E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Evaluation of Health Literacy Level of Patients Applied to Family Health Centers: The Case of Çankaya District [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(2): 254-268 | DOI: 10.5505/amj.2020.02360

Evaluation of Health Literacy Level of Patients Applied to Family Health Centers: The Case of Çankaya District

Kenan Gözlü1, Sıdıka KAYA2
1Ministry of Health General Directorate of Health Services
2Hacettepe University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Healthcare Management

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the health literacy level of patients applied to Family Health Centers.
METHODS: ‘‘The Health Literacy Questionnaire’’ developed by the European Union was used to determine the level of health literacy of the patients in this cross-sectional study. The population of the study was composed of adult patients who applied to the Family Health Centers in Çankaya and live in same district. Çankaya is the district with the highest socio-economic level in Turkey. Five hundred patients from 25 Family Health Centers participated in the study.
RESULTS: The mean of overall health literacy index of the patients was 30.25±7.28. It was observed that 20.90% of the patients had inadequate, 48.30% had limited, 24.90% had sufficient and 5.90% had excellent health literacy. It was found that the general level or sub-indices of patients’ health literacy differed significantly by age, educational status, working status, monthly income status, general health status, having a chronic disease, number of visits to family physician and visits by family physician in the last 12 months (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The health literacy of the majority of patients is insufficient or limited. This reveals the need to carry out activities aimed at increasing health literacy.

Keywords: Family Health Center, patient, health literacy.

Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Değerlendirilmesi: Çankaya İlçesi Örneği

Kenan Gözlü1, Sıdıka KAYA2
1Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran hastaların sağlık okuryazarlığı düzeyinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel nitelikteki bu araştırmada hastaların sağlık okuryazarlığı düzeyini belirlemek için Avrupa Birliği tarafından geliştirilen ‘‘Sağlık Okuryazarlığı Anketi’’ kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’nin sosyo-ekonomik seviyesi en yüksek ilçesi olan Çankaya’da ikamet eden, aynı ilçedeki Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran, 18 yaş ve üzerindeki hastalar oluşturmaktadır. Araştırmaya 25 Aile Sağlığı Merkezinden 500 hasta katılmıştır.
BULGULAR: Hastaların genel sağlık okuryazarlığı indeksi ortalama 30,25±7,28 olarak hesaplanmıştır. Hastaların %20,90’ının yetersiz, %48,30’unun sınırlı, %24,90’ının yeterli ve %5,90’ının mükemmel sağlık okuryazarlığına sahip olduğu görülmüştür. Yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, aylık gelir durumu, genel sağlık durumu, kronik hastalık varlığı, son 12 ayda aile hekimine başvuru sayısı ve aile hekimi tarafından ziyaret edilme durumu açısından hastaların sağlık okuryazarlığının genel düzeyinin veya alt indekslerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların büyük bir çoğunluğunun sağlık okuryazarlığı yetersiz veya sınırlı düzeydedir. Bu durum sağlık okuryazarlığının artırılmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aile Sağlığı Merkezi, hasta, sağlık okuryazarlığı.

Kenan Gözlü, Sıdıka KAYA. Evaluation of Health Literacy Level of Patients Applied to Family Health Centers: The Case of Çankaya District. Ankara Med J. 2020; 20(2): 254-268

Corresponding Author: Kenan Gözlü, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale