E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal The Relationship between Healthy Lifestyle Behaviors and Body Compositions in University Students [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(3): 327-338 | DOI: 10.5505/amj.2021.92408

The Relationship between Healthy Lifestyle Behaviors and Body Compositions in University Students

Sedef Duran, Ayça Çetinbaş
Trakya University Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: Healthy lifestyle behaviors refer to “maintaining a healthy state of mind and developing healthy activity behaviors.” The aim of this study was to investigate the relationship between healthy lifestyle behaviors and body composition in university students.
METHODS: The population for this cross-sectional study consisted of students from the Nutrition and Dietetics Department. Demographic data were collected, and the “Health Promoting Lifestyle Profile II” (HPLP-II) was administered.
RESULTS: The mean HPLP-II score of the students was 130.15 ± 15.07. The physical activity score of the students was normal according to body mass index (BMI), and it was significantly higher than that of those who were underweight and overweight. According to BMI, the nutrition scores of normal students were statistically significantly higher than those who were underweight. The physical activity scores of the students who were obese according to their body fat percentage were statistically significantly lower than those of those who were athletes, fitness, or average. According to their waist circumference, the health responsibility and physical activity scores of the overweight students were statistically significantly lower than those of those who were normal.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was shown that students who have healthier and fitter bodies pay greater attention to their nutrition, take part in more physical activity, and have higher levels of health responsibility.

Keywords: Body composition, healthy lifestyle behavior, students.

Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Vücut Kompozisyonları Arasındaki İlişki

Sedef Duran, Ayça Çetinbaş
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Edirne, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlıklı yaşam tarzı davranışları, “sağlıklı bir zihin durumunu sürdürmek ve sağlıklı aktivite davranışları geliştirmek” anlamına gelir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde sağlıklı yaşam tarzı davranışları ile vücut kompozisyonları arasındaki ilişkiyi incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipteki bu çalışmanın evrenini Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde okuyan öğrenciler oluşturdu. Katılımcıların demografik verileri toplandı ve “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II” uygulandı.
BULGULAR: Öğrencilerin ortalama Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II puanı 130,15±15,07 olarak belirlendi. Vücut kitle indeksine göre normal olan öğrencilerin fiziksel aktivite puanları, zayıf ve fazla kilolu olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksekti. Vücut kitle indeksine göre normal olan öğrencilerin beslenme puanları zayıf olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti. Vücut yağ yüzdelerine göre obez olan öğrencilerin fiziksel aktivite puanları atlet, fit veya normal olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü. Bel çevresine göre fazla kilolu olan öğrencilerin sağlık sorumluluğu ve fiziksel aktivite puanları normal olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, daha sağlıklı ve daha zinde bir vücuda sahip öğrencilerin beslenmelerine daha fazla önem verdiklerini, daha fazla fiziksel aktivitede bulunduklarını ve daha yüksek sağlık sorumluluklarına sahip olduklarını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Vücut kompozisyonu, sağlıklı yaşam tarzı davranışı, öğrenci.

Sedef Duran, Ayça Çetinbaş. The Relationship between Healthy Lifestyle Behaviors and Body Compositions in University Students. Ankara Med J. 2021; 21(3): 327-338

Corresponding Author: Sedef Duran, Türkiye
LookUs & Online Makale