Author: Çağlar Keskin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale