E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Frailty and Exercise Levels in Individuals Over the Age of 65 [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 917-925 | DOI: 10.5505/amj.2020.53215

Frailty and Exercise Levels in Individuals Over the Age of 65

Aynur Yalçıntaş
Karatay No 09 70. Yıl Karaaslan Family Health Center, Konya

INTRODUCTION: The population of elderly people is increasing in the world and our country. Primary care is more preferred because it is easily accessible for elderly people. While multimorbidity and frailty status generally increase with aging, exercise levels decrease. In our study, it was aimed to investigate the relationship between the level of addiction and exercise rates in the elderly.
METHODS: A descriptive cross-sectional study was conducted in Konya Karatay No.09 Family Health Center. The study consisted of 243 people aged 65 and over registered in the Family Medicine Unit. The individuals were asked about their socio-demographic characteristics, FRAIL scoring, and weekly exercise periods using the face-to-face interview method.
RESULTS: The median age of the 243 people participating in the study was 72 (min; 65-max; 94), According to FRAIL scoring, 15.60% of them were frail. The physical activity level of 93.80% of the participants was insufficient. A significant difference was found between age groups regarding the physical activity level of the participants (p=0,009). A significant difference was found between the presence of multimorbidity and the distribution of FRAIL scoring regarding the physical activity level of the subjects (p≤0,001 for both).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Frailty is a manageable condition, and if individuals can be caught in the pre-frailty period, the better chances of cure will be possible. Family physicians should be aware of exercise in all individuals aged 65 and over, regardless of the reasons for the application.

Keywords: Over 65 years old, frailty, exercise.

65 Yaş Üstü Bireylerde Düşkünlük ve Egzersiz Düzeyleri

Aynur Yalçıntaş
Karatay 09 Nolu 70. Yıl Karaaslan Aile Sağlığı Merkezi, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşlı bireylerin dünyada ve ülkemizde nüfusları giderek artmaktadır. Birinci basamak, yaşlı kişiler için kolay ulaşılabilir olması nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. Yaşlanma ile genellikle multimorbidite ve düşkünlük durumları artarken, egzersiz düzeyleri azalmaktadır. Araştırmamızda yaşlılarda düşkünlük düzeyleri ile egzersiz yapma oranları arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Konya Karatay 09 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde tanımlayıcı-kesitsel bir çalışma yapıldı. Araştırmanın örneklemini Aile Hekimliği birimine kayıtlı 65 yaş ve üstü dönemdeki 243 kişi oluşturdu. Bireylere yüz yüze görüşme metodu ile sosyo-demografik özellikleri, FRAIL skorlaması ve haftalık egzersiz süreleri soruldu.
BULGULAR: Araştırmaya katılan 243 kişinin yaş ortancası 72 (min=65, maks=94), %53,10’u kadın, %63’ü 65-74 yaş grubunda ve %69,50’si evliydi. FRAİL düşkünlük düzeyine göre %15,60’ı düşkündü. Katılımcıların %93,80’inin fiziksel aktivite düzeyi yetersizdir. Fiziksel aktivite düzeyine göre yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0,009). Fiziksel aktivite düzeyine göre multimorbidite varlığı ve FRAİL düşkünlük düzeyi dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (her ikisinde p≤0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Düşkünlük yönetilebilen bir durumdur ve bireyler düşkünlük öncesi dönemde yakalanabilirse tedavi etme şansı o kadar fazla olacaktır. Aile Hekimleri, başvuru sebeplerinden bağımsız olarak 65 yaş ve üzeri tüm bireylerde egzersiz ile ilgili farkındalık oluşturmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: 65 yaş üstü, düşkünlük, egzersiz.

Aynur Yalçıntaş. Frailty and Exercise Levels in Individuals Over the Age of 65. Ankara Med J. 2020; 20(4): 917-925

Corresponding Author: Aynur Yalçıntaş, Türkiye
LookUs & Online Makale