E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Investigation of Patients' Perspective On Dental Treatments And Institution Preferences In Covid-19 Normalization Process In Turkey [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 869-881 | DOI: 10.5505/amj.2020.87059

Investigation of Patients' Perspective On Dental Treatments And Institution Preferences In Covid-19 Normalization Process In Turkey

Onur Sahin1, Sezgi Cinel Sahin2
1Privite Clinic, Denizli, Turkey
2Department of Prosthodontics, Pamukkale University Faculty of Dentistry, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate patients' opinions about dental practices and preventive measures and to compare their thoughts on transmission risk according to institutional preferences in the COVID-19 normalization process initiated in Turkey as of June 2020.
METHODS: As of June 2020, patients who applied to Oral and Dental Health Centers (ODHC), Dentistry Faculties, and private clinics filled out a questionnaire containing COVID-19 and patient-related questions. Study data were analyzed using descriptive statistical methods and the Chi-square test. Significance was evaluated at p<0.01 and p<0.05 levels.
RESULTS: A total of 765 patients (339 women, 426 men) participated in the study. It has been determined that 69.30% of the participants prefer private clinics for dental treatments, 18.80% of Dentistry Faculties, and 11.90% of ODHC. It was determined that there was a statistical relationship between the patients' state of thinking that they were adequately protected against the risk of COVID-19, the state of thinking that the COVID-19 epidemic was under control, and the state of concern by the crowd in the waiting area and institution preferences (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is necessary to provide an environment where patients can apply safely, especially during the pandemic process. For this reason, it is very critical that ODHC and Dentistry Faculties provide an environment that will meet patient expectations, inform patients and contribute to the normalization process in terms of overcoming the pandemic with the least damage since it is the institutions with the highest number of patient applications.

Keywords: COVID-19, dentistry, pandemics, infection control

Türkiye’de Covid-19 Normalleşme Sürecinde Hastaların Dental Tedavilere Bakış Açısının Ve Kurum Tercihlerinin İncelenmesi

Onur Sahin1, Sezgi Cinel Sahin2
1Özel Klinik, Denizli Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: 2020 Haziran itibariyle Türkiye'de başlatılan COVID-19 normalleşme sürecinde, hastaların dental uygulamalar ve koruyucu önlemlerle ilgili düşüncelerini değerlendirmek ve bulaş riskine yönelik düşüncelerini kurum tercihlerine göre karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2020 itibariyle, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine (ADSM), Diş Hekimliği Fakültelerine ve özel kliniklere başvuran hastalara, COVID-19 ve hasta ilişkili soruları içeren bir anket doldurtuldu. Çalışma verileri tanımlayıcı istatistiksel metotlar ve Ki-kare testi kullanılarak analiz edildi. Anlamlılık p<0,01 ve p<0,05 düzeylerinde değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplamda 765 hasta (339 kadın, 426 erkek) katılmıştır. Katılımcıların %69,30’unun dental tedaviler için özel klinikleri, %18,80’inin Diş Hekimliği Fakültelerini ve %11,90’ının ise ADSM’leri tercih ettiği tespit edilmiştir. Hastaların COVID-19 riskine karşı kendini yeterince korunduğunu düşünme durumu, COVID-19 salgınının kontrol altına alındığını düşünme durumu ve bekleme alanındaki kalabalığın endişe yaratması durumu ile kurum tercihleri arasında istatistiksel ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalara özellikle pandemi sürecinde güvenle başvurabilecekleri bir ortamın sunulabilmesi gereklidir. Bu nedenle en yoğun hasta başvurusunun olduğu kurumlar olması dolayısıyla, ADSM’nin ve Diş Hekimliği Fakültelerinin, hasta beklentilerini karşılayacak ortamı sağlayabilmesi, hastaları bilgilendirmesi ve pandeminin en az zararla atlatılabilmesi açısından normalleşme sürecine katkıda bulunması oldukça kritiktir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, diş hekimliği, pandemi, enfeksiyon kontrolü

Onur Sahin, Sezgi Cinel Sahin. Investigation of Patients' Perspective On Dental Treatments And Institution Preferences In Covid-19 Normalization Process In Turkey. Ankara Med J. 2020; 20(4): 869-881

Corresponding Author: Sezgi Cinel Sahin, Türkiye
LookUs & Online Makale