E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Evaluation of SCUBE-1 Level and Carotid Intima Media Thickness in Recurrent Pregnancy Loss [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(3): 730-742 | DOI: 10.5505/amj.2020.59254

Evaluation of SCUBE-1 Level and Carotid Intima Media Thickness in Recurrent Pregnancy Loss

Sabri Colak1, Emine Seda Guvendag Guven2, Suleyman Guven2, Turan Erdogan3, Yeşim Bayoglu Tekin4, Funda Akpınar5
1Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey.
2Department of Gynecology and Obstetrics, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey
4Department of Gynecology and Obstetrics, Sağlık Bilimleri University, School of Medicine, İstanbul, Turkey
5Department of Gynecology and Obstetrics, University of Health Sciences, Ankara Etlik Zübeyde Hanım Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Evaluation of the signal peptide complement C1r/C1s, Uegf, and Bmp1 (CUB), and epidermal growth factor-like domain-containing protein-1 (SCUBE-1) levels and carotid intima media thickness (CIMT) between the group of patients with and without recurrent pregnancy loss (RPL).
METHODS: This prospective and single-center study included 20-40-year-old 30 patients with and 30 patients without a history of RPL. No patients with any anatomical, hereditary, or endocrinological thrombophilic defects were included. Comparison of SCUBE-1 levels and CIMT were made between the patient and control groups.
RESULTS: There were no statistically significant differences between patients and control groups in terms of demographic characteristics except for gravidity, parity and miscarriages.The mean SCUBE-1 level in the RPL group was statistically significantly higher compared to the control group (16.44±5.43 vs.10.17±5.19, respectively, p=0.001). The mean CIMT value in RPL patients was statistically significantly higher than that of the control group (0.60±0.09 vs.0.44±0.07, respectively, p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: High levels of serum SCUBE-1 and CIMT in RPL may suggest that ischemia and endothelial dysfunction may be involved in the etiology of RPL. Future studies may shed light on the diagnosis, treatment, and management of RPL.

Keywords: Abortion, Habitual, SCUBE1 protein, Carotid Intima-Media Thickness

Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında SCUBE-1 Düzeyinin ve Karotis İntima Media Kalınlığının Değerlendirilmesi

Sabri Colak1, Emine Seda Guvendag Guven2, Suleyman Guven2, Turan Erdogan3, Yeşim Bayoglu Tekin4, Funda Akpınar5
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Rize
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Trabzon
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Rize
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Ankara Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Tekrarlayan gebelik kaybı olan hasta grubu ile tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olmayan hasta grubu arasında serum signal peptid C1r/C1s, Uegf, ve Bmp1 (CUB) epidermal growth factor-like domain-containing protein-1 (SCUBE-1) düzeyinin ve karotis intima media kalınlığının değerlendirilmesi
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif ve tek merkezli çalışmaya 20-40 yaş arasında 30 tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olan, 30 tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olmayan hasta olgusu alınmıştır. Tekrarlayan gebelik kaybı olanlarda ve kontrol grubunda anatomik, kalıtımsal, endokrin, trombofilik defekti olanlar çalışma kapsamına alınmamıştır.Hasta grubu ile kontrol grubu arasında SCUBE-1 düzeyinde ve ölçülen karotis intima media kalınlığı arasında istatistiksel fark olup olmadığı araştırılmıştır.
BULGULAR: Demografik özellikler açısından hastalar ve kontrol grupları arasında gravite, parite ve düşükler dışında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.Tekrarlayan gebelik kaybı olan hastaların ortalama SCUBE1 düzeyleri (16,44±5,43) kontrol grubunun ortalama SCUBE1 düzeylerinden (10,17±5,19) istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksektir (p=0,001). TGK kaybı olan hastaların ortalama CIMT düzeyleri (0,60±0,09) kontrol grubunun ortalama CIMT düzeylerinden (0,44±0,07) istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksektir (p=0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: TGK olan grupta yüksek serum SCUBE-1 ve CIMT seviyeleri, iskemi ve endotel disfonksiyonunun TGK etiyolojisinde rol oynayabileceğini düşündürebilir. Gelecekteki çalışmalar TGK'nın tanı, tedavi ve yönetimine ışık tutabilir.

Anahtar Kelimeler: Düşük, tekrarlayan, SCUBE1 protein, Karotis iç-orta kalınlığı

Sabri Colak, Emine Seda Guvendag Guven, Suleyman Guven, Turan Erdogan, Yeşim Bayoglu Tekin, Funda Akpınar. Evaluation of SCUBE-1 Level and Carotid Intima Media Thickness in Recurrent Pregnancy Loss. Ankara Med J. 2020; 20(3): 730-742

Corresponding Author: Sabri Colak, Türkiye
LookUs & Online Makale