E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Evaluation of Major Risk Factors And Metabolic Syndrome Criteria In Predicting Coronary Artery Disease Risk [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 844-857 | DOI: 10.5505/amj.2020.93276

Evaluation of Major Risk Factors And Metabolic Syndrome Criteria In Predicting Coronary Artery Disease Risk

Nagihan Beştepe1, Ömer Dönderici2, Burcu Demirkan3
1Ankara City Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
2Ankara Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey
3Ankara City Hospital, Department of Cardiology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The concept of metabolic syndrome (MS) is critical due to the underlying insulin resistance (IR) and included risk factors for cardiovascular disease. In this study, we aimed to investigate the value of MS criteria in predicting cardiovascular risk as well as traditional cardiovascular risk factors.
METHODS: The study was performed on 264 patients who underwent coronary angiography (CAG) for diagnostic purposes. According to the CAG result, patients with significant stenosis in one or more coronary arteries were considered the CAD (coronary artery disease) group, and cases without stenosis were accepted as the control group. CAD and control groups were compared in terms of traditional risk factors and MS criteria. The traditional risk factors and MS were evaluated for the patients by regression analysis and risk predictions were calculated.
RESULTS: There were 103(39.01%) female and 161(60.98%) male patients. The mean age was57.91±9.97 in females and 58.63±10.21 in males. Considering the incidence of MS criteria, the elevation of waist circumference(WC) in women, low HDL-C in men, and high TG in both sexes were at the forefront.MS was not significant in predicting CAD risk but every 1 cm increase in WC resulted in increased risk of CAD in both sexes and every 1 cm increase in hip circumference(HC) resulted in decreased risk of CAD.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we observed that MS appeared with high WC in women and low HDL-C in men. While this supports the assumption that low HDL-C is a feature of our ethnicity, new studies are needed to determine MS criteria closely related to cardiovascular events in our society, especially in terms of HDL-C and WC.

Keywords: Coronary artery disease, metabolic syndrome, waist circumference.

Koroner Arter Hastalığı Riskini Öngörmede Major Risk Faktörleri ve Metabolik Sendrom Kriterlerinin Değerlendirilmesi

Nagihan Beştepe1, Ömer Dönderici2, Burcu Demirkan3
1Ankara Şehir Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara
3Ankara Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Metabolik sendrom (MS) kavramı, temelinde yatan insülin direnci (İR) ve kardiyovasküler hastalığa ait risk faktörlerinin kümelenmesi nedeni ile kritik bir öneme sahiptir. Biz bu çalışmamızda geleneksel kardiyovasküler risk faktörlerinin yanında MS kriterlerinin kardiyovasküler riski öngörmedeki değerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma tanısal amaçla koroner anjiyografi (KAG) yapılan 264 hasta üzerinde yapılmıştır. KAG sonucuna göre bir veya daha fazla koroner arterinde anlamlı daralma saptanan olgular koroner arter hastalığı (KAH) grubu ve herhangi bir daralmanın saptanmadığı olgular ise kontrol grubu olarak kabul edildi. KAH ve kontrol grubu, klasik risk faktörleri ve MS kriterleri açısından karşılaştırıldı. Hastalarda klasik risk faktörleri ve MS parametreleri regresyon analizi ile değerlendirilerek risk öngörüleri hesaplandı.
BULGULAR: Olguların 103’ü kadın (%39,01) ve 161’i erkekti (%60,98). Kadın olguların yaş ortalaması 57,91±9,97 ve erkek olguların yaş ortalaması 58,63±10,21 bulundu. MS kriterlerinin görülme sıklığına bakıldığında kadınlarda bel çevresi (BÇ) yüksekliği, erkeklerde HDL-K düşüklüğü ve her iki cinste TG yüksekliği ön planda idi. MS, KAH riskini öngörmede anlamlı değildi ancak Bǒdeki her 1 cm lik genişleme, her iki cinste de KAH riskinde artışla ve kalça çevresindeki (KÇ) her 1 cm lik artış ise KAH riskinde azalma ile sonuçlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda MS’un kadınlarda yüksek BÇ ve erkeklerde ise HDL-K düşüklüğü ile birlikte ortaya çıktığını gözlemledik. Bu durum düşük HDL-K’nın etnik özelliğimiz olduğu varsayımını desteklemekle birlikte toplumumuzda kardiyovasküler olaylarla yakından ilişkili MS kriterlerini belirlemek için, özellikle de HDL-K ve BÇ açısından yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, metabolik sendrom, bel çevresi.

Nagihan Beştepe, Ömer Dönderici, Burcu Demirkan. Evaluation of Major Risk Factors And Metabolic Syndrome Criteria In Predicting Coronary Artery Disease Risk. Ankara Med J. 2020; 20(4): 844-857

Corresponding Author: Nagihan Beştepe, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale