E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
The Determination Of Health Needs Of Ahiska Turk Immigrants Resettled In Erzincan; a cross-sectional study [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(2): 290-297 | DOI: 10.5505/amj.2020.34603

The Determination Of Health Needs Of Ahiska Turk Immigrants Resettled In Erzincan; a cross-sectional study

Selçuk Akturan1, Arif Caner Erdoğan2, Aybeniz Şenay3, Hatice Gizem Çadırcı4, Göksu Açabay5, Bilge Tuncel1
1Department of Medical Education, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Departments of Obstetrics and Gynecology, Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
3Seyhan State Hospital, Adana, Turkey
4Erzurum Regional Educational And Research Hospital, Erzurum, Turkey
5Olur State Hospital, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine health status and health needs of Ahıska Turks immigrants settled in Uzumlu district of Erzincan, and to improve health policies in the light of data obtained.
METHODS: This is a cross-sectional study. Targeted population of study was 1231 Ahiska Turks who lived in Uzumlu. Sample size was calculated as at least 233. Systematic sample method was used for determining sample. Researches applied a questionairre, which was including 41 questions for demographic information, health status and health needs between April 1 to September 30, 2017. SPSS 23 statistical program was used for descriptive statistical analyses.
RESULTS: 237 participants were included in the study. The rate of chronic diseases (CDs) was 47.00%, and 54.00% of chronic diasese patients indicated that their chronic disease had not been under control. The mean number of physician visits was 3.56, and the most visited physician was primary care physician (PCP). The 17.50% of participants answered positively to the two questions of short depression screening scale. The 60.10% of participants stated that they have problems during getting health care. The mostly stated problems were: communication (34.00%), inattentive care (18.50%), discriminition (8.40%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It can be emphasized that our CDs prevalences are lower than Turkish population. The first healthcare profession came to immigrants’ mind for getting support was PCPs. For the purpose of decreasing discrimination, ‘diversity management’ policy should be implement, and PCPs should be trained for efficient healthcare service.

Keywords: immigrants, healthcare, health policy

Erzincan'a Yerleştirilmiş Ahıska Türkü Göçmenlerin Sağlık İhtiyaçlarının Belirlenmesi; kesitsel bir çalışma

Selçuk Akturan1, Arif Caner Erdoğan2, Aybeniz Şenay3, Hatice Gizem Çadırcı4, Göksu Açabay5, Bilge Tuncel1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı, Trabzon
2Necmettin Erbakan Universitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Konya
3Seyhan Devlet Hastanesi, Adana
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Erzurum
5Olur Devlet Hastanesi, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkü göçmenlerin sağlık durumlarını ve sağlık ihtiyaçlarını belirlemek, elde edilen veriler ışığında sağlık politikalarını iyileştirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipte bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini Üzümlü'de yaşayan 1231 Ahıska Türkü oluşturmaktaydı. Örneklem büyüklüğü en az 233 olarak hesaplanmış, örneklemi belirlemek için sistematik örneklem metodu kullanılmıştır. Araştırma 1 Nisan ile 30 Eylül 2017 tarihleri arasında demografik bilgi, sağlık durumu ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik 41 soru içeren bir anket aracılığıyla uygulanmıştır. Tanımlayıcı istatistiksel analizler için SPSS 23 istatistik programı kullanılmıştır.
BULGULAR: 237 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. Kronik hastalık oranı %47.00 olup, bu hastaların %54.00'ı kronik hastalıklarının kontrol altında olmadığını belirtmişlerdir. Ortalama hekim ziyareti sayısı 3,56 olarak saptanmıştır. Katılımcılar en çok ziyaret ettikleri sağlık profesyonelini ‘aile hekimi’ olarak belirtmişlerdir. Katılımcıların %17.50'si kısa depresyon tarama ölçeğinin iki sorusuna da olumlu cevap vermiştir. Katılımcıların %60,10'u sağlık hizmeti alırken sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. En çok ifade edilen sorunlar: iletişim (% 34.00), özensiz bakım (% 18.50) ve ayrımcılık (% 8.40) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kronik hastalık prevalanslarının Türk popülasyonundan daha düşük olduğu söylenebilir. Göçmenlerin destek almak için sağlık profesyoneli olarak akıllarına ilk gelen aile hekimleriydi. Ayrımcılığın azaltılması amacıyla “çeşitlilik yönetimi” politikasının uygulanması, aile hekimlerinin göçmenlere yönelik etkili sağlık hizmeti sunmaları için bu doğrultuda eğitilmeleri önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: dış göçmenler, sağlık hizmetleri, sağlık politikası

Selçuk Akturan, Arif Caner Erdoğan, Aybeniz Şenay, Hatice Gizem Çadırcı, Göksu Açabay, Bilge Tuncel. The Determination Of Health Needs Of Ahiska Turk Immigrants Resettled In Erzincan; a cross-sectional study. Ankara Med J. 2020; 20(2): 290-297

Corresponding Author: Selçuk Akturan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale