E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Evaluation of Physicians' Opinions, Attitudes and Behaviors about Anti-vaccination [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(4): 561-572 | DOI: 10.5505/amj.2021.26878

Evaluation of Physicians' Opinions, Attitudes and Behaviors about Anti-vaccination

Erhan Şimşek1, Aylin Baydar Artantaş2
1Kayseri Felahiye Public Hospital, Department of Family Medicine, Kayseri,Turkey
2Ankara City Training and Research Hospital, Department of Family Medicine, Ankara,Turkey

INTRODUCTION: Recently, anti-vaccination has been rapidly spreading both around the world and in our country. Healthcare workers, including Family Physicians, must have knowledge of anti-vaccination. This study aimed to assess views, attitudes and behaviors of residents in Family Medicine clinics toward this issue.
METHODS: This cross-sectional study was performed between 15.06.2019 and 15.11.2019 and reached all Family Medicine clinics in Ankara. The study group consisted of 311 physicians. For data collection, participants received a questionnaire form questioning sociodemographic-occupational characteristics, knowledge of immunization and vaccines and views, attitudes and behaviors toward anti-vaccination. The value of p<0.05 was the cut-off point for statistical significance in all calculations.
RESULTS: The rate of those having encountered anti-vaccination was 59.50% (n=185). Residents of Contract Family Medicine (CFM) training, those who had been a resident for three years and more, and those with primary care experience had encountered more anti-vaccination cases. Of these participants, 85.40% (n=158) tried to convince individuals and 12.40% (n=23) respected their opinions. Of the participants, 94.90% (n=295) were against vaccine refusal and 82% (n=255) were against vaccine hesitancy while 0.30% (n=1) supported vaccine refusal. Of the participants, 23.20% (n=72) received training on anti-vaccination, and 59.70% (n=43) of those found the training received sufficient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The rate of participants supporting vaccine hesitancy or being unsure about it was considerable. Residents' training on anti-vaccination is insufficient. Therefore, training should be planned, necessary legal assessments should be performed, and health literacy should be increased to fight against anti-vaccination effectively and successfully.

Keywords: Vaccination refusal, health literacy, education, family practice.

Hekimlerin Aşı Karşıtlığı Hakkındaki Görüş, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Erhan Şimşek1, Aylin Baydar Artantaş2
1Kayseri Felahiye Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Kayseri,Türkiye
2Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Ankara,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda gerek dünyada gerekse ülkemizde aşı karşıtlığı hızla yayılmaktadır. Aile Hekimleri başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının aşı karşıtlığı konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Çalışmamızın amacı Aile Hekimliği kliniklerindeki asistan doktorların bu konudaki görüş, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipteki çalışma 15.06.2019-15.11.2019 tarihleri arasında yürütülmüş olup Ankara’da bulunan tüm Aile Hekimliği kliniklerine ulaşılmıştır. 311 hekim çalışma grubunu oluşturmuştur. Katılımcılara veri toplama aracı olarak sosyodemografik-mesleki özelliklerinin, bağışıklama ve aşılar hakkındaki bilgilerinin ve aşı karşıtlığı ile ilgili görüş, tutum ve davranışlarının sorgulandığı anket formu uygulanmıştır. Tüm hesaplamalarda p<0,05 değeri istatistiksel anlamlılık olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Aşı karşıtlığıyla karşılaşanların oranı %59,5 (n=185) olarak saptanmıştır. Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlığı (SAHU) eğitimine tabi asistanların, 3 yıl ve üzeri asistanlık yapanların, birinci basamak tecrübesi olanlar daha fazla aşı karşıtlığı vakası yaşamışlardır. Bu katılımcıların %85,4’ü (n=158) kişileri ikna etmeye çalıştığını, %12,4’ü (n=23) kişilerin fikrine saygı duyduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %94,9’u (n=295) aşı reddi fikrine, %82’si (n=255) aşı tereddütü fikrine karşıdır. %0,3 (n=1) katılımcı aşı reddi fikrini desteklemektedir. Katılımcıların %23,2’si (n=72) aşı karşıtlığı ile ilgili eğitim almış olup bunların %59,7’si (n=43) aldığı eğitimi yeterli bulmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aşı tereddüdünü destekleyen veya bu konuda kararsız olan katılımcıların oranı azımsanmayacak seviyededir. Asistanların aşı karşıtlığı konusunda eğitimlerinin yetersiz olduğu görülmektedir. Aşı karşıtlığı ile mücadelenin daha etkin ve başarılı olması için eğitimler planlanmalı, gerekli hukuki düzenlemeler yapılmalı, sağlık okuryazarlığı artırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aşı reddi, sağlık okuryazarlığı, eğitim, aile hekimliği.

Erhan Şimşek, Aylin Baydar Artantaş. Evaluation of Physicians' Opinions, Attitudes and Behaviors about Anti-vaccination. Ankara Med J. 2021; 21(4): 561-572

Corresponding Author: Erhan Şimşek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale