E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Evaluation of risk factors for cardiovascular diseases and prevalence of metabolic syndrome in overweight and obese adolescents [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(1): 57-71 | DOI: 10.5505/amj.57767

Evaluation of risk factors for cardiovascular diseases and prevalence of metabolic syndrome in overweight and obese adolescents

Yağmur Gökseven1, Guzin Zeren Ozturk2
1Hassa State Hospital, Family Medicine, Hatay, Turkey
2Health Sciences University, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Family Medicine Clinics, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: It is reported that there are more than 340 million people who are either overweight or obese aged between 5-19. Obesity starting in childhood and adolescence leads up to metabolic syndrome, cardiovascular diseases and hastens the atherosclerotic process. The aim of our study is to evaluate risk factors for cardiovascular diseases and the prevalence of metabolic syndrome in overweight and obese adolescents.
METHODS: The study population comprised overweight and obese adolescents aged 11–18 years. After taking all anthropometric measurements and blood samples; cardiovascular risk according to the REGODCI scoring system and prevalence of metabolic syndrome according to the International Diabetes Federation were examined.
RESULTS: 150 overweight and obese adolescents were included. 115 (76.70%) subjects were determined as obese. MetS was seen in 22% (n=33); cardiometabolic risk (CMR) was seen in 46.60% (n=80) of the participants. A statistically significant difference between systolic blood pressure, TG/HDL, and BMI of participants diagnosed with MetS was detected (p = 0.040, p= 0.012, p < 0.001, respectively). A significant correlation was found between CMR and participants’ BMI, TG/HDL, waist-hip ratio (p = 0.001, p = 0.001, p= 0.034, respectively). According to the ROC analysis for MetS, the area under the curve was 0.826, the cutoff value was 2.59 with 72% sensitivity and 72% specificity; and for the CMR the area under the curve was 0.652, the cutoff value was 2.06 with 65% sensitivity and 63% specificity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Obesity is an independent risk factor for both MetS and CMR, and it should be treated immediately after diagnosis. TG/HDL ratio may use as a predictor factor for MetS (over 2.59) and for CMR (over 2.06) in overweight and obese adolescents.

Keywords: Adolescent, cardiometabolic risks, metabolic syndrome, obesity.

Fazla kilolu ve obez adölesanlarda metabolik sendrom sıklığı ile kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Yağmur Gökseven1, Guzin Zeren Ozturk2
1Hassa Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği, Hatay
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: 5-19 yaş arası 340 milyonun üzerinde fazla kilolu veya obez olduğu bildirilmiştir. Çocukluk çağı ve adölesan dönemde başlayan obezite, metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalıklara zemin hazırlamakta, aterosklerotik sürecin hızlanmasına neden olmaktadır. Çalışmamızın amacı aşırı kilolu ve obez adölesanlarda kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörlerini ve metabolik sendrom sıklığını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma popülasyonu 11-18 yaş arası fazla kilolu ve obez adölesanlardan oluşmaktadır. Katılımcıların antropometrik ölçümleri ve kan örneklerini aldıktan sonra REGODCI puanlama sistemine göre kardiyovasküler riskleri ve Uluslararası Diyabet Federasyonu'na göre metabolik sendrom prevalansları incelenmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya 150 fazla kilolu ve obez adölesan dahil edildi. Katılımcıların 115’i (%76,70) obez idi; %22'sinde (n=33) Metabolik sendrom (MetS); %46,60'ında (n=80) kardiyometabolik risk (KMR) varlığı saptandı. MetS tanısı alan katılımcıların vücut kitle indeksleri (VKİ), sistolik kan basıncı, TG-HDL oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (sırasıyla p = 0,040, p= 0,012 ve p <0,001). KMR varlığı ile katılımcıların VKİ, TG-HDL oranları, bel- kalça çevresi oranları arasında istatiksel anlamlı bir ilişki saptandı (sırasıyla p=0,001, p = 0,001 ve p= 0,034). ROC analizine göre MetS için eğri altındaki alan 0,826, kesme değeri 2,59; %72 duyarlılık ve %72 özgüllük ile bulundu; KMR varlığı için eğri altında kalan alan 0,652; kesim değeri 2,06; %65 duyarlılık ve %63 özgüllük ile bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Obezite hem MetS hem de KMR için bağımsız bir risk faktörüdür ve tanıdan hemen sonra tedavi edilmelidir. Fazla kilolu ve obez adölesanlarda TG/HDL oranı MetS (2,59 üzeri) ve CMR (2,06 üzeri) için prediktör faktör olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, kardiyometabolik risk, metabolik sendrom, obezite.

Yağmur Gökseven, Guzin Zeren Ozturk. Evaluation of risk factors for cardiovascular diseases and prevalence of metabolic syndrome in overweight and obese adolescents. Ankara Med J. 2021; 21(1): 57-71

Corresponding Author: Yağmur Gökseven, Türkiye
LookUs & Online Makale