E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Thyrotrophin receptor antibody is not associated with thyroid cancer in patients with toxic nodular and multinodular goiter [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(1): 234-241 | DOI: 10.5505/amj.2020.79553

Thyrotrophin receptor antibody is not associated with thyroid cancer in patients with toxic nodular and multinodular goiter

Cevdet Aydın1, Husniye Baser1, Neslihan Cuhaci1, Didem Ozdemir1, Abdussamed Yalcin2, Elif Ozdemir3, Reyhan Ersoy1, Bekir Cakir1
1Ankara Yildirim Beyazit University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
2Ankara Yildirim Beyazit University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Ankara, Turkey
3Ankara Yildirim Beyazit University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Increased thyrotrophin receptor antibody (TRAb) was associated with thyroid cancer risk and aggressivity in patients with Graves disease. This relation was not investigated in patients with toxic nodular goiter (TNG) and toxic multinodular goiter (TMNG). We aimed to evaluate association between TRAb and thyroid cancer in patients with TNG and TMNG.
METHODS: Patients who underwent thyroidectomy with a preoperative diagnosis of TNG and TMNG were reviewed retrospectively. Among 370 patients, TRAb was available in 191 TMNG and 30 TNG patients.
RESULTS: TRAb was positive in 24 (10.86%) of 221 patients with TNG/TMNG. Histopathological result was malignant in 71 (32.13%) and benign in 150 (67.87%) patients. TRAb was positive in 7 (9.86%) of 71 malignant and 17 (11.33%) of 150 benign patients (p=0.742). Age, sex, serum thyrotrophin, free triiodothyronine, free thyroxine, anti-thyroid peroxidase and anti-thyroglobulin positivity, and histological tumor type did not differ between patients with positive and negative TRAb (p=0.393, p=0.401, p=0.403, p=0.903, p=0.877, p=0.788, p=0.540, and p=0.357, respectively). There was papillary thyroid cancer (PTC) in 7 (29.17%) patients with positive TRAb and 57 (28.93%) patients with negative TRAb (p=0.357). The variant of PTC was classical in 5 (71.43%) patients with positive and 50 (87.72%) patients with negative TRAb (p=0.242).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, we showed that TRAb positivity did not increase the risk of malignancy in patients with TNG/TMNG.

Keywords: thyrotrophin receptor antibody, toxic nodular goiter, toxic multinodular goiter, thyroid cancer

Toksik nodüler ve multinodüler guatrlı hastalarda tirotropin reseptör antikoru tiroid kanseri ile ilişkili değildir

Cevdet Aydın1, Husniye Baser1, Neslihan Cuhaci1, Didem Ozdemir1, Abdussamed Yalcin2, Elif Ozdemir3, Reyhan Ersoy1, Bekir Cakir1
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinolji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Graves hastalarında tiroid kanser sıklığı ve agresifliği ile yüksek tirotropin reseptör antikor (TRAb) düzeyleri arasında ilişki bildirilmiştir. Bu ilişki toksik nodüler guatr (TNG) ve toksik multinodüler guatrlı (TMNG) hastalarda araştırılmamıştır. Biz, TNG ve TMNG’li hastalarda, tiroid kanseri ile TRAb arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: TNG ve TMNG nedeniyle tiroidektomi olan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Toplam 370 hastadan, TRAb düzeyi mevcut olan 191 TMNG ve 30 TNG hastası çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: 221 TNG/TMNG’li hastanın 24’ünde (%10,86) TRAb pozitif bulundu. Histopatolojik değerlendirmede, 71 (%32,13) hasta malign, 150 (%67,87) hasta benigndi. 71 malign hastanın 7’sinde (%9,86) ve 150 benign hastanın 17’sinde (%11,33) TRAb pozitifti (p=0,742). Yaş, cinsiyet, serum tirotropin, serbest triiodotironin, serbest tiroksin düzeyleri, anti-tiroid peroksidaz ve anti-tiroglobulin antikor pozitifliği ile histopatolojik tümör tipi açısından TRAb pozitif ve negatif hastalar arasında fark yoktu (sırasıyla p=0,393, p=0,401, p=0,403, p=0,903, p=0,877, p=0,788, p=0,540 ve p=0,357). TRAb pozitif 7 (%29,17) hastada ve TRAb negatif 57 (%28,93) hastada papiller tiroid kanseri (PTK) saptandı (p=0,357). Klasik varyant PTK, TRAb pozitif 5 (%71,43) hastada ve TRAb negatif 50 (%87,72) hastada mevcuttu (p=0,242).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, TMNG/TNG’li hastalarda TRAb pozitifliğinin malignite riskini artırmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: tirotropin reseptör antikor, toksik nodüler guatr, toksik multinodüler guatr, tiroid kanseri

Cevdet Aydın, Husniye Baser, Neslihan Cuhaci, Didem Ozdemir, Abdussamed Yalcin, Elif Ozdemir, Reyhan Ersoy, Bekir Cakir. Thyrotrophin receptor antibody is not associated with thyroid cancer in patients with toxic nodular and multinodular goiter. Ankara Med J. 2020; 20(1): 234-241

Corresponding Author: Husniye Baser, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale