E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Influenza vaccination rates and related factors in patients with chronic heart disease: A cross-sectional study from a tertiary hospital [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(4): 619-634 | DOI: 10.5505/amj.2021.74429

Influenza vaccination rates and related factors in patients with chronic heart disease: A cross-sectional study from a tertiary hospital

Ahmet Yanık1, Mustafa Kürşat Şahin2
1Department of Cardiology, Health Science University, Samsun Educational and Research Hospital, Samsun, Turkey
2Department of Family Medicine, Ondokuz Mayıs University, School of Medicine, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: Patients with chronic heart disease (CHD) have been defined in many guidelines as one of the priority groups for influenza vaccination. The purpose of this study was to evaluate influenza vaccination rates and related factors in patients with CHD.
METHODS: This cross-sectional survey study was conducted between May and August 2019. The questionnaire investigated socio-demographic characteristics, vaccination status in the 2018-19 influenza season, whether the influenza vaccine had been recommended, and vaccine acceptance or refusal reasons.
RESULTS: Of the 389 CHD patients participating in the study, 62.21% were male, and 45.24% were aged ≥65. The influenza vaccine uptake rate was 11.31%. Advanced age, vaccination recommendation by a physician, family members living with CHD patients having been previously vaccinated, emergency hospitalization for heart disease or respiratory disease, and knowing that the influenza vaccine was free of charge were factors that increased vaccination acceptance.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The influenza vaccination rate among the CHD patients in this study was well below the expected level. The influenza vaccine not being recommended or not sufficiently encouraged, especially by physicians or other healthcare workers, seems to represent the greatest obstacle to influenza vaccination among CHD patients.

Keywords: Heart disease, influenza, cardiovascular disease, influenza vaccines, vaccination, vaccination coverage

Kronik kalp hastalığı olan hastalarda grip aşısı olma oranları ve ilişkili faktörler: Üçüncü basamak bir hastaneden kesitsel bir çalışma

Ahmet Yanık1, Mustafa Kürşat Şahin2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik kalp hastalığı (KKH) olan hastalar birçok kılavuzda influenza aşısı için öncelikli gruplardan biri olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, KKH'li hastalarda influenza aşılama oranlarını ve ilişkili faktörleri değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel anket çalışması Mayıs-Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Ankette sosyo-demografik özellikler, 2018-19 influenza sezonunda aşılanma durumu, influenza aşısının önerilip önerilmediği ve aşı kabul veya ret nedenleri incelenmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 389 KKH hastasının %62,21'i erkek, %45,24'ü ≥65 yaşındaydı. İnfluenza aşısı olma oranı %11,31 idi. İleri yaş, hekim tarafından aşı önerisi, KKH hastaları ile yaşayan aile bireylerinin daha önce aşılanmış olması, kalp hastalığı veya solunum yolu hastalığı nedeniyle acil yatış ve grip aşısının ücretsiz olduğunun bilinmesi aşı kabulünü artıran faktörlerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada KKH hastalarında influenza aşılama oranı beklenen düzeyin oldukça altındadır. Özellikle doktorlar veya diğer sağlık çalışanları tarafından influenza aşısının tavsiye edilmemesi veya yeterince teşvik edilmemesi, KKH hastaları arasında influenza aşılamasının önündeki en büyük engel olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalp hastalığı, grip, kalp-damar hastalığı, grip aşıları, aşı, aşı kapsamı

Ahmet Yanık, Mustafa Kürşat Şahin. Influenza vaccination rates and related factors in patients with chronic heart disease: A cross-sectional study from a tertiary hospital. Ankara Med J. 2021; 21(4): 619-634

Corresponding Author: Mustafa Kürşat Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale