E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Evaluation of the Effect of Breastfeeding Training Given in Antenatal Period on Breastfeeding Knowledge Level and Breastfeeding Self-Efficacy Scale [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(1): 12-21 | DOI: 10.5505/amj.2021.49140

Evaluation of the Effect of Breastfeeding Training Given in Antenatal Period on Breastfeeding Knowledge Level and Breastfeeding Self-Efficacy Scale

Yasin Selvi1, Raziye Desdicioğlu2, İrep Karataş Eray3
1Ankara Yildirim Beyazit University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine
2Ankara Yildirim Beyazit University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology
3Republic of Turkey, Ministry of Health, Ankara City Hospital

INTRODUCTION: Breast milk is the physiological food that contains the nutrients the baby needs. This study aimed to evaluate the effect of breastfeeding training on breastfeeding knowledge levels and self-efficacy scale and to emphasize the importance of breastfeeding.
METHODS: Our study was a cross-sectional study. 409 women aged between 18-34 years who were admitted to the obstetrics policlinics of Ankara Atatürk Training and Research Hospital between October 1, and December 1, 2018, were reached. All women who participated in the study were administered a questionnaire assessing their knowledge of breastfeeding. The antenatal self-efficacy scale was applied to pregnant women and the postnatal self-efficacy scale was applied to postnatal women.
RESULTS: For pregnant women, a statistically significant difference was observed between the groups in terms of the mean scores of the breastfeeding self-efficacy scale (57.81±9.97 and 47.22±12.40 p=0,005). A statistically significant difference was observed between the groups in terms of the knowledge level of breastfeeding (7.61±1.25 and 6.77±1.73 p<0,001). A statistically significant difference was observed between the groups in terms of the average awareness about the benefits of breastfeeding. For the postnatal women, a statistically significant difference was observed between the groups in terms of the mean scores of the breastfeeding self-efficacy scale. (58.98±6.74 and 49.44±8.83 p<0,001). No statistically significant difference was observed between the groups in terms of breastfeeding attitude level (5.74±078 and 5.51±1.09 p=0,195).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The quality of education should be increased, and more support should be given to the mother's breastfeeding process in the postpartum period.

Keywords: Breastfeeding, antenatal and postnatal, self-efficiency

Antenatal Dönemde Verilen Emzirme Eğitiminin Emzirme Bilgi Düzeyi ve Emzirme Öz Yeterlilik Ölçeğine Etkisinin Değerlendirilmesi

Yasin Selvi1, Raziye Desdicioğlu2, İrep Karataş Eray3
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabillim Dalı
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
3Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği

GİRİŞ ve AMAÇ: Anne sütü, bebeğin ihtiyacı olan besin maddelerini içeren fizyolojik besindir. Bu çalışmada antenatal dönemde verilen emzirme eğitiminin, emzirme bilgi ve tutum düzeylerine, emzirme öz yeterlilik ölçeğine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız kesitsel bir çalışmadır. Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi gebe polikliniklerine 1 Ekim -1 Aralık 2018 tarihleri arasında başvuran 18-34 yaş arası 409 hastaya ulaşıldı. Araştırmaya katılan kadınlara anne sütü ve emzirmeyle ilgili bilgi düzeylerini değerlendiren bir anket, gebelere antenatal, doğum yapmış kadınlara postnatal öz yeterlilik ölçeği uygulandı.
BULGULAR: Gebe grupta eğitim alan kadınların öz yeterlilik açısından daha yüksek puanlara sahip olduğu görüldü (57,81±9,97 ve 47,22±12,40 p=0,005). Emzirme eğitimi alan grupta bilgi düzeyinin de diğer gruptan anlamlı olarak yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı (7,61±1,25 ve 6,77±1,73 p<0,001). Eğitim alan kadınların emzirmenin faydaları hakkındaki farkındalıklarının almayan kadınlardan yüksek olduğu görüldü. Postnatal grupta emzirme öz yeterlilik açısından eğitim alan grubun puan ortalamalarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı (58,98±6,74 ve 49,44±8,83 p<0,001). Tutum düzeyleri karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi (5,74±0,78 ve 5,51±1,09 p=0,195). Emzirmenin faydaları hakkında farkındalık puan ortalamasının iki grup arasında farklılık göstermediği görüldü. Emzirme eğitiminin antenatal dönemdeki kadınlarda, bilgi düzeyi, öz yeterlilik ölçeği ve farkındalığa anlamlı katkısı olduğu görülmüştür. Aynı eğitimi alan kadınlarda postnatal dönemde bu bilginin tutuma yansımasının anlamlı olmadığı, farkındalık puanlarının ve doğru tutum sergileme oranlarının iki grup arasında farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Emzirme eğitiminin niteliğinin artırılması gerektiği, doğum sonu dönemde de annenin emzirme sürecine daha fazla destek verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, antenatal ve postnatal, öz yeterlilik

Yasin Selvi, Raziye Desdicioğlu, İrep Karataş Eray. Evaluation of the Effect of Breastfeeding Training Given in Antenatal Period on Breastfeeding Knowledge Level and Breastfeeding Self-Efficacy Scale. Ankara Med J. 2021; 21(1): 12-21

Corresponding Author: Raziye Desdicioğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale