E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Early Neonatal Outcomes of Adolescent Pregnancies [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(4): 515-525 | DOI: 10.5505/amj.2021.39019

Early Neonatal Outcomes of Adolescent Pregnancies

Salih Çağrı Çakır1, Samettin Çelik2, Bahadır Yazıcıoğlu3, Canan Soyer Çalışkan2
1Neonatal Intensive Care Unit, University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Samsun
2Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Samsun
3Department of Family Medicine, University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Samsun

INTRODUCTION: Adolescent pregnancies, which are undesirable situations, can adversely affect maternal and infant health. The aim of this study is to examine the effect of adolescent pregnancies on early neonatal outcomes.
METHODS: In this study, electronic files of adolescents (14-19 years old) and 20 years old mothers (control group) who gave birth and their babies in a tertiary hospital were retrospectively analyzed. Demographic and clinical data of the mother and baby were evaluated.
RESULTS: A total of 2638 patients, 1842 (69.82%) adolescents and 796 (30.17%) 20 years old mothers, were included in this study. While the birth weights of the babies of adolescent pregnant women were significantly lower than the control group; mean gestational ages, intrauterine growth retardation (IUGR), small for gestational age (SGA), and hypoglycemia rates were significantly higher (p<0.001, p=0.001, p=0.046, p=0.038, p=0.042, respectively). Adolescent mothers' body mass index was lower, preeclampsia and cesarean delivery rates were higher (p<0.001, p=0.048, p<0.001, respectively). The rates of admission to the neonatal intensive care unit and other neonatal morbidities were similar in both groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Caesarean section rate is higher in adolescent pregnancies. Adolescent pregnancies are associated with negative neonatal outcomes like preeclampsia, IUGR, SGA and hypoglycemia. Social awareness should be provided to prevent adolescent pregnancies, which are still a problem. Regular follow-up of pregnant adolescents, especially in terms of preeclampsia and IUBG, is required. Close monitoring of infants of adolescent pregnant women is required for hypoglycemia is important.

Keywords: Adolescent pregnancy, early neonatal period, intrauterine growth retardation, hypoglycemia, preeclampsia, high-risk pregnancy

Adölesan Gebeliklerin Erken Neonatal Dönem Sonuçları

Salih Çağrı Çakır1, Samettin Çelik2, Bahadır Yazıcıoğlu3, Canan Soyer Çalışkan2
1SBÜ, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Bölümü, Samsun
2SBÜ, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Samsun
3SBÜ, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: İstenmeyen bir durum olan adölesan gebeliklerde anne ve bebek sağlığı olumsuz etkilenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, adölesan gebeliklerin, erken neonatal dönem sonuçlar üzerine etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada üçüncü basamak bir hastanede doğum yapan adölesan yaştaki (14-19 yaş) ve 20 yaş annelerin (kontrol grubu) ve bebeklerinin elektronik dosyaları retrospektif olarak incelendi. Anne ve bebeğe ait kayıtlı demografik ve klinik veriler değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 14-19 yaş arası 1842 (%69,82) adölesan ve 796 (%30,17) 20 yaş anne bebeği olmak üzere toplam 2638 hasta alındı. Adölesan gebelerin bebeklerinin ortalama gestasyonel yaşlarının daha büyük ancak doğum ağırlıklarının kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük olduğu, intrauterin büyüme geriliği (İUBG), gebelik haftasına göre düşük doğum ağırlığı (SGA) ve hipoglisemi oranlarının ise anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulundu (sırasıyla p= 0,001, p<0,001, p=0,046, p=0,038, p=0,042). Adölesan annelerin vücut kitle indeksi (VKİ) daha düşük, preeklampsi ve sezeryan ile doğum oranları ise daha fazla bulundu (sırasıyla p<0,001, p=0,048, p<0,001). Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatış ve diğer neonatal morbidite oranları her iki grupta benzer oranlarda saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak adölesan gebelerde sezaryen gereksinimi daha fazla olup, olumsuz yenidoğan sonuçlarıyla ilişkili olan; preeklampsi, İUBG, SGA ve hipoglisemi daha fazla görülmektedir. Halen bir sorun olarak devam eden adölesan gebeliklerin önlenmesi için toplumsal bilinçlendirme sağlanmalıdır. Adölesan gebelerin düzenli takiplerinin yapılması, özellikle preeklampsi ve İUBG açısından yakın izlemi gereklidir. Adölesan gebelerin bebeklerinin hipoglisemi açısından yakın izlemi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan gebelik, erken neonatal dönem, intrauterin büyüme geriliği, hipoglisemi, preeklampsi, yüksek riskli gebelik

Salih Çağrı Çakır, Samettin Çelik, Bahadır Yazıcıoğlu, Canan Soyer Çalışkan. Early Neonatal Outcomes of Adolescent Pregnancies. Ankara Med J. 2021; 21(4): 515-525

Corresponding Author: Salih Çağrı Çakır, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale