E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Analyzing the Relationship Between Genital Hygiene Behaviors in Women and Urinary Tract Infection in Any Period of Life [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 982-992 | DOI: 10.5505/amj.2020.37640

Analyzing the Relationship Between Genital Hygiene Behaviors in Women and Urinary Tract Infection in Any Period of Life

İlknur Demir1, Güzin Zeren Öztürk2, Asiye Uzun3
1Department of Family Medıcıne Şişli Etfal Training and Research Hospıtal, Istanbul,Turkey
2Department of Family Medıcıne Şişli Etfal Training and Research Hospıtal,Istanbul,Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology Medipol Teaching and Research Hospıtal,Istanbul,Turkey

INTRODUCTION: In this study, it is aimed to evaluate the relationship between urinary tract infection [UTI] and genital hygiene behaviors in any period of life.
METHODS: The study is single-center and descriptive. All women agreed to participate in the study from the patients admitted to the Health Sciences University Şişli Hamidiye Etfal Research Hospital Family Practice Clinic any reason is planned to be included in the survey. A questionnaire consisting of 36 questions questioning the participants' socio-demographic and genital hygiene behaviors was applied face to face.
RESULTS: 142 patients were included in the study. The average age is 38.5 ± 14.2 (min=18, max=70). It was 104 (%73,2) people who had UTI at any time. There was no relation between socio-demographic features and UTI at any time (p≥0.05). In the questioning of Obstetrics and Gynecology information, there was no relationship between the number of pregnancies, the number of births, the most recent birth type, and currently being in menopause and UTI at any time (p≥0.05), but a relationship with the gynecological operation was found (p=0.038). There was a significant correlation between performing genital area cleaning from the back to the front and transmitting UTI in any period (p=0.041).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, a relationship was found between performing genital area cleaning from the back to the front, having a gynecological operation, and transmitting UTI at any time in life. We think that organizing the right hygiene education and increase the awareness of society will decrease UTI.

Keywords: Female urogenital diseases, infection control, hygiene.

Kadınlarda Genital Hijyen Davranışları İle Yaşamının Herhangi Bir Döneminde İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçirme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İlknur Demir1, Güzin Zeren Öztürk2, Asiye Uzun3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul,Türkiye
3Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi,kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada yaşamının herhangi bir döneminde İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) geçirme ile genital hijyen davranışları arası ilişkiyi değerlendirme amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma tek merkezli, tanımlayıcı niteliktedir. Şişli Hamidiye Etfal Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne başvuran kadın hastalardan katılmayı kabul edenler alınmıştır. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve genital hijyen davranışlarını sorgulayan 36 sorudan oluşan bir anket yüz yüze uygulanmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya 142 hasta dahil edilmiştir. Yaş ortalaması 38,5±14,2 (min=8, maks=70). Herhangi bir zamanda İYE geçiren 104 (%73,2) kişi idi. Yaşamının herhangi bir döneminde İYE geçirme ile sosyodemografik özellikler arasındaki ilişki saptanmamıştır(p≥0,05). Kadın Hastalıkları ve doğum bilgileri sorgulanmasında ise gebelik sayısı, doğum sayısı, en son yaptığı doğum şekli ve şu an menopozda olma ile herhangi bir zamanda İYE geçirme arasında ilişki saptanmazken(p≥0,05); jinekolojik operasyon geçirme ile ilişki saptanmıştır(p=0,038). Genital bölge temizliğini arkadan öne yapmak ile herhangi bir döneminde İYE geçirme arasında anlamlı ilişkili saptandı (p=0,041).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak; genital bölge temizliğini arkadan öne yapmak, jinekolojik operasyon geçirmiş olmak yaşamının herhangi bir döneminde İYE arasında ilişki saptanmıştır. Doğru hijyen eğitiminin düzenlenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesinin İYE'yi azaltacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kadın ürogenital hastalıkları, hijyen, enfeksiyon kontrolü.

İlknur Demir, Güzin Zeren Öztürk, Asiye Uzun. Analyzing the Relationship Between Genital Hygiene Behaviors in Women and Urinary Tract Infection in Any Period of Life. Ankara Med J. 2020; 20(4): 982-992

Corresponding Author: Asiye Uzun, Türkiye
LookUs & Online Makale