E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Endovascular treatment options in central venous stenosis and occlusion: Angioplasty or Stent ? [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(1): 242-250 | DOI: 10.5505/amj.2020.42103

Endovascular treatment options in central venous stenosis and occlusion: Angioplasty or Stent ?

Behlül İgüs1, Ali Fırat1, Hüseyin Yüce Bircan2
1Baskent University Istanbul Hospital,Department of Radiology,ıstanbul
2Baskent University Istanbul Hospital Department of General Surgery, Istanbul

INTRODUCTION: The purpose of this study was to compare the patency rate outcomes and efficacy of percutaneous transluminal angioplasty (PTA) versus percutaneous transluminal stenting (PTS) for the treatment of central vein stenosis and occlusion in hemodialysis patients.
METHODS: A total of 71 chronic hemodialysis patients (36 males, 35 females) with 142 events of central venous stenosis or occlusion underwent 109 endovascular interventions between March 2013 and June 2018. The clinical follow-up of the patients was performed with control venography at 1, 3, and 6 months, and then at 6-month intervals for asymptomatic patients.
RESULTS: PTA was applied to 45 patients and PTS to 26 patients during the study period. At 3, 6,12 and 24 months, primary patency rates were 97.74%, 88.23%, 73.76% and 50.76% respectively in the PTA group and 96.23%, 92.34%, 65.96% and 47% in the PTS group. Assisted primary patency at 3, 6, and 12 months was 97.73%, 90.76%, and 75.92% respectively in the PTA group and 96.25%, 84.38%, and 79.87% in the PTS group. No statistically significant difference was determined between the groups in respect of primary and assisted patency rates (p=0.216, p=0.121). The average number of interventions in the PTS group (2.62± 1.23) was significantly higher than that in the PTA group (1.43±0.62).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Endovascular treatment is a safe and effective method in the management of central vein occlusion. PTS does not result in longer patency in the treatment, but conversely incurs greater costs and necessitates more interventions to provide patency. Therefore, PTS should only be preferred for PTA-resistant lesions or concurrent lesions.

Keywords: Central venous obstruction, End stage renal disease, Percutaneous transluminal angioplasty, Percutaneous transluminal stenting

Santral venöz stenoz ve oklüzyonlarda endovasküler tedavi seçenekleri;Anjioplasti mi?, Stent mi ?

Behlül İgüs1, Ali Fırat1, Hüseyin Yüce Bircan2
1Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Radyoloji Bölümü,i̇stanbul
2Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi,Genel Cerrahi Bölümü,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada santral ven darlığı veya tıkanıklığı olan hemodiyaliz hastalarının perkütan transluminal anjiyoplasti (PTA) ve perkütan transluminal stentleme (PTS) ile tedavinin etkinliğini ve patensi oranlarının sonuçları karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yüz kırk iki santral venöz darlığı veya tıkanması olan 71 kronik hemodiyaliz hasta grubunda (36 erkek, 35 kadın) Mart 2013 ile Haziran 2018 arasında 109 endovasküler girişim uygulandı. Hastaların klinik takibi kontrol venografi ile 1, 3 ve 6. aylarda yapıldı ve asemptomatik hastalarda 6 ay intervallerle kontrollere devam edildi.
BULGULAR: Tedavi süresince 45 hastada PTA, 26 hastada PTS işlemi yapıldı. Primer açıklık oranları sırasıyla 3., 6., 12. ve 24. aylarda PTA grubunda; % 97,74, %88,23, % 73,76, % 50,76 ve PTS grubunda; % 96,23, %92,34, %65,96, %47 olarak saptandı. Yardımcı primer açıklık oranları sırasıyla 3., 6. ve12. aylarda PTA grubunda; % 97,73, %90,76, %75,92 ve PTS grubunda; %96,25 %84,38, %79,87 olarak saptandı. Primer ve yardımcı açıklık oranları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=0,216, p=0,121). PTS grubundaki ortalama müdahale sayısı (2,62 ± 1,23), PTA grubundan (1,43 ± 0,62) anlamlı derecede yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Endovasküler tedavi, santral ven tıkanıklığı tedavisinde güvenli ve etkili bir yöntemdir. PTS, tedavide daha uzun açıklık sağlamamakla birlikte aksine tedaviye daha yüksek ek maliyetler ve damar açıklığını sağlamak için daha fazla girişimler getirmektedir. PTS, anjioplasti dirençli veya sık tekrarlayan lezyonlarda tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Santral ven tıkanıklığı, Kronik böbrek yetmezliği, Perkütan transluminal anjiyoplasti, Perkütan transluminal stentleme

Behlül İgüs, Ali Fırat, Hüseyin Yüce Bircan. Endovascular treatment options in central venous stenosis and occlusion: Angioplasty or Stent ?. Ankara Med J. 2020; 20(1): 242-250

Corresponding Author: Behlül İgüs, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale