E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Evaluation of the Relationship Between Gastroesophageal Reflux Disease and Helicobacter Pylori [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(4): 526-536 | DOI: 10.5505/amj.2021.65983

Evaluation of the Relationship Between Gastroesophageal Reflux Disease and Helicobacter Pylori

Emre Emre1, Şahika Sümer Emre2, Emel Ahıshalı3
1Hatay Training and Research Hospital, Department of Immunulogy and Allergy, Hatay, Turkey
2Reyhanlı 1. Family Health Center, Family Medicine Department, Hatay, Turkey
3Koç University Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Helicobacter pylori (HP) is a gram-negative, microaerophilic bacterium that causes stomach infections. Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) is one of the most common gastrointestinal disorders in the population, and its relationship with HP infection is still controversial. Although there are some articles in the literature that support the onset of esophagitis in patients with HP, a clear causal relationship between GERD and HP infection has not yet been established. The aim of this study is to evaluate the relationship between GERD and HP infection
METHODS: The files and gastroscopy reports of 1549 patients who underwent upper GIS endoscopy in the Gastroenterology Unit were evaluated. In addition to clinical features, 536 patients endoscopically diagnosed with GERD were included in the study. Endoscopy and pathology reports of 536 patients diagnosed with GERD were evaluated and analyzed for HP, esophagitis and intestinal metaplasia.
RESULTS: HP positivity was found in 229 (42,72%) of 536 patients diagnosed with GERD. Esophagitis was detected in 7,42% of patients with HP positive, and 13,35% of patients with HP negative had esophagitis. The frequency of esophagitis was found to be statistically significantly lower in those with positive HP (p=0,026).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that patients with negative HP had significantly frequent reflux-esophagitis. This finding was consistent with the literature supporting the opposite relationship between HP and reflux-esophagitis. In the light of the knowledge obtained from the literature, it is thought that HP eradication in all patients with GERD will not reduce symptoms or may increase it.

Keywords: gastroesophageal reflux disease, helicobacter pylori, esophagitis

Gastroözofageal Reflü Hastalığı ve Helicobacter Pylori İlişkisinin Değerlendirilmesi

Emre Emre1, Şahika Sümer Emre2, Emel Ahıshalı3
1Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü, Hatay, Türkiye
2Reyhanlı 1. Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Bölümü, Hatay, Türkiye
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Helicobacter pylori (HP) midede enfeksiyona neden olan gram negatif mikroaerofilik bir bakteri türüdür. Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH) toplumdaki en yaygın gastrointestinal rahatsızlıklardan biridir ve HP enfeksiyonu ile arasındaki ilişki ise hala tartışma konusudur. Literatürde, HP ile enfekte olan hastalarda özofajit başlangıcını destekleyen bazı makaleler olmasına rağmen, GÖRH ve HP enfeksiyonu arasında net bir nedensel ilişki henüz kurulmamıştır. Bu çalışmanın amacı, GÖRH ile HP enfeksiyonu arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dr.Lütfi Kırdar Kartal EAH Gastroenteroloji Ünitesinde üst GİS endoskopisi yapılan 1549 hastanın dosyaları ve gastroskopi raporları değerlendirildi. Klinik özelliklerin yanı sıra endoskopik olarak GÖRH tanısı koyulmuş 536 hasta çalışmaya dahil edildi. GÖRH tanısı konulmuş 536 hastanın endoskopi ve patoloji raporları taranarak HP, özofajit ve intestinal metaplazi açısından analiz edildi.
BULGULAR: GÖRH tanısı konan 536 hastanın 229’unda (%42,72) HP pozitifliği saptandı. HP pozitif olan hastaların %7,42’sinde özofajit saptandı, HP negatif olan hastaların ise %13,35’inde özofajit vardı. HP pozitif olanlarda özofajit sıklığı istatiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p=0,026).
TARTIŞMA ve SONUÇ: HP negatif olan hastalarda anlamlı derecede sık reflü-özofajit olduğunu gördük. Bu bulgu HP ile reflü-özofajit arasındaki zıt ilişkiyi destekleyen literatür ile uyumluydu. Literatürden edinilen bilgi birikimi ışığında GÖRH olan tüm hastalarda HP eradikasyonunun, bir grup hastada semptomları geriletmeyeceği belki de arttırabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: gastroözofageal reflü hastalığı, helicobacter pylori, özofajit

Emre Emre, Şahika Sümer Emre, Emel Ahıshalı. Evaluation of the Relationship Between Gastroesophageal Reflux Disease and Helicobacter Pylori. Ankara Med J. 2021; 21(4): 526-536

Corresponding Author: Şahika Sümer Emre, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale