E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Analytical examination of alcohol-based hand disinfectants in our country and evaluation with respect to COVID-19 pandemic [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(1): 83-91 | DOI: 10.5505/amj.2021.81598

Analytical examination of alcohol-based hand disinfectants in our country and evaluation with respect to COVID-19 pandemic

Ülker Gül1, Zehra Dagli2
1Department of Dermatology, Health Sciences University Gülhane Faculty of Medicine, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hospital
2Department of Family Medicine, Ankara University Faculty of Medicine

INTRODUCTION: The use of alcohol-based hand disinfectants (ABHD) is recommended in the COVID-19 pandemic. In this study, it was aimed to analyze the content of ABEDs in our country and to discuss the findings in the light of literature.
METHODS: ABHDs in our country were searched on the Google search engine. Content information of the commercial product was saved. Data were analyzed under 5 headings: according to the alcohol ratio, the presence of ethyl and / or isopropyl alcohol, the presence of other disinfectants, the presence of the moisturizer and the formulation recommended according to the World Health Organization (WHO).
RESULTS: The most frequently observed alcohol ratios were as follows: 70%, 75%, 65% and 80%. 21% of the products have only ethanol, 15% have only isopropyl alcohol, 34% have ethanol and isopropyl alcohol. Hydrogen peroxide was observed in 6.5% of the products. 44% of the products had glycerin, 10% had glycerin and lanolin. The formulation suggested by WHO was exactly observed in one product.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Sars-CoV-2 virus can be inactivated by ethanol (> 75%) and isopropanol (> 70%). One of the WHO formulations contains 80% ethanol and the other 75% isopropanol. Alcohol ratio was 70% and above in more than half of ABHDs in our country. These were ethyl and / or isopropyl alcohol. Only one product complied with the WHO formulation. As a result, the most important step for hand hygiene in the COVID-19 pandemic should be the selection of ABHD with the appropriate formulation.

Keywords: Disinfectant, hand, alcohol

Ülkemizde bulunan alkol bazlı el dezenfektanlarının analitik incelenmesi ve COVID-19 pandemisi açısından değerlendirilmesi

Ülker Gül1, Zehra Dagli2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM, Dermatoloji Anabilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 pandemisinde alkol bazlı el dezenfektanlarının (ABHD) kullanılması önerilmektedir. Bu çalışmada, ülkemizdeki ABED'lerin içeriğinin incelenmesi ve bulguların literatür ışığında tartışılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ülkemizdeki ABED'ler Google arama motorunda araştırıldı. Ticari ürüne ait içerik bilgileri kaydedildi. Veriler 5 başlık altında analiz edildi: alkol oranı, etil ve / veya izopropil alkol varlığı, diğer dezenfektanların varlığı, nemlendiricinin varlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre önerilen formülasyona göre.
BULGULAR: En sık gözlenen alkol oranları şu şekildedir: %70, %75, %65 ve %80. Ürünlerin %21'i sadece etanol, %15'i sadece izopropil alkol ve %34'ü etanol ve izopropil alkol içermektedir. Ürünlerin %6,5'unda hidrojen peroksit gözlendi. Ürünlerin %44'ünde gliserin, %10'unda gliserin ve lanolin vardı. DSÖ tarafından önerilen formülasyon tek bir üründe tam olarak gözlemlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sars-CoV-2 virüsü, etanol (>% 75) ve izopropanol (>% 70) ile inaktive edilebilir. DSÖ formülasyonlarından biri %80 etanol ve diğer %75 izopropil içermektedir. Ülkemizde ABED'lerin yarısından fazlasında alkol oranı %70 ve üzerindeydi. Bunlar etil ve / veya izopropil alkoldü. DSÖ formülasyonuna yalnızca bir ürün uymaktaydı. Sonuç olarak, COVID-19 pandemisinde el hijyeni için en önemli adım uygun formülasyonlu ABED seçimi olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Dezenfektan, el, alkol

Ülker Gül, Zehra Dagli. Analytical examination of alcohol-based hand disinfectants in our country and evaluation with respect to COVID-19 pandemic. Ankara Med J. 2021; 21(1): 83-91

Corresponding Author: Ülker Gül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale