E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Views of Turkish and Syrian Refugee Women Who are from Two Different Cultures on Tubal Ligation [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(2): 298-314 | DOI: 10.5505/amj.2020.38981

Views of Turkish and Syrian Refugee Women Who are from Two Different Cultures on Tubal Ligation

sevgül donmez1, Süreyya Gümüşsoy2, HATICE SERAP KOÇAK3
1Muğla Sıtkı Koçman University Institute of Health Sciences Department of Nursing
2Ege University Atatürk Health Care Vocational School
3Gaziantep University Institute of Health Sciences Department of Nursing

INTRODUCTION: Although tubal ligation (TL) is a safe and effective method of permanent contraception, women may reject it for medical, social, economic, religious, and/or cultural reasons. The study was conducted to determine knowledge about and attitudes toward TL among Turkish and Syrian women.
METHODS: Cross-sectional, descriptive study was conducted with 420 women in the women’s health unit of Hospital affiliated with the Ministry of Health in the southeastern Turkey. It was used an information form data collection. It was used descriptive statistics to compare the responses of Turkish and Syrian women.
RESULTS: The investigation of the Turkish and Syrian women’s perspectives of tubal ligation demonstrated that 32.1% of the Turkish women and 46.8% of the Syrian women considered it as a sin, 22.8% of the Turkish women and 37.6% of the Syrian women thought they might lose their authority in the family life, 22.8% of the Turkish women and 43.9% of the Syrian women thought that the intervention might have a negative impact on their sexual life, 20.9% of the Turkish women and 36.1% of the Syrian women thought that tubal ligation should be banned, 60.4% of the Turkish women, 45.9% of the Syrian women believed that tubal ligation was a reliable method and 34.4% of the Turkish women and 48.3% of the Syrian women thought that having a lot of children gained them strength and status in the society (p = <.05)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Overall knowledge of women about TL was insufficient, and Syrian participants displayed more negative attitudes towards TL than Turkish participants. Our findings underscore the fact that cultural differences may have important effects on attitudes toward and acceptance of TL.

Keywords: Tubal ligation, female sterilization, family planning, women, immigrant

İki Farklı Kültüre Sahip Olan Türk ve Suriyeli Kadınların Tubal Ligasyon Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi

sevgül donmez1, Süreyya Gümüşsoy2, HATICE SERAP KOÇAK3
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2Ege Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Bölümü
3Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Tubal ligasyon, çiftler için en etkili ve en güvenilir aile planlaması yöntemlerinden biri olmasına rağmen, bu yöntemin kabulü toplumdan topluma değişiklik göstermekte ve bazı medikal, sosyo-ekonomik, dini ve kültürel nedenlerden dolayı kullanımı reddedilebilmektedir. Araştırma, Türk ve Suriyeli kadınların tubal ligasyon hakkında bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Türkiye'nin güneydoğusunda bir devlet hastanesinde postpartum servisi'nde doğum yapan 420 Türk ve Suriyeli kadın ile tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Tanılama Formu” kullanılmıştır. Türk ve Suriyeli kadınların cevaplarını karşılaştırmak için tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.
BULGULAR: Türk kadınların %32.1'i, Suriyeli kadınların %46.8'si tüplerin bağlatılmasının günah olduğunu; Türk kadınların %22.8'i, Suriyeli kadınların %37.6'si tüplerin bağlatılmasının kadına aile hayatında otorite kaybettireceğini; Türk kadınların %22.8'i, Suriyeli kadınların %43.9'u tüplerin bağlatılmasının cinsel hayatı olumsuz etkileyeceğini; Türk kadınların %20.9'u, Suriyeli kadınların %36.1'i tüplerin bağlatılmasının yasaklanması gerektiğini; Türk kadınların %60.4'ü, Suriyeli kadınların %45.9'u tüplerin bağlatılmasının güvenilir bir yöntem olduğunu ve Türk kadınların %34.4'ü, Suriyeli kadınların %48.3'ü bir kadının çok çocuğunun olmasının kadına toplumda güç ve statü kazandırdığını düşündükleri saptanmıştır (p=<.05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonucunda kadınların tubal ligasyon hakkında yetersiz bilgiye sahip olduğu, Suriyeli kadınların Türk kadınlarından tubal ligasyon hakkında daha fazla olumsuz tutuma sahip olduğu belirlenmiştir. Bulgularımız kültürel farklılıkların tubal ligasyona yönelik tutumları ve kabulleri üzerinde önemli etkileri olabileceğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tubal ligasyon, kadın sterilizasyonu, aile planlaması, kadın, göçmen

sevgül donmez, Süreyya Gümüşsoy, HATICE SERAP KOÇAK. Views of Turkish and Syrian Refugee Women Who are from Two Different Cultures on Tubal Ligation. Ankara Med J. 2020; 20(2): 298-314

Corresponding Author: sevgül donmez, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale