E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Transient Brain Lesion in the Corpus Callosum Splenium: A Case Report [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(3): 749-754 | DOI: 10.5505/amj.2020.35762

Transient Brain Lesion in the Corpus Callosum Splenium: A Case Report

Nur Şimşek Yurt1, Mahcube Çubukçu1, Yusuf Can Yurt2
1Health Sciences University Samsun Education And Research Hospital, Department Of Family Medicine
2Samsun Gazi State Hospital, Emergency Room

Primary health care is a health service produced by health institutions where people apply for a variety of reasons, where a large part of the society is treated and referred to the second and third levels when it’s necessary and where preventive medicine practice is provided. Family physicians, who are located in the closest and most accessible position to the society, make the diagnoses related to different medical branches after the necessary examinations. Nausea and vomiting in patients presenting with undifferentiated symptoms in primary care, may accompany central nervous system, vestibular system, gastrointestinal system or psychological diseases. This case is presented to emphasize the importance of nausea and vomiting in primary care and that many systemic diseases should be considered in differential diagnosis.

Keywords: nausea, vomiting, corpus callosum, transient lesion

Korpus Kallozum Spleniumda Geçici Beyin Lezyonu: Bir Olgu Sunumu

Nur Şimşek Yurt1, Mahcube Çubukçu1, Yusuf Can Yurt2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Samsun
2Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Acil Servis, Samsun

Birinci basamak sağlık hizmeti, kişilerin çeşitli nedenlerle başvurduğu, toplumun büyük bir kısmının tedavi edildiği, gerekli noktalarda ikinci ve üçüncü basamağa sevk edildiği ve koruyucu sağlık hizmeti sunumunun yapıldığı sağlık kurumlarında üretilen sağlık hizmetidir. Topluma en yakın ve en ulaşılabilir konumda yer alan aile hekimleri, muayene için başvuran bireylere gerekli inceleme ve tetkiklerden sonra farklı tıp dallarını ilgilendiren tanılar koymaktadırlar. Birinci basamakta ayrışmamış semptomlarla başvuran hastalardaki bulantı ve kusma, santral sinir sistemi, vestibüler sistem, gastrointestinal sistemle ilgili hastalıklara veya psikolojik rahatsızlıklara eşlik edebilir. Bu olgu, bulantı ve kusma semptomunun birinci basamaktaki önemini ve ayırıcı tanıda pek çok sisteme ait olabilecek hastalıkların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamak amacı ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: bulantı, kusma, korpus kallozum, geçici lezyon

Nur Şimşek Yurt, Mahcube Çubukçu, Yusuf Can Yurt. Transient Brain Lesion in the Corpus Callosum Splenium: A Case Report. Ankara Med J. 2020; 20(3): 749-754

Corresponding Author: Nur Şimşek Yurt, Türkiye
LookUs & Online Makale