E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Medication Overuse Headache: How Much Are We Aware? [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(2): 220-226 | DOI: 10.5505/amj.2021.16046

Medication Overuse Headache: How Much Are We Aware?

Özlem Ethemoğlu1, Dursun Çadırcı2
1Harran University School of Medicine, Department of Neurology, Sanlıurfa, Turkey
2Harran University School of Medicine, Department of Family Medicine, Sanliurfa. Turkey

INTRODUCTION: Medication overuse headache (MOH) is the third most common type of headache following migraine and tension-type headaches, and its iatrogenic origin is important. Our aim is to evaluate the frequency of MOH, the severity of pain and its relation with comorbid psychiatric disorders among patients presenting with headaches.
METHODS: Two patient groups were formed: those with MOH and those without MOH. Patients' gender, age, headache duration, monthly headache attack frequency, monthly analgesic use and type, presence of anxiety and depression, and pain severity were evaluated.
RESULTS: 38 (69.10%) of the MOH patients had a history of migraine, and 17 (30.90%) of them had a tension headache. Paracetamol + non-steroidal anti-inflammatory was the most commonly used analgesic in 37 patients (67.28%). Depression was observed in 33 (60%) of the patients with MOH, and anxiety was observed in 12 (21.82%). Depression was observed in 30 (18.29%) and anxiety in 42 (25.60%) of the 164 patients who did not use medication excessively. There was no significant difference in age, gender, headache duration and type between the two groups. The frequency of attacks (monthly), presence of depression and pain severity were significantly higher in the MOH group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Knowing this disease is important primarily in terms of preventing its development and if it has developed, early diagnosis and treatment. We think that raising awareness of patients who apply to primary care polyclinics in terms of excessive analgesic use will decrease the incidence of MOH.

Keywords: Medication overuse headache, analgesics, depression, anxiety,

İlaç Aşırı Kullanımı Baş Ağrısı: Ne Kadar Farkındayız?

Özlem Ethemoğlu1, Dursun Çadırcı2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Şanlıurfa,Türkiye
2Harran Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Şanlıurfa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İlaç aşırı kullanımı baş ağrısı (İAKB), migren ve gerilim tipi baş ağrılarını izleyerek en sık 3. baş ağrısı tipi olması ve iyatrojenik kökeni önemlidir. Amacımız, baş ağrısı ile başvuran hastalar içerisinde İAKB sıklığı, ağrı şiddeti ve eşlik eden psikiyatrik bozukluklarla ilişkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İlaç aşırı kullanımı baş ağrısı olanlar ve İAKB olmayan olarak 2 hasta grubu oluşturuldu. Hastaların cinsiyeti, yaşı, baş ağrısı süresi, aylık baş ağrısı atak sıklığı, aylık analjezik kullanımı ve tipi, anksiyete ve depresyon varlığı ve ağrı şiddeti açısından değerlendirildi.
BULGULAR: İlaç aşırı kullanımı baş ağrısı hastalarının 38’sinde (%69,10) migren, 17’sinde (%30,90) gerilim tipi baş ağrısı hikayesi vardı. Hastalarda en sık kullanılan analjezik olarak 37 hastada (%67,28) olmak üzere parastemol + non-steroid antiinflamatuar saptandı. İlaç aşırı kullanımı baş ağrısı olan hastaların 33’ünde depresyon (%60) 12 ‘sinde (%21,82) anksiyete gözlendi. İlaç aşırı kullanımı olmayan 164 hastanın 30’unda (%18,29) depresyon ve 42’sinde (%25,60) anksiyete gözlendi. Yaş, cinsiyet, baş ağrısı süresi ve tipi her iki grup arasında anlamlı bir farklılık görülmedi. Baş ağrısı atak sıklığı (aylık), depresyon varlığı ve ağrı şiddeti İAKB grubunda anlamlı olarak daha fazla idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu hastalığın bilinmesi, öncelikle gelişmesinin önlenmesi açısından, eğer gelişti ise de erkenden tanınarak tedavisinin yapılması açısından önem taşımaktadır. Özellikle birinci basamak poliklinikleri başvuran hastaların aşırı analjezik kullanımı açısından farkındalığının sağlanmasının, İAKB görülme sıklığını azaltacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İlaç aşırı kullanımı baş ağrısı, analjezikler, depresyon, anksiyete,

Özlem Ethemoğlu, Dursun Çadırcı. Medication Overuse Headache: How Much Are We Aware?. Ankara Med J. 2021; 21(2): 220-226

Corresponding Author: Özlem Ethemoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale