E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Attitudes of Oncology Patients on Traditional and Complementary Medicine (T&CM) [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(3): 374-385 | DOI: 10.5505/amj.2021.68094

Attitudes of Oncology Patients on Traditional and Complementary Medicine (T&CM)

Zeynep Büşra Ulusoy, Ahmet Keskin
Ankara Yıldırım Beyazıt Universtiy, Faculty of Medicine, Department of family Medicine

INTRODUCTION: This study aims at determining the prevalence, socio-demographic features, the type and treatment of cancer, the attitudes towards the T&CM (Traditional and Complementary Medicine), and the factors influencing these attitudes of the patients at Ankara City Hospital, Oncology Polyclinics.
METHODS: This is a descriptive and cross-sectional study aiming at the research on the use of, the rationale for and the influential factors leading to the utilization of T&CM on cancer patients at Ankara City Hospital, Oncology Polyclinics between the periods of November 1, 2019, and December 31, 2019.
RESULTS: The study had found that 57.66% of the patients used T&CM before diagnosis, while 33.66% begun using them after the diagnosis. Male patients have sought the doctor’s help more than female patients (p=0,022). As for socio-demographic findings, there was no significant statistical correlation between the use of T&CM and age, gender, occupation, educational background, monthly income, marital status, or family type. In terms of location, the patients residing in city centers utilized T&CM more than those living in smaller regions such as counties or villages (p=0,034). Among the post-diagnosis T&CM practices, phytotherapy was the most popularly applied (90.90%), followed by phlebotomy (5.45%), and leech therapy (3.63%). Amongst phytotherapy were the consumption of herbal teas (52%) and the use of Urtica urens (30%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that the knowledge level of the patients about T&CM was insufficient. It would be beneficial to carry out studies to increase the knowledge and awareness of patients about T&CM methods.

Keywords: Traditional and Complementary Medicine (T&CM), oncology, family medicine.

Onkoloji Hastalarının Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Yöntemleri Hakkındaki Tutumları

Zeynep Büşra Ulusoy, Ahmet Keskin
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji Polikliniklerine başvuran hastalarda GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) hakkında literatür taranarak oluşturulan anket sorularına verdikleri yanıtlar değerlendirilerek, GETAT kullanan grubun prevalansı, sosyodemografik özellikleri, hangi kanser tanısı ve tedavisi aldığı, GETAT hakkındaki tutumları ve bunları etkileyen faktörlerin saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, 1 Kasım 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Polikliniklerine başvuran kanser tanısıyla izlenen hastaların Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp kullanım durumları, nedenleri, etkileyen faktörleri araştırmak amacıyla yapılan tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır.
BULGULAR: Çalışmamızda hastaların %57,66’sının kanser tanısı öncesi GETAT kullandığı, %33,66’sı ise kanser tanısı aldıktan sonra GETAT kullandığı saptanmıştır. Erkeklerin kadınlara göre daha yüksek oranda doktora gittiği bulunmuştur(p=0,022). Hastaların sosyodemografik özelliklerine bakıldığında; yaş, cinsiyet, meslek, öğrenim durumu, aylık gelir durumu, medeni hali ve aile tipi ile GETAT kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır. Hastaların yaşadıkları yerleşim yeri ile GETAT yöntemlerini kullanma sıklıklarına bakıldığında il merkezinde yaşayan hastalar ilçe/köy de yaşayan hastalara göre GETAT yöntemlerine daha sık başvurmuşlardır (p=0,034). Kanser tanısı sonrası GETAT yöntemleri arasında en sık başvurulan yöntem fitoterapi (%90,90), ikinci sırada hacamat uygulaması (%5,45), üçüncü sırada ise sülük uygulaması (%3,63) gelmektedir. Fitoterapinin içinde ilk sırada bitkisel çaylar (%52), ikinci sırada ise ısırgan otu (%30) yer almaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların GETAT hakkındaki bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu görülmüştür. GETAT yöntemleri hakkında hastaların bilgi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT), onkoloji, aile hekimliği.

Zeynep Büşra Ulusoy, Ahmet Keskin. Attitudes of Oncology Patients on Traditional and Complementary Medicine (T&CM). Ankara Med J. 2021; 21(3): 374-385

Corresponding Author: Zeynep Büşra Ulusoy, Türkiye
LookUs & Online Makale