E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Evaluation of breastfeeding support center applications [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(1): 105-115 | DOI: 10.5505/amj.2020.97759

Evaluation of breastfeeding support center applications

Şenay Koçakoğlu, Dursun Çadirci
Department of Family Practice, Harran University, Şanliurfa, Turkey

INTRODUCTION: Feeding with breastmilk is the ideal way of baby feeding. In this study, we aimed to examine the available data of our breastfeeding support center and the mothers' breastfeeding attitudes. We believe that this study will allow further research to contribute to breastfeeding support.
METHODS: This prospective study included 50 mothers and their babies who applied to our breastfeeding support center. The research data were obtained by data collection form questions and were evaluated by using ‘statistical package for the social sciences’ (SPSS) 18 package program.
RESULTS: The mean age of the mothers included in the study was 28 ± 6,23 and ranged between the ages of 16-40. Pregnancy number of the mothers was 3.71 ± 2.59 (min: 1- max: 12). 32% of the women had 4 or more living children. The mean number of abortions was 1.90 (min: 1- max: 8). The rate of delivery by normal spontaneous vaginal way was 1.86 ± 1.05 and this is higher than cesarean delivery rate (0.21 ± 1.05). 60% of the babies were boys and 40% were girls. The mean infant age was 2.83 ± 3.38 (min: 0- max: 16) weeks. The rate of breastfed infants was 20%. 62% of the babies received bottle feeding supplements in addition to breast milk. When the reasons for hospitalization of infants were examined; low respiratory infection rate was 42% (20% pneumonia, 22% bronchitis), preterm delivery rate was 24%, neonatal jaundice rate was 8%, urinary tract infection rate was 8% and anomaly rate was 2%. The mean hospitalization time of the infants was 16.5 days. 96% of the mothers had milk. On the test weighing, the average amount of milk that the babies sucked from their mother was 20 ml. The most common reason for voluntary outpatient care is the mothers' concerns about milk adequacy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The importance of breastfeeding is a well-known fact. Early and unnecessary starting of additional foods and methods other than breastfeeding should be avoided. The fact that newborn babies are separated from their mothers due to reasons such as hospitalization and treatment affects the breastfeeding behavior of the mother negatively. It was observed that mothers need breastfeeding support training during the long and difficult period of breastfeeding. There is a need for remedial arrangements for effective initiation and maintenance of breastfeeding.

Keywords: Breastmilk, Nutritional Support, Feeding Method, Breastfeeding

Emzirme destek merkezi başvurularının değerlendirilmesi

Şenay Koçakoğlu, Dursun Çadirci
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Anne sütü ile beslenme, bebek beslenmesinin en ideal yoludur. Bu araştırma ile emzirme destek merkezimize ait mevcut verileri ve annelerin emzirme tutumlarını irdelenmeyi amaçladık. Bu çalışmanın emzirme desteğine katkı sağlama yönünde ileri araştırmalara olanak sağlayacağı inancındayız.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif tipte planlanan bu aaraştırmada emzirme destek merkezimize başvuran, 50 anne ile bebekleri yer aldı. Araştırma verileri anne ve bebek için hazırlanan veri toplama formu ile elde edildi. Toplanan veriler SPSS 18 paket programı kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen annelerin yaş ortalaması 28 ± 6,23 olup, 16-40 yaşları arasında dağılım göstermekteydi. Gebelik sayıları 3,71± 2,59 (min: 1- maks: 12) idi. Kadınların %32’sinin 4 ve üzeri sayıda yaşayan çocuğu vardı. Ortalama düşük sayısı 1,90 (min: 1- maks: 8) idi. Normal yolla doğum oranı 1,86±1,05 olup sezaryen şeklinde doğum oranından (0,21 ± 1,05) yüksekti. Bebeklerin %60’ı erkek, %40’ı kızdı. Ortalama bebek yaşı 2,83 ± 3,38 hafta (min: 0- maks: 16) hafta idi. Emzirilerek beslenen bebeklerin oranı %20 olup, %62’si ise anne sütüne ek olarak biberonla formül mama takviyesi almaktaydı. Hastanemizden taburculuk sonrası çalışmaya dahil edilen bebeklerin hastaneye yatış sebepleri; %42 alt solunum yolları enfeksiyonu (%20 pnömoni, %22 bronşit), %24 erken doğum, %8 yenidoğan sarılığı, %8 üriner enfeksiyon, %2 anomali idi. Bebeklerin ortalama hastanede kalış süreleri 16,5 gündü. Annelerin %96’sının sütü vardı. Test tartısında bebeklerin emerek anneden sağdıkları süt miktarı ortalama 20ml idi. Ayaktan başvuruların en sık sebebi; annenin sütünün yetmediği endişesiydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anne sütü ile beslenmenin önemi bilinen bir gerçektir. Ek gıdalara ve emzirmenin dışındaki yöntemlere erken ve gereksiz başlanmasının önüne geçilmelidir. Yenidoğan bebeklerin hastanede yatırılarak tedavi edilmesi gibi sebeplerle annelerinden ayrı kalması, annenin emzirme davranışını olumsuz yönde etkilemektedir. Uzun ve zorlu bir süreç olan emzirme döneminde annelerin emzirme destek eğitimine ihtiyaç duyduğu gözlenmiştir. Emzirmenin etkin şekilde başlatılması ve sürdürülmesi konusunda iyileştirici düzenlemelere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, Beslenme Desteği, Besleme Yöntemi, Emzirme

Şenay Koçakoğlu, Dursun Çadirci. Evaluation of breastfeeding support center applications. Ankara Med J. 2020; 20(1): 105-115

Corresponding Author: Şenay Koçakoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale