E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Evaluation of Contacts of the Patients with Negative COVID RT-PCR and Thorax CT findings compatible with Covid-19 Pneumonia [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(2): 227-237 | DOI: 10.5505/amj.2021.65882

Evaluation of Contacts of the Patients with Negative COVID RT-PCR and Thorax CT findings compatible with Covid-19 Pneumonia

Ali Ramazan Benli1, Hümeyra Aslaner2, Mebrure Beyza Gökçek3, Adil Çetin3, Nevzat Herdem4, Yasin Görücü5, Ilhami Çelik6
1Karabuk University Faculty of Medicine Department of Family Medicine
2Kayseri City Education and Research Hospital Department of Family Medicine
3Kayseri Provincial Health Directorate Department of Family Medicine
4Erciyes University Faculty of Medicine Department of Radiology
5Kayseri City Education and Research Hospital Department of Radiology
6Kayseri City Education and Research Hospital Department of Infectious Diseases

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the test results of patients whose RT-PCR test result was negative, but thorax CT findings were compatible with COVID-19 and their infectiousness in terms of contacts.
METHODS: The study was designed as cross-sectional, descriptive research. In the first group, thorax CT revealed findings compatible with COVID-19 pneumonia, and the RT-PCR test result was negative. In the second group, thorax CT revealed findings compatible with COVID-19 pneumonia, and the RT-PCR test result was positive. Data collected were assessed with SPSS 21.0 software program. The significance level was accepted as 5%.
RESULTS: Of the participants, 54.41% were male, and 45.59% were female. There was no significant difference between the two groups in terms of contact environment and status of being a healthcare worker and exitus. There was no difference between the first and second groups in terms of the number of contacts. The rate of sample collection was higher in the second group. The number of people who had contact with the patients and positive RT-PCR test results was higher in the first group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Even if patients have negative RT-PCR test results for COVID-19, they are still infectious.

Keywords: Computerized Tomography, COVID-19, Real Time-PCR

COVID RT-PCR Testi Negatif Toraks Tomografisi COVID-19 Pnömonisi İle Uyumlu Olan Hastaların Temaslılarının Değerlendirilmesi

Ali Ramazan Benli1, Hümeyra Aslaner2, Mebrure Beyza Gökçek3, Adil Çetin3, Nevzat Herdem4, Yasin Görücü5, Ilhami Çelik6
1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
2Kayseri̇ Şehi̇r Eğitim ve Araştırma Hastanesi̇ Aile Hekimliği Kliniği
3Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Dairesi
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Kliniği
5Kayseri̇ Şehi̇r Eğitim ve Araştırma Hastanesi̇ Radyoloji Kliniği
6Kayseri̇ Şehi̇r Eğitim ve Araştırma Hastanesi̇ Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada RT-PCR testi sonucu negatif ancak toraks bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları COVID-19 ile uyumlu olan hastaların test sonuçlarını ve bulaştırıcılık durumlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma kesitsel, tanımlayıcı bir araştırma olarak tasarlandı. Birinci grupta toraks BT COVID-19 pnömonisi ile uyumlu ve RT-PCR testi sonucu negatif olan hastalar ikinci grupta toraks BT COVID-19 pnömonisi ile uyumlu ve RT-PCR testi sonucu pozitif olan hastalar bulunmaktadır. Toplanan veriler SPSS 21.0 yazılım programı ile değerlendirildi. Anlamlılık değeri %5 olarak kabul edildi.
BULGULAR: Katılımcıların %54,41'u erkek, %45,59'u kadındı. İki grup arasında temas ortamı, sağlık çalışanı olma ve exitus olma açısından anlamlı bir fark yoktu. Temas sayısı açısından birinci ve ikinci grup arasında fark yoktu. İkinci grupta örnek toplama oranı daha yüksekti. Hastalarla temaslı olan ve RT-PCR testi sonucu pozitif olanların sayısı birinci grupta daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalar, COVID-19 için negatif RT-PCR test sonuçlarına sahip olsalar bile bulaştırıcıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Tomografi, COVID 19, Real Time-PCR

Ali Ramazan Benli, Hümeyra Aslaner, Mebrure Beyza Gökçek, Adil Çetin, Nevzat Herdem, Yasin Görücü, Ilhami Çelik. Evaluation of Contacts of the Patients with Negative COVID RT-PCR and Thorax CT findings compatible with Covid-19 Pneumonia. Ankara Med J. 2021; 21(2): 227-237

Corresponding Author: Ali Ramazan Benli, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale