E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Is Evaluation of Serum Calcitonin Levels Significant for Patients with Thyroid Nodules? [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(3): 605-614 | DOI: 10.5505/amj.2020.25991

Is Evaluation of Serum Calcitonin Levels Significant for Patients with Thyroid Nodules?

Cevdet Aydın1, Oya Topaloglu1, Berna Evranos Öğmen1, Nagihan Bestepe2, Serap Ulusoy3, Aysegul Aksoy Altinboga4, Reyhan Ersoy1, Bekir Cakir1
1Ankara Yildirim Beyazit University Faculty Of Medicine, Department Of Endocrinology And Metabolism, Ankara
2Ankara Atatürk Education And Research Hospital, Department Of Endocrinology And Metabolism, Ankara
3Ankara Atatürk Education And Research Hospital, Department Of General Surgery, Ankara
4Ankara Yildirim Beyazit University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Pathology, Ankara

INTRODUCTION: The overdiagnostic analyses can be performed for evaluation of thyroid nodules which are commonly seen pathology in the population. Diagnostic tests in the evaluation of thyroid nodules, commonly-seen pathology in the population, mostly cause overdiagnosis. In fact, serum calcitonin(SC) measurement is a sensitive and specific method in the diagnosis of medullary thyroid cancer(MTC). If the patients with Bethesda Category III(atypia of undetermined significance -AUS) cytologies have also high risk clinical and ultrasonographical features, they can be evaluated for thyroidectomy. In this study, we aimed to evaluate the value of screening with serum calcitonin in patients with cytologies of Bethesda I and III categories.
METHODS: The medical records of patients who had thyroidectomy between 2007-2018 were screened retrospectively. The patients with preoperative calcitonin, cytology results and postoperative histopathology reports were included in the study.
RESULTS: Of the 6905 thyroidectomized patients, 881 had SC values. SC levels were evaluated as <2, 2-10 and >10pg/mL and classified as Group 1, 2, and 3; respectively. 217 patients(24.6%) had nondiagnostic(ND) and 275(31.2%) had AUS cytologies. The gender distribution was similar between ND and AUS groups(p=0.7). However, SC levels of group 1, 2, and 3 were found in 84.8%, 14.3%, and 0.9% of patients with ND, it was found in 82.9%, 15.6%, and 1.5% in patients with AUS cytologies, respectively(p=0.786). In histopathology, malignancy was detected in 30% of patients with AUS and 11.6% patients with ND(p=0.006). Calcitonin levels of patients with malignant histopathology were evaluated in 82.9%, 15.4%, and 1.7% of patients as Group 1, 2, and 3, respectively. This was similar compared to patients with benign histopathology (p=0.16). In the present study, 2 female patients had high calcitonin levels(144pg/mL and 655pg/mL). Both patients had preoperative AUS cytologies and final malignant histopathologies.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that preoperative assessment of serum calcitonin levels can be useful in treatment decision of patients especially with Bethesda Category III thyroid nodules such as in follow-up and extent of surgery for cases planning surgery.

Keywords: Bethesda Category I, Bethesda Category III, calcitonin, thyroid nodule

Tiroid Nodülü Olan Hastalarda Serum Kalsitonin Düzeyleri Bakmak Anlamlı mıdır?

Cevdet Aydın1, Oya Topaloglu1, Berna Evranos Öğmen1, Nagihan Bestepe2, Serap Ulusoy3, Aysegul Aksoy Altinboga4, Reyhan Ersoy1, Bekir Cakir1
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Ankara
3Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
4Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Toplumda sık görülen tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde aşırı tanı kapsamında değerlendirilebilecek tetkikler istenebilmektedir. Serum kalsitonin düzeyi aslında medüller tiroid kanseri (MTK) tanısı için duyarlı ve özgül bir yöntemdir. Bethesda kategori III (önemi belirsiz atipi-ÖBA) sitolojisi olan hastalar klinik ve sonografik olarak yüksek riskli ise tiroidektomi açısından değerlendirilebilir. Bu çalışmamızda Tiroid İnce İğne Aspirasyon sitolojisi Bethesda I ve III kategorisinde olan hastalarımızda retrospektif değerlendirme ile serum kalsitonin ile taramanın değerini irdelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2007-2018 tarihleri arasında tiroidektomi yapılan hastalar arasından preoperatif serum kalsitonin düzeyi bakılan hastaların sitoloji ve histopatoloji sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Opere olan 6905 hasta içinde serum kalsitonin bakılan hasta sayısı 881 olarak saptandı. Kalsitonin değerleri <2, 2-10 ve >10 pg/mL olarak 3 ayrı grupta (sırasıyla; Grup 1,2 ve 3) sınıflandırıldı. Bu hastaların 217’si (%24,6) tanısal olmayan (TO), 275’i (%31,2) ÖBA idi. TO ve ÖBAlı hastalarda cinsiyet dağılımı benzerdi (p=0,7). TO hastalarının % 84,8’inde kalsitonin düzeyleri 1. grupta, %14,3’ünde 2. grupta ve %0,9’u 3. grupta yer alırken, ÖBA’lı hastaların %82,9’u 1. grupta, %15,6’sı 2. grupta ve %1,5’i 3. grupta yer alıyordu (p=0,786). ÖBA olan hastaların %30’unda histopatolojide malignite saptanırken, ND grubundaki hastaların %11,6’sında malignite saptandı (p=0,006). Histopatolojide malign saptanan hastalarda kalsitonin değerlerinin %82,9’u 1. grupta, %15,4’ü 2. grupta ve %1,7’si 3. grupta iken benign saptanan hastalarla kıyaslandığında bu oranlar benzerdi (p=0,16). Çalışmada 2 kadın hastanın kalsitonin düzeyleri çok yüksekti (144 pg/mL ve 655 pg/mL). İki hastanın da preoperatif sitolojisi ÖBA ve histopatolojisi maligndi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Özellikle Bethesda Kategori III tiroid nodüllerinde cerrahi kararı verirken hem tiroidektominin tipini belirlemek hem de takip seçeneği tercih edildiğinde serum kalsitonin düzeyini bilmenin faydalı olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Bethesda Kategori I, Bethesda Kategori III, Kalsitonin, Tiroid nodülü

Cevdet Aydın, Oya Topaloglu, Berna Evranos Öğmen, Nagihan Bestepe, Serap Ulusoy, Aysegul Aksoy Altinboga, Reyhan Ersoy, Bekir Cakir. Is Evaluation of Serum Calcitonin Levels Significant for Patients with Thyroid Nodules?. Ankara Med J. 2020; 20(3): 605-614

Corresponding Author: Oya Topaloglu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale