E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Clinical Significance of Platelet Parameters in the differential diagnosis of thrombocytopenia [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(3): 420-427 | DOI: 10.5505/amj.2021.98470

Clinical Significance of Platelet Parameters in the differential diagnosis of thrombocytopenia

Mustafa Karagülle
Yunus Emre State Hospital, Department Of Hematology, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: Bone Marrow (BM) examination is the gold-standard test in discriminating between hyperdestructive thrombocytopenia and hypoproductive thrombocytopenia. However, BM examination is an invasive, time-consuming, and expensive approach. Therefore, BM study is not recommended as the first-line method. Recent studies showed that platelet parameters such as mean platelet volume (MPV), plateletcrit (PCT), platelet size deviation width (PDW) could be used for differential diagnosis of thrombocytopenia. In the present study, accordingly, we aimed to investigate the significance of these parameters in the differential diagnosis of thrombocytopenia.
METHODS: One hundred sixty-four (164) patients with thrombocytopenia were included in the present study. The patients were divided into two groups according to the time of the diagnosis of thrombocytopenia: hyperdestructive (75 ITP) and hypoproductive (25 AA, 25 MDS, 24 AML, 15 ALL). The diagnosis was made based on hematological, pathological, and chromosomal analyses and guidelines. Samples for complete blood counts were collected in K3EDTA tubes and analyzed with an automated hematology analyzer, Beckman-Coulter.
RESULTS: The platelet count was similar in both groups. The present results showed that there were no statistically significant differences between the groups in terms of age, gender and PDW. However, MPV was significantly higher in the hyperdestructive group than the hypoproductive group. By contrast, PCT was considerably lower in the hyperdestructive group than the hypoproductive group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the present study indicated that these platelet parameters might provide additional contributions to strengthen the diagnosis in patients diagnosed with ITP and would be beneficial to consider the thrombocyte parameters as well as the clinical and other laboratory tests of the patient.

Keywords: MPV, platelet parameters, thrombocytopenia.

Trombositopeninin ayırıcı tanısında Trombosit Parametrelerinin Klinik Önemi

Mustafa Karagülle
Yunus Emre Devlet Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hipoprodüktif (örn: AA, AML, ALL, MDS) ve hiperdestrüktif trombositopeninin (örn: ITP) ayrımında en geçerli tanı yöntemi kemik iliği incelemesidir. Ancak kemik iliği incelemesi oldukça invaziv bir yöntem olup ITP gibi hiperdestrüktif trombositopeninin tanısında yapılması bazı çalışmalarda önerilmemektedir. Son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda MPV, PCT ve PDW gibi platelet parametrelerin trombositopeninin ayırıcı tanısında kullanılabileceği ileri sürülmüştür. Bu çalışmada amacımız, bu parametrelerin trombositopeninin ayırıcı tanısındaki etkinliğini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya trombositopenisi olan 164 hasta dahil edildi. Hastalar tanısına göre hiperdestrüktif (75 ITP) ve hipodestrüktif(25 AA, 25 MDS, 24AML, 15 ALL) trombositopeni olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların tanısı güncel hematoloji, patoloji rehberleri ve kromozom analizleri kullanıldı. K3EDTA’lı tüplere alınan kan örnekleri Beckman-Coulter otomatik cihazlarda çalışıldı.

BULGULAR: Trombosit sayısı açısından iki grup arasında herhangi bir farklılık yoktu. Cinsiyet, yaş ve PDW açısından iki grup arasında herhangi bir farklılık izlenmedi. Bununla birlikte MPV, hiperdestrüktif grupta hipodestrüktif gruptakilere göre belirgin olarak daha yüksekti. Bunun aksine PCT değeri hiperdestrüktif grupta hipodestrüktif gruba göre önemli ölçüde daha düşüktü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada; trombosit parametrelerinin kullanımının, ITP hastalarının tanısını güçlendirebileceği, diğer klinik ve laboratuvar testleri ile birlikte faydalı olabileceği saptandı.

Anahtar Kelimeler: MPV, trombosit parametreleri, trombositopeni.

Mustafa Karagülle. Clinical Significance of Platelet Parameters in the differential diagnosis of thrombocytopenia. Ankara Med J. 2021; 21(3): 420-427

Corresponding Author: Mustafa Karagülle, Türkiye
LookUs & Online Makale