E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Evaluation of Knowledge and Awareness Level of General Practitioners and Specialists in The Public Hospitals in Kayseri Province [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(3): 520-530 | DOI: 10.5505/amj.2020.30164

Evaluation of Knowledge and Awareness Level of General Practitioners and Specialists in The Public Hospitals in Kayseri Province

Alpay Onuk1, Hümeyra Aslaner3, Mebrure Beyza Gökçek2, Adil Çetin2, Taner Sahin3, Murat Doğan3, Sevda Onuk3, Hacı Ahmet Aslaner2, Ali Ramazan Benli2
1Felahi̇ye Publi̇c Hospi̇tal
2Kayseri Provincial Health Directorate
3Kayseri̇ Ci̇ty Hospi̇tal

INTRODUCTION: On December 31, 2019, the WHO reported pneumonia cases of unknown etiology in China and on January 7, 2020, the causative agent was identified as a new coronavirus. The disease has become a pandemic. Physicians are the leading medical staff in the epidemic. This study was conducted to determine the knowledge and awareness levels of the physicians working in primary, secondary and tertiary hospitals about the COVID-19 outbreak.
METHODS: This study, was designed as a cross-sectional and descriptive study. A survey was conducted electronically to 378 physicians. Questions were asked about the physicians' demographic characteristics, occupational information, duration of employment, whether they got education on the COVID-19 outbreak and the microbiological characteristics of the virus. Statistical significance level was taken as 5% to evaluate the results and TURCOSA program was used for calculations.
RESULTS: Of the 378 physicians participating in the study, 57.70% were male and 42.30% were female. The median age of physicians was 35 (24-64) years. At the time of the survey, 47.80% of the physicians were trained and 52.20% were not trained. The median level of knowledge score of the general practitioners was 11 (7-17), and the median level of knowledge score of specialists was 11 (5-16), and there was no significant. There was a significant difference between the trained and non-trained physicians in terms of knowledge level score.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that, attending physician’s speciality was not important on awareness about COVID-19. The most important factor was training on pandemic given to physicians.

Keywords: COVID-19, Awareness, Knowledge

Kayseri İli Kamu Hastanelerindeki Pratisyen ve Uzman Hekimlerin COVID-19 Salgını Hakkındaki Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Değerlendirilmesi

Alpay Onuk1, Hümeyra Aslaner3, Mebrure Beyza Gökçek2, Adil Çetin2, Taner Sahin3, Murat Doğan3, Sevda Onuk3, Hacı Ahmet Aslaner2, Ali Ramazan Benli2
1Felahi̇ye Devlet Hastanesi̇
2Kayseri̇ Il Sağlik Müdürlüğü
3Kayseri̇ Şehi̇r Hastanesi̇

GİRİŞ ve AMAÇ: 31 Aralık 2019' da DSÖ Çin'in Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları bildirmiş ve 7 Ocak 2020’de etken yeni bir coronavirüs olarak tanımlanmıştır. Hastalık pandemi haline gelmiştir. Salgında en önde çalışan sağlık personeli doktorlardır. Bu çalışma, birinci, ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde çalışan hekimlerin COVID-19 salgını hakkında bilgi ve farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel ve tanımlayıcı bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmaya Kayseri’de kamu hastanelerinde görev yapan tabip ve uzman tabipler dâhil edildi. 378 hekim ile elektronik ortamda anket çalışması yapıldı. Hekimlerin sosyo-demografik özellikleri, meslek bilgileri, görev süreleri, COVID-19 salgını ile ilgili bir eğitim alıp almadıkları, virüsün mikrobiyolojik özellikleri ile ilgili sorular soruldu. Sonuçların değerlendirilmesi için istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alındı ve hesaplamalar için TURCOSA programı kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 378 hekimin % 57,70’i erkek, % 42,30’u kadındı. Hekimlerin medyan yaşı 35 (24-64) yıldı. Uzman hekimlerin pratisyenlere göre yaşları daha büyük ve görev süreleri daha uzundu.
Anketin yapıldığı zamanda hekimlerin %47,80’i eğitim almış, %52,20’si eğitim almamıştı.
Pratisyen hekimlerin bilgi düzeyi skoru medyanı 11 (7-17), uzman hekimlerin bilgi düzeyi skor medyanı ise 11 (5-16) olarak tespit edilmiş olup, uzman ve pratisyen hekimler arasında bilgi düzeyi skoru açısından anlamlı farklılık yoktu. Eğitim alanlar ile almayanlar arasında bilgi düzeyi skoru açısından anlamlı bir farklılık vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Katılan hekimlerin uzmanlık alanlarının COVID-19 hakkında farkındalık, üzerinde etkili olmadığı asıl etkenin hekimlere verilen eğitimin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Farkındalık, Bilgi

Alpay Onuk, Hümeyra Aslaner, Mebrure Beyza Gökçek, Adil Çetin, Taner Sahin, Murat Doğan, Sevda Onuk, Hacı Ahmet Aslaner, Ali Ramazan Benli. Evaluation of Knowledge and Awareness Level of General Practitioners and Specialists in The Public Hospitals in Kayseri Province. Ankara Med J. 2020; 20(3): 520-530

Corresponding Author: Alpay Onuk, Türkiye
LookUs & Online Makale