E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Can Hematological Parameters Predict the Diagnosis of Deep Venous Thrombosis? [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(3): 653-662 | DOI: 10.5505/amj.2020.65668

Can Hematological Parameters Predict the Diagnosis of Deep Venous Thrombosis?

Mustafa Yılmaz1, Aylin Gunesli2
1Baskent University, School Of Medicine, Department Of Cardiology
2Baskent University, School Of Medicine, Department Of Radiology

INTRODUCTION: Although it is known that mean platelet volume (MPV), red blood cell distribution width (RDW), neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and lymphocyte-to-monocyte ratio (LMR) are predictive for arterial trombosis and adverse events, it is not clear whether they help in the diagnosis of deep vein thrombosis. The aim of the study was to evaluate it. For this purpose MPV, RDW, NLR and LMR were measured and compared between in patients with DVT and control groups.
METHODS: In a retrospective study, a total of 144 subjects (77 patients with DVT, 67 control) were examined. Mean platelet volume, RDW, NLR and LMR were calculated and compared between the groups. It was investigated whether there was a correlation between D-dimer values and MPV, RDW, NLR, LMR.
RESULTS: Mean platelet volume, RDW and NLR values were significantly higher in the patient group than in the control group (9.68±1.89 vs. 8.9±1.01, p=0.003, 12.77±3.67 vs. 11.15±2.16, p=0.002 and 1.91±0.84 vs. 1.51±0.54, p=0.001, respectively). On the other hand LMR was lower in the patient group (6.27±3.14 vs. 8.85±3.92, p<0.001). There was a positive correlation between D-dimer and MPV, RDW, NLR while there was a negative correlation between D-dimer and LMR (r=0.693, p<0.001, r=0.896, p<0.001, r=0.798, p<0.001 and r = -0.287, p=0.011, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Mean platelet volume, RDW and NLR increase but LMR decrease in patients with DVT. These results suggesting that these markers may help in the diagnosis of acute DVT.

Keywords: Deep venous thrombosis, mean platelet volume, red blood cell distribution width, neutrophil-to-lymphocyte ratio, lymphocyte-to-monocyte ratio

Hematolojik Parametreler Derin Ven Trombozu Tanısında Yardımcı Olabilir mi?

Mustafa Yılmaz1, Aylin Gunesli2
1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Adana
2Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Ortalama trombosit hacmi (OTH), kırmızı kan hücresi dağılım genişliği (KKDG), nötrofil-lenfosit oranı (NLO) ve lenfosit-monosit oranının (LMO) arteryel istenmeyen olaylar için öngördürücü olduğu bilinmesine rağmen derin ven trombozu (DVT) tanısında yerinin olup olmadığı net değildir. Bu çalışmanın amacı bunu değerlendirmektir. Bu amaçla OTH, KKDG, NLO ve LMO normal sağlıklı populasyonda ve DVT tanısı almış hastalarda ölçülerek karşılaştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma geriye dönük planlandı. Akut DVT tanısı konulmuş 77 hasta ve 67 sağlıklı gönüllünün OTH, KKDG, NLO ve LMO değerleri kaydedildi ve arada istatistiksel anlamlı fark olup olmadığı değerlendirildi. Ek olarak hasta grubunda bu hematolojik parametreler ile başvuru anındaki D-dimer değerleri arasında korelasyon olup olmadığı araştırıldı.
BULGULAR: Hasta grubunda OTH, KKDG ve NLO değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak daha yüksekti (9,68±1,89 vs. 8,9±1,01, p=0,003, 12,77±3,67 vs. 11,15±2,16, p=0,002 ve 1,91±0,84 vs. 1,51±0,54, p=0,001, sırasıyla). Lenfosit-monosit oranı ise hasta grubunda daha düşük bulundu (6,27±3,14 vs. 8,85±3,92, p<0,001). D-dimer ile OTH, KKDG ve NLO arasında pozitif, LMO ile ise negatif yönlü korelasyon bulundu (r=0,693, p<0,001, r=0,896, p<0,001, r=0,798, p<0,001 ve r= -0,287, p=0,011, sırasıyla)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut DVT hastalarında OTH, KKDG, NLO sağlıklı populasyona göre artmış, LMO ise azalmıştı. Bu bulgular bize bu belirteçlerin akut DVT tanısında yardımcı olabileceğini düşündürebilir.

Anahtar Kelimeler: Derin ven trombozu, ortalama trombosit hacmi, kırmızı kan hücresi dağılım genişliği, nötrofil-lenfosit oranı, lenfosit-monosit oranı

Mustafa Yılmaz, Aylin Gunesli. Can Hematological Parameters Predict the Diagnosis of Deep Venous Thrombosis?. Ankara Med J. 2020; 20(3): 653-662

Corresponding Author: Mustafa Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale