E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Evaluation of The Association of Medication Adherence With Polypharmacy and Multimorbidity in Patients With Coronary Artery Disease [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 777-789 | DOI: 10.5505/amj.2020.67044

Evaluation of The Association of Medication Adherence With Polypharmacy and Multimorbidity in Patients With Coronary Artery Disease

Sercan Bulut1, Didem Kafadar1, Elvan Yakupoğlu1, Ertuğrul Okuyan2
1HSU, İstanbul Bağcılar Training and Research Hospital, Department of Family Medicine
2HSU, İstanbul Bağcılar Training and Research Hospital, Department of Cardiology

INTRODUCTION: Patients diagnosed with coronary artery disease (CAD) often have comorbidities and many drugs are used together in treatment, so medication adherence becomes important in the management of the disease. Non-adherence to treatment may be caused by failure to comply with the dosage and hours of use of the medications. The aim of this study was to investigate the association of polypharmacy and multimorbidity with medication adherence in patients with CAD.
METHODS: This cross-sectional study was conducted with patients≥ 40 years of age who were diagnosed with CAD and admitted to the outpatient clinics. A questionnaire prepared by the researchers about sociodemographic characteristics, history of the disease, and medications that were used, during face-to-face interviews. Daily medications were evaluated as <4, 4-6, and ≥7 medications. Data were evaluated by descriptive and analytical statistics.
RESULTS: A total of 144 patients with CAD were included in the study and 74 of them were adherent to medications. The mean age of 70 nonadherent patients was lower than the adherent patients(p=0.001) but there was no difference according to gender and marital status. Hypertensive patients were more adherent to their medications(p=0.032). In patients adherent to medications, we observed that the presence of daily≥7 medications, the duration of medications, and the number of hospitalizations were higher (p=0.034; p=0.005; p=0.001; respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Medication adherence in patients with CAD was affected by the duration of medications, number of daily medications, number of hospitalizations, age, and comorbidities. Adherence decreased as the number of daily medications decreased which we think may be associated with inadequate awareness about CAD and that it is necessary to investigate medication adherence in daily practice in patients with CAD.

Keywords: Coronary artery disease, medication adherence, polypharmacy, hospitalization.

Koroner Arter Hastalığı Tanılı Hastalarda Tedaviye Uyumun Polifarmasi ve Multimorbidite İle İlişkisinin Değerlendirilmesi

Sercan Bulut1, Didem Kafadar1, Elvan Yakupoğlu1, Ertuğrul Okuyan2
1SBÜ, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Aile Hekimliği Kliniği
2SBÜ,i̇stanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi; Kardiyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Koroner arter hastalığı (KAH) tanısı alan hastaların sıklıkla eşlik eden hastalıklarının da olması nedeniyle tedavide birçok ilacın birlikte kullanılmasıyla hastalığın yönetiminde tedaviye uyum önem kazanmaktadır. Tedaviye uyumsuzluk ilaçların doz ve kullanım saatlerine uyulmaması nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu çalışmada KAH tanılı hastalarda polifarmasi ve multimorbiditenin tedavi uyum ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel bir araştırma olan bu çalışma; polikliniğe başvuran KAH tanısı almış ≥ 40 yaş hastalarla gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik özelliklerin, hastalık öykülerinin, ilaç kullanımlarının sorulduğu soru formu yüz yüze görüşmelerde doldurulmuştur. Günlük kullanılan ilaç sayıları <4, 4-6 ve ≥7 ilaç olarak değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı ve analitik istatistikler ile veriler değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 144 KAH tanılı hastanın 74’ü tedaviye uyum gösteriyordu. Tedaviye uyum göstermeyen 70 hastanın yaş ortalamasının tedaviye uyumlu hastalardan daha düşük olduğu(p=0,001) ancak cinsiyet ve medeni durumları arasında fark olmadığı görülmüştür. Hipertansiyonu olan hastaların tedaviye daha uyumlu olduğu bulunmuştur(p=0,032). Tedaviye uyum gösteren hastalarda, günlük ≥7 ilaç kullanımının, ilaç kullanım sürelerinin ve hastaneye yatış sayısının daha yüksek olduğu gözlenmiştir (sırasıyla; p=0,034; p=0,005; p=0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İlaç kullanım süresinin, günlük ilaç sayısının, hastaneye yatış sayısının, yaşın ve eşlik eden hastalıkların KAH tanılı hastalarda tedavi uyumunu etkilediği görülmüştür. Kullanılan günlük ilaç sayısı azaldıkça tedavi uyumunun azaldığı gözlenmiştir; bu durumun KAH ile ilgili farkındalığın yetersiz olmasıyla ilişkili olabileceğini ve günlük pratikte KAH tanılı hastalarda tedavi uyumunun araştırılmasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, tedavi uyumu, polifarmasi, hastanede tedavi.

Sercan Bulut, Didem Kafadar, Elvan Yakupoğlu, Ertuğrul Okuyan. Evaluation of The Association of Medication Adherence With Polypharmacy and Multimorbidity in Patients With Coronary Artery Disease. Ankara Med J. 2020; 20(4): 777-789

Corresponding Author: Didem Kafadar, Türkiye
LookUs & Online Makale