E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Our Single Center Experience in Treating Patients with Massive Hemoptysis [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(3): 707-718 | DOI: 10.5505/amj.2020.98624

Our Single Center Experience in Treating Patients with Massive Hemoptysis

Gokhan Yuce, Serhan Eren
Ankara City Hospital, Interventional radiology department

INTRODUCTION: Hemoptysis is a life-threatening condition and requires immediate diagnosis and treatment. Herein this study, our aim was demonstrate our single center experience of super selective arterial embolization in cases of massive hemoptysis, to describe the demographic and clinical data of those patients, to evaluate the success rate of the intervention and to document the complications.
METHODS: In this study, total of 72 patients who admitted to our tertiary center’s emergency service or chest diseases department and underwent endovascular treatment were enrolled. The demographic and clinical data were analyzed retrospectively.
RESULTS: The median age was 55 years (min-max; 22-78). 25 patients (34.70%) were female whereas 47 (65.30%) were male. 16 patients was diagnosed with lung cancer (squamous cell / adeno cancer), 7 alveolar hemorrhage, 1 pulmonary metastasis of malign melanoma, 2 mediastinal and hilar mass of unknown origin, 4 tuberculosis, 4 pulmonary thromboembolism, 1 sarcoidosis, 2 pneumonia, 1 cirrhosis and hepatopulmonary syndrome and 34 patients with bronchiectasis. The embolized vessel was right bronchial in 32 cases, left bronchial in 9, bilateral in 15, costobronchial trunk in 10 and non-bronchial in 6 patients. The most common angiographic pattern was vascular hypertrophy followed by vascular irregularity and blush. The immediate clinical success was 100%. Rebleeding occurred in 12 patients due to recanalization of the vessel. The most common complication was chest pain.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In experienced hands, arterial embolization is the most effective and minimally invasive procedure for treat­ing massive and recurrent hemoptysis.This study confirms the efficacy and safety of the intervention

Keywords: massive hemoptysis, embolization, angiography

Masif Hemoptizili Hastaların Tedavisinde Tek Merkez Deneyimimiz

Gokhan Yuce, Serhan Eren
Ankara Şehir Hastanesi, Girişimsel Radyoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemoptizi hayatı tehdit eden ve hızlı tanı konulup tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Bizim bu çalışmadaki amacımız merkezimizin masif hemoptizi vakalarında uyguladığı süperselektif arteriyel embolizasyonun başarısını değerlendirmek, bu tür hastaların demografik ve klinik özelliklerini belirlemek, yapılan işlemin etkinliğini ve komplikasyonlarını belgelemektir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya merkezimizin acil servis veya göğüs hastalıkları bölümüne hemoptizi ile başvuran ve endovasküler tedavi yapılmış olan 72 hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların demografik, klinik ve radyolojik verileri retrospektif olarak analiz edilmiştir
BULGULAR: Hastaların ortanca yaşı 55’ti (min-maks; 22-78). Hastaların 25’i (%34.70) kadın 47’si erkekti (%65.30). Hastalardan 16’sının işlem öncesi tanısı akciğer kanseri, 7’sinin alveolar hemoraji, 1’nin malign melanoma bağlı akciğer metastazı,2’nin histopatolojisi belirsiz hiler ve mediastinal kitle, 4’nün tüberküloz, 4 ‘nün pulmoner tromboemboli, 1’nin sarkoidoz, 2’nin pnömoni,1’nin siroza bağlı hepatopulmoner sendrom ve 34’ninki bronşiektaziydi. Embolize edilen damar 32 vakada sağ bronşiyal arter, 9 vakada sol bronşiyal arter, 15 vakada bilateral bronşiyal arter, 10 vakada kostobronşiyal arter ve 6 vakada bronşiyal dışı arterdi. En sık saptanan üç anjiyografik görünüm vasküler hipertrofi, vasküler iregülerite ve kontrast madde akümülasyonu idi. Kısa vadeli klinik başarı oranı %100’dü.12 vakada ilk bir ay içinde tekrar kanama izlendi. En sık görülen komplikasyon geçici göğüs ağrısıydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Deneyimli ellerde masif hemoptizin en iyi minimal invaziv tedavi yöntemi selektif arteriyel embolizasyondur. Çalışmamız bu yöntemin etkinliğini ve güvenilirliğini doğrulamıştır

Anahtar Kelimeler: Masif hemoptizi, embolizayon, anjiyografi

Gokhan Yuce, Serhan Eren. Our Single Center Experience in Treating Patients with Massive Hemoptysis. Ankara Med J. 2020; 20(3): 707-718

Corresponding Author: Gokhan Yuce, Türkiye
LookUs & Online Makale