E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
The Use of Complementary and Alternative Medicine in Children Followed by Asthma Diagnosis and Attitudes of Families [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(2): 238-249 | DOI: 10.5505/amj.2021.94557

The Use of Complementary and Alternative Medicine in Children Followed by Asthma Diagnosis and Attitudes of Families

Yasin Yıldız1, Ayten Yılmaz Yavuz2
1Recep Tayyip Erdogan University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics
2Recep Tayyip Erdogan University, Faculty of Health Sciences, Department of Public Health Nursing

INTRODUCTION: Asthma is a disease that affects the quality of life and is characterized by chronic airway inflammation associated with airway hypersensitivity. Although there are worldwide accepted treatment guidelines in the treatment of asthma, most patients use Complementary and Alternative Medicine (CAM) methods for many reasons, such as both insufficiencies in treatment and fears of side effects and long-term medication. This study aimed to determine the use of complementary & alternative medicine and the attitudes of families in children followed with the diagnosis of asthma.
METHODS: This descriptive study was carried out in children diagnosed with asthma between the ages of 3-17. A questionnaire was applied to the patients' relatives to determine CAM methods. The Holistic CAM Questionnaire was applied to determine the attitudes of their families.
RESULTS: It was determined by families that they prefer using CAM to “Do everything possible to fight the disease” (46.46%) and use this information with the recommendation “Family members/friends/neighbors/relatives” (56.30%). It was found that they used CAM methods 66.53% between 1-6 months, and they thought that the use of the CAM method achieved 53,94% success in treatment. It was determined that families with dissatisfaction and hopelessness from medical treatment had a positive attitude of 25 (20-39) with complementary and alternative medicine and were statistically significant(p=0.035).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that the use of CAM is high in families with asthma in their children and that they have a positive attitude towards CAM use. The increasing use of CAM shows the need for healthcare professionals to be informed about this issue.

Keywords: Asthma, child, alternative medicine.

Astım Tanısı ile Takip Edilen Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı ve Ailelerinin Tutumları

Yasin Yıldız1, Ayten Yılmaz Yavuz2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Astım, yaşam kalitesini etkileyen, hava yolu aşırı duyarlılığıyla ilişkili kronik hava yolu inflamasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Astım tedavisinde dünya genelinde kabul görmüş tedavi kılavuzları olmasına rağmen çoğu hasta, hem tedavi sırasında yaşanan sıkıntılar ve yan etki korkuları hem de uzun süreli ilaç kullanma gibi nedenlere bağlı olarak Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) yöntemlerini tercih edebilmektedir. Bu çalışmada astım tanısı ile takip edilen çocuklarda tamamlayıcı alternatif tıp kullanımının ve ailelerin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikteki araştırma 3-17 yaş arasındaki astım tanılı çocuklarda gerçekleştirilmiştir. Hasta yakınlarına, kullandıkları TAT yöntemlerini belirlemek amacıyla anket formu uygulanmıştır. Ailelerinin tutumlarını tespit edebilmek için Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği uygulanmıştır.
BULGULAR: Aileler tarafından TAT yöntemlerinin en sık “Hastalık ile savaşmak için mümkün olan her şeyi yapmak” (%46,46) amaçlı tercih edildiği ve bu bilgiyi “aile üyeleri/ arkadaş/komşu/yakınların” önerisi (%56,30) ile uyguladıkları belirlendi. TAT yöntemlerini %66,53 oranında 1-6 ay arasında kullandıkları ve bu yöntemin kullanımının %53,94 oranında tedavide başarı sağladığını düşündükleri bulundu. Medikal tedaviden memnuniyetsizlik ve ümitsizlik yaşayan ailelerin ortanca 25 (20-39) puan ile tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı pozitif tutumlarının arttığı ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p=0,035).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuklarında astım hastalığı olan ailelerin TAT kullanım oranlarının yüksek olduğu ve TAT kullanımına yönelik pozitif tutum sergiledikleri bulunmuştur. Giderek artan oranlarda TAT kullanımı, sağlık çalışanlarının da bu konuda bilgi sahibi olma ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Astım, çocuk, alternatif tıp.

Yasin Yıldız, Ayten Yılmaz Yavuz. The Use of Complementary and Alternative Medicine in Children Followed by Asthma Diagnosis and Attitudes of Families. Ankara Med J. 2021; 21(2): 238-249

Corresponding Author: Yasin Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale