E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Knowledge, attitude and practices of personnel working in the department of health services in Ankara province regarding COVID-19 [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(2): 274-287 | DOI: 10.5505/amj.2021.46354

Knowledge, attitude and practices of personnel working in the department of health services in Ankara province regarding COVID-19

Hülya Şirin1, Fatma Sena Konyalıoğlu1, Elif Al2, Asiye Çiğdem Şimşek3
1Department of Public Health, Gulhane School of Medicine, University of Health Sciences, Ankara, Turkey
2Health Services Presidency, Provincial Health Directorate of Ankara, Turkey
3Public Health Services Presidency, Provincial Health Directorate of Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to evaluate the knowledge, attitude, and practices of the personnel providing health services in the Department of Health Services in Ankara Provincial Health Directorate about COVID-19.
METHODS: The data of our cross-sectional type of study was collected between the dates of 26 October-November 30, 2020, and 85% percent of the pre-defined population was reached. Statistical evaluation was performed with number and percentage distributions and chi-square test.
RESULTS: The average knowledge score of the personnel was found to be 9.35±1.02. Out of 10 knowledge questions, 7 were answered correctly over 91%. 60.6% of respondents answered all knowledge questions correctly. A statistically significant difference was found in the level of knowledge according to profession and level of education (p<0.001). 47.6% of participants exhibited exactly the right practice, and a statistically significant difference was found in the level of practice by profession, gender and education level (p<0.05).


DISCUSSION AND CONCLUSION: Considering the lower level of knowledge and practice of non-health professional groups, comprehensive in-service training for health professionals should further contribute to the fight against the pandemic.

Keywords: COVID-19, pandemic, knowledge, attitude, practice.

Ankara ilinde sağlık yönetim hizmetlerinde çalışan personelin COVID-19 hastalığına yönelik bilgi, tutum ve davranışları

Hülya Şirin1, Fatma Sena Konyalıoğlu1, Elif Al2, Asiye Çiğdem Şimşek3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
3Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nda sağlık hizmeti sunan personelin COVID-19 hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipte olan çalışmamızın verileri 26 Ekim-30 Kasım 2020 tarihleri arasında toplanmış ve evrenin %85’ine ulaşılmıştır. İstatistiksel değerlendirme sayı ve yüzde dağılımları ve ki-kare testi ile yapılmıştır.
BULGULAR: Personelin bilgi puan ortalaması ise 9,35±1,02 olarak bulunmuştur. 10 bilgi sorusundan 7’si %91’in üzerinde doğru yanıtlanmıştır. Katılımcıların %60,6’sı bilgi sorularının tamamını doğru cevaplamışlardır. Bilgi düzeyinde mesleğe göre ve öğrenim seviyesine göre istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). Katılımcıların %47,6'sı ise tam doğru davranış sergilemiştir ve davranış düzeyinde mesleğe, cinsiyete ve eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlık dışı meslek gruplarının bilgi ve davranış düzeylerinin daha düşük olması göz önünde bulundurularak sağlık alanında çalışanlara yönelik kapsamlı hizmet içi eğitimler planlanarak pandemi ile mücadeleye katkı sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, bilgi, tutum, davranış.

Hülya Şirin, Fatma Sena Konyalıoğlu, Elif Al, Asiye Çiğdem Şimşek. Knowledge, attitude and practices of personnel working in the department of health services in Ankara province regarding COVID-19. Ankara Med J. 2021; 21(2): 274-287

Corresponding Author: Hülya Şirin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale