E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Knowledge,Behavior and Attitude of Mother’s about Childhood Immunization and Reasons of Vaccination Rejection and Hesitancy: A Study of Mixt Methodology [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(1): 180-195 | DOI: 10.5505/amj.2020.80148

Knowledge,Behavior and Attitude of Mother’s about Childhood Immunization and Reasons of Vaccination Rejection and Hesitancy: A Study of Mixt Methodology

Semra Çıklar, Pınar Döner Güner
Hatay Mustafa Kemal University Department Of Family Medicine, Hatay

INTRODUCTION: The aim of the study was to observe knowledge, attitudes and behavior of mother’sabout childhood vaccinationand related factors affectingtheir perspectives on immunization services and their hesitations about vaccination.
METHODS: This cross-sectional descriptive and qualitative study was carried out between August 2018 and May 2019 with 350 mothers who applied to 4 Family Health Centers for any reason in the central districts of Hatay. A questionnaire was administered to 350 mothers about their knowledge, attitudes and behaviors about childhood vaccines. The questionnaires were filled in by face-to-face interview method after informing the participants about the study and obtaining consent from the participants. A semi-structured in-depth interview form was administered to 30 randomly selected subjects. All interviews were recorded with voice recorder after approval. SPSS software was used for cross-sectional analysis and p <0.05 was considered significant. Content analysis method was used to evaluate the data at qualitative stage. Codes that can be extracted from sentences were composed. The proper themes that were subject to the thematic coding were removed after the composed codes. All interview data were coded and interpreted and reported, afterwards.

RESULTS: Of 350 mothers participated in the study. 31.71% (n: 111) were between the ages of 30-39, 73.43% (n: 257) were housewives and 30.29% (n: 106) were primary school graduates. 60.57% (n: 212) of the mothers stated that there was a lack of information about paid vaccines. The most commonly known and received paid vaccines were flu (33.33% n: 46) and rotavirus vaccines (24.64% n: 34). The most common vaccines in the national drug calendar to mothers were MCC (14.83%), varicella (14.53%) and tetanus (13.92%), respectively. According to the analysis of the interviews, participants emphasized that vaccines are necessary for their children, but attention should be paid to the content of the vaccines and the storage conditions of the vaccines.

DISCUSSION AND CONCLUSION: A significant number of mothers were found to lack information about vaccines.Regarding vaccines, mothers were most concerned about vaccine content and storage conditions.Providing accurate and appropriate information by health professionals is important for eliminating missing or incorrect information owned by individuals.

Keywords: Child Vaccines, Paid Vaccines, Immunization

Annelerin Çocukluk Çağı Aşıları Hakkındaki Bilgi, Davranış ve Tutumları ve Aşı Reddi Nedenleri: Nitel ve Nicel Bir Araştırma

Semra Çıklar, Pınar Döner Güner
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Hatay

GİRİŞ ve AMAÇ: Annelerin çocukluk çağı aşı bilgi düzeyleri, tutumları ve çocuklarının aşılanma durumları ile bunları etkileyen faktörlerin tespit edilmesi, bağışıklama hizmetlerine karşı bakış açıları ve aşı yaptırma konusundaki çekincelerinin tespit edilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tanımlayıcı ve kalitatif tasarıma sahip olan bu çalışma Ağustos 2018 –Mayıs 2019 tarihleri arasında Hatay ili merkez ilçelerine bağlı 4 ASM’ye herhangi bir nedenle başvuran 350 anne ile gerçekleştirildi. 350 anneye çocukluk çağı aşıları hakkında bilgi, tutum ve davranışlarını sorgulayan anket uygulandı. Anketler bireylere çalışma ile ilgili bilgi verildikten ve katılımcılardan onam alındıktan sonra yüz yüze görüşme yöntemi ile dolduruldu. Anketi tamamlayan 350 anneden rastgele seçilen 30 anneye yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme formu uygulandı. Görüşmelerin tümü onay alındıktan sonra ses kayıt cihazıyla kaydedildi. Çalışmanın kesitsel aşamasında analiz için SPSS paket programı kullanıldı ve p<0,05 anlamlı olarak kabul edildi. Kalitatif aşamada verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi yöntemi kullanıldı. Cümlelerden çıkabilecek kodlar oluşturuldu. Oluşan kodlardan sonra tematik kodlamaya geçildi uygun temalar çıkarıldı. Ardından tüm görüşme verileri kodlanıp ve yorumlanarak rapor haline getirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 350 anne katılmıştır. Çalışma kapsamına alınan annelerin %31,71’i (n: 111) 30-39 yaş aralığında, %73,43’ünün (n: 257) ev hanımı ve %30,29’unun (n: 106) ilkokul mezunu olduğu saptandı. Annelerin %60,57’si (n: 212) ücretli aşılar hakkında bilgi eksikliğinin olduğunu ifade etti. En sık bilinen ve yaptırılan ücretli aşılar grip (%33,33, n: 46) ve rota (%24,64, n: 34) aşısıydı. Annelerin ulusal aşı takviminde en sık bilgi sahibi olduğu aşılar sırasıyla KKK (%14,83), suçiçeği (%14,53) ve tetanoz (%13,92) aşısıydı. Görüşmelerin analizine göre katılımcılar çocukları için aşıların gerekli olduğunu ancak aşı içeriğinin ve aşıların saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar.

TARTIŞMA ve SONUÇ:
Annelerin önemli bir kısmının aşılar hakkında bilgi eksikliğinin olduğunu görüldü. Aşılar konusunda anneler en çok aşı içeriği ve aşıların saklama koşulları konusunda kaygılıydı. Sağlık çalışanları tarafından doğru ve uygun bilgilendirmenin yapılması kişilerin sahip olduğu eksik ya da yanlış bilgilerin giderilmesi için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Aşıları, Ücretli Aşılar, Bağışıklama

Semra Çıklar, Pınar Döner Güner. Knowledge,Behavior and Attitude of Mother’s about Childhood Immunization and Reasons of Vaccination Rejection and Hesitancy: A Study of Mixt Methodology. Ankara Med J. 2020; 20(1): 180-195

Corresponding Author: Semra Çıklar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale