E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Knowledge Levels and Attitudes of Family Physicians in City of Samsun About Traditional and Complementary Medicine [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(3): 398-409 | DOI: 10.5505/amj.2021.56833

Knowledge Levels and Attitudes of Family Physicians in City of Samsun About Traditional and Complementary Medicine

Merve Dağcı, Onur Öztürk
SBU Samsun Education and Research Hospital, Clinic of Family Medicine, Samsun

INTRODUCTION: In recent years, interest in Traditional and Complementary Medicine (T&CM) applications has increased all over the world and in our country. This study, it was aimed to investigate the knowledge levels and attitudes of family physicians in Samsun province about T&CM.
METHODS: Physicians working in the family health center of Samsun Provincial Health Directorate participated in this descriptive, cross-sectional study. A data collection form including the level of knowledge and opinions about T&CM was applied to the physicians using the literature. Statistical analyzes were carried out with the help of the SPSS 17.0 package program.
RESULTS: A total of 213 physicians participated, the average age was 45.54 ± 7.68. Hypnosis is the most common practice that physicians know about (89.67%). It was observed that they mostly applied cupping therapy (8.92%). Physicians most often recommend ozone therapy for their patients (27.23%). The most common practice they apply to their patients and have certification is cupping therapy (2.35%, 1.41%, respectively). Those who think that GETAT applications are beneficial and that classical medicine and complementary medicine are parts of a whole are in the majority. Physicians stated that they learned about T&CM from the social environment and media at a rate of 77%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is observed that the knowledge level of primary care physicians about T&CM is not sufficient. With increasing evidence-based scientific studies, T&CM awareness and correct use will also increase.

Keywords: Family physician, knowledge, attitude, complementary medicine

Samsun ilindeki aile hekimlerinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları

Merve Dağcı, Onur Öztürk
SBU Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarına ilgi tüm dünyada ve ülkemizde artış göstermektedir. Bu çalışmada Samsun ilindeki aile hekimlerinin GETAT ile ilgili bilgi düzeylerini ve tutumlarını araştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı, kesitsel türde tasarlanan bu çalışmaya Ocak 2021- Mart 2021 tarihleri arasındaki 3 aylık süre içerisinde, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı aile sağlığı merkezinde çalışan hekimler katılmıştır. Hekimlere literatürden faydalanılarak hazırlanan GETAT ile ilgili bilgi düzeyi ve tutumlarını içeren bir veri toplama formu uygulanmıştır. İstatistiksel analizler SPSS 17.0 paket programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Toplamda 213 hekim katılmıştır, yaş ortalaması 45,54±7,68’dir. Hekimlerin en sık duyum ya da bilgisi olduğu uygulama hipnozdur (%89,67). Kendilerine en sık kupa terapisi yaptırdıkları görülmüştür (%8,92). Hekimler hastalarına en sık ozon terapisi tavsiye etmektedir (%27,23). Hastalarına uyguladıkları ve sertifikasyona sahip oldukları en sık uygulama ise kupa terapisidir (sırasıyla %2,35, %1,41). GETAT uygulamalarının faydalı olduğunu ve klasik tıp ile tamamlayıcı tıbbın bir bütünün parçaları olduğunu düşünenler çoğunluktadır. Hekimler GETAT ile ilgili bilgileri %77 oranında sosyal çevre ve medyadan öğrendiklerini belirtmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Birinci basamak hekimlerinin GETAT hakkındaki bilgi düzeyinin yeterli olmadığı görülmektedir. Kanıta dayalı bilimsel çalışmaların artırılmasıyla GETAT bilinirliği ve doğru kullanımı da yaygınlaşacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimi, bilgi, tutum, tamamlayıcı tıp.

Merve Dağcı, Onur Öztürk. Knowledge Levels and Attitudes of Family Physicians in City of Samsun About Traditional and Complementary Medicine. Ankara Med J. 2021; 21(3): 398-409

Corresponding Author: Onur Öztürk, Türkiye
LookUs & Online Makale