E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Retrospective Analysis of School Age Follow-up of Children in a Family Medicine Unit [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 951-962 | DOI: 10.5505/amj.2020.71473

Retrospective Analysis of School Age Follow-up of Children in a Family Medicine Unit

Tarık Eren Yılmaz, Muhammed Tayyib Babacan
Department of Family Medicine, Ankara City Hospital, Health Science University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Monitoring the growth and development of children is an important issue. As a matter of fact, in family health centers, it is stated in the relevant protocols and regulations that the students should be examined periodically by their family physicians every year. In this study, the results of school-age follow-ups in a family medicine unit were examined.
METHODS: Our study is a retrospective descriptive observational study. The follow-up data of all students who applied to a family medicine unit in Ankara between January 1- June 1, 2019, by referring from schools within the scope of the "Program for the Protection and Improvement of Health at School" were compiled and evaluated through the relevant family medicine information system.
RESULTS: 461 children were included in the study (230 of whom were boys and the mean of age was 11.87±3.33). The body mass index of children was found out of normal (48.15%(n: 222)). Dental caries in 27.33%(n: 126) of the students, visual impairment in 13.66%(n: 63), obesity in 10.19%(n: 47), hyperlipidemia in 4.72%(n: 22) and anemia in 3.25%(n: 15) were detected. Prehypertension was detected in 4 children whose blood pressure was measured, stage 1 hypertension was detected in 2 children while hearing test result was found to have hearing loss in 3 students.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the family medicine unit where the study was conducted, it was observed that the number of school-age follow-up of children increased from 3% to 45% in 5 months with the contribution of the relevant program compared to previous periods. By applying such protocols, the number of school-age follow-ups will increase and many diseases such as growth and development abnormalities, hypertension, dyslipidemia, visual and hearing disorders, and oral and dental health problems will be diagnosed early and/or prevented by risk management like in our study.

Keywords: Family Medicine, school-age population, school health services, follow-up studies, diagnostic screening programs.

Bir Aile Hekimliği Birimindeki Okul Çağı İzlemlerinin Retrospektif Analizi

Tarık Eren Yılmaz, Muhammed Tayyib Babacan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukların büyüme ve gelişmelerinin takibi önemli bir konudur. Nitekim aile sağlığı merkezlerinde ilgili protokol ve mevzuatlarda öğrencilerin aile hekimleri tarafından her yıl periyodik muayene /izlemlerinin yapılması gerektiği belirtilmektedir. Bu çalışmada, öğrenci izlemlerini değerlendirmek amacıyla Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı’nın uygulandığı bir aile sağlığı birimindeki okul çağı izlemlerinin sonuçları analiz edilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız retrospektif tanımlayıcı tipte bir gözlemsel çalışmadır. Ankara Keçiören’de bir aile hekimliği birimine 1 Ocak - 1 Haziran 2019 tarihleri arasında “Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı” kapsamında okullardan yönlendirilerek başvuru yapan tüm öğrencilerin izlem verileri ilgili aile hekimliği bilgi sistemi (AHBS) üzerinden derlenerek değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya 5 aylık süreçte takipleri yapılan 230’u erkek, 231’i kız toplam 461 çocuğun izlem verileri dâhil edildi. Çalışmaya dâhil edilen çocuk ve gençlerin yaş ortalaması 11,87±3,33 olarak hesaplandı. Yaşa ve cinsiyete göre vücut kitle indeksi hesaplandığında %48,15’inin (n: 222) normal değerler haricinde olduğu tespit edildi. Öğrencilerin %27,33’ünde (n: 126) diş çürüğü, %13,66’sında (n: 63) görme bozukluğu, %10,19’unda (n: 47) obezite, %4,72’sinde (n: 22) hiperlipidemi ve %3,25’inde (n: 15) anemi tespit edildi. Tansiyonu ölçülen 4 çocukta pre-hipertansiyon, 2 çocukta Evre 1 hipertansiyon tespit edilirken işitme testi sonucu 1 öğrencide çift taraflı işitme kaybı, 2 öğrencide tek taraflı işitme kaybı olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın yapıldığı aile hekimliği biriminde geçmiş dönemlere kıyasla ilgili programın da katkısı ile okul çağı çocuk/genç izlem sayısının 5 aylık süreçte %3’ten %45’e yükseldiği görüldü. Bu tür protokollerin uygulanması ile okul çağı çocuk/genç izlem sayıları artacak ve büyüme ve gelişme anormallikleri, hipertansiyon, dislipidemi, görme ve işitme bozuklukları ile ağız diş sağlığı problemleri gibi birçok hastalığa erken tanının koyulması ve/veya risk yönetimi ile önlenmesi çalışmamızda olduğu gibi sağlanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, okul-çağı popülasyonu, okul sağlık hizmetleri, takip çalışmaları, teşhis tarama programları.

Tarık Eren Yılmaz, Muhammed Tayyib Babacan. Retrospective Analysis of School Age Follow-up of Children in a Family Medicine Unit. Ankara Med J. 2020; 20(4): 951-962

Corresponding Author: Tarık Eren Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale