E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Evaluation of the effectiveness of chiropractic manual treatment in patients with chronic low back pain [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(2): 250-260 | DOI: 10.5505/amj.2021.34545

Evaluation of the effectiveness of chiropractic manual treatment in patients with chronic low back pain

Fatma Gülçin Ural1, Gökhan Tuna Öztürk2, Dilek Dizdar2, İlkay Karabay3, Hüseyin Nazlıkul4
1Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation
2Ankara City Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation
3Gaziler Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation
4Natural Health Center

INTRODUCTION: Low back pain that is localized between the inferior costal margin and inferior gluteal folds and that can reflect legs is a common health problem and a leading cause of disability. Chiropractic is a non-invasive and inexpensive treatment method used for low back pain. The aim of our study was to evaluate the effects of chiropractic and isometric exercises on pain and functionality related to low back pain.
METHODS: Patients diagnosed with low back pain in the policlinic examination were taken in the study. Sixty patients consisting of 30 females and 30 males were randomly divided into two groups. Chiropractic application and lumbar isometric exercise were created for the first group, and a lumbar isometric exercise program was created for the second group. The exercise program was applied to both groups five days a week for four weeks by a physiotherapist. Chiropractic treatment was applied by the same doctor two days a week for four weeks. During the application, a high-speed, low amplitude manipulation technique was used in chiropractic. Visual Analog Scale (VAS) was used to score pain, and Oswestry Disability Index (ODI) was used to evaluate functionality before and after treatment. The range of motion was evaluated by goniometer measurement.
RESULTS: VAS and ODI scores decreased statistically significantly with treatment in both groups, while the range of motion in the lumbar spine increased significantly before and after treatment. VAS rest, VAS motion, and ODI scores were statistically significantly lower, and the increase in range of motion was higher in patients who received exercise and chiropractic compared to patients who only received exercise. Any adverse effect did not appear in both groups during the treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that chiropractic and exercise are effective on pain and functionality in low back pain, and they are more effective when applied together.

Keywords: Low back pain, chiropractic, exercise.

Kronik bel ağrısı olan hastalarda kayropraksik manuel tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi

Fatma Gülçin Ural1, Gökhan Tuna Öztürk2, Dilek Dizdar2, İlkay Karabay3, Hüseyin Nazlıkul4
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
2Ankara Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
3Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
4Naturel Sağlık Merkezi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bel ağrısı sık görülen, kostaların alt sınırıyla aşağı gluteal kıvrımlar arasında lokalize olabilen ve bacaklara da yansıyabilen sakatlığın önemli nedenlerinden biridir. Kayropraksi bel ağrısında kullanılan non invaziv ve ucuz bir tedavi metodudur. Çalışmamızın amacı bel ağrısında kayropraksi ve izometrik egzersizin ağrı ve fonksiyonellik üzerine etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Poliklinikte bel ağrısı tanısı almış hastalar çalışmaya alındı. 30 kadın ve 30 erkekten oluşan 60 hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. Birinci gruba bel bölgesine kayropraksi uygulaması ve bel izometrik egzersiz, ikinci gruba bel izometrik egzersiz programı oluşturuldu. Egzersiz programı her iki gruba da 4 hafta boyunca haftada 5 gün fizyoterapist tarafından yaptırıldı. Kayropraksi tedavisi 4 hafta boyunca haftada 2 gün aynı doktor tarafından uygulandı. Uygulama sırasında kayroprakside yüksek hızlı düşük amplitüdlü manipülasyon tekniği kullanıldı. Tedavi öncesi ve sonrası ağrıyı değerlendirmek için VAS (Vizüel Ağrı Skalası), fonksiyonel durumu değerlendirmek için de Oswestry özürlülük indeksi uygulandı. Eklem hareket açıklığı gonyometre ölçümü ile değerlendirildi.
BULGULAR: Tedavi öncesi ve tedavi sonrası VAS ve Oswestry değerleri her iki grupta tedavi ile istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalırken beldeki eklem hareket açıklığı değerleri belirgin şekilde artmıştı. Egzersiz ve kayropraksi alan hastalarda sadece egzersiz alan hastalara göre VAS istirahat, VAS hareket ve Oswestry değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük düzeylerde ve eklem hareket açıklığındaki artışın ise daha yüksek düzeylerde olduğu saptandı. Tedavi sırasında herhangi bir yan etkiye rastlanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kayropraksi ve egzersizin bel ağrısında ağrı ve fonksiyonellik üzerine etkili olduğunu ve birlikte uygulandığında daha etkili olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, kayropraksi, izometrik egzersiz.

Fatma Gülçin Ural, Gökhan Tuna Öztürk, Dilek Dizdar, İlkay Karabay, Hüseyin Nazlıkul. Evaluation of the effectiveness of chiropractic manual treatment in patients with chronic low back pain. Ankara Med J. 2021; 21(2): 250-260

Corresponding Author: Fatma Gülçin Ural, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale