E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Approach to knee osteoarthritis in the primary care with current guidelines [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(2): 304-316 | DOI: 10.5505/amj.2021.15986

Approach to knee osteoarthritis in the primary care with current guidelines

Metin Çelik1, Songül Taştan Çelik2, Burcu Kayhan Tetik2
1Malatya Turgut Ozal University Education and Research Hospital, Department Of Orthopedics and Traumatology Service, Malatya, Turkey
2Inonu University Medical Faculty Department Of Family Medicine, Malatya, Turkey

Osteoarthritis (OA) is a chronic and degenerative musculoskeletal disease that causes involvement in all joints and destroys the articular cartilage and subchondral bone. Although OA mostly affects large joints such as the knee and hip joints, it most commonly affects the knee joint. Its prevalence increases with age, and it is most common in patients over 65 years of age. OA etiology is multifactorial. It includes structural and mechanical reasons. A large number of patients apply to the physician with these complaints because of the pain in the affected joint causes limitation of movement and consequently loss of function. The aim of OA treatment is to relieve the patient's complaints. Conservative treatments such as patient information and education, diet, analgesics, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), physical therapy, intra-articular injections are recommended in the current literature. When such conservative treatments are not sufficient, surgical treatment may be considered. OA is one of the major diseases that cause a decrease in the quality of life in primary care, and family physicians should focus on counseling in order to create patient education and lifestyle changes. In this review, the approach to patients with knee OA who applied to the Primary Healthcare Institution is explained in the light of current treatment guidelines.

Keywords: Knee osteoarthritis, treatment, family physician.

Güncel kılavuzlar eşliğinde birinci basamakta diz osteoartritine yaklaşım

Metin Çelik1, Songül Taştan Çelik2, Burcu Kayhan Tetik2
1Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Malatya

Osteoartrit (OA), eklemlerin tamamında tutuluma neden olabilen, eklem kıkırdağında ve subkondral kemikte harabiyete yol açan kronik ve dejeneratif bir kas iskelet sistemi hastalığıdır. OA daha çok diz ve kalça eklemi gibi büyük eklemleri etkilemekle birlikte, en sık diz eklemini tutar. Prevalansı yaşla birlikte artmakta olup, en sık 65 yaş üstü hastalarda görülmektedir. OA etiyolojisi multifaktöriyel olup yapısal ve mekanik nedenleri içermektedir. Tutulan eklemde ağrı, hareket kısıtlılığı ve sonuç olarak fonksiyon kaybına neden olduğu için çok sayıda hasta bu şikayetlerle hekime başvurmaktadır. OA tedavisinde amaç hastanın şikayetlerini gidermektir. Güncel literatürde hasta bilgilendirilmesi ve eğitimi, diyet, analjezikler, nonsteroidal anti inflamatuvar ilaçlar (NSAID), fizik tedavi uygulamaları, intra-artiküler enjeksiyonlar gibi konservatif tedaviler önerilmektedir. Bu gibi koruyucu tedaviler yeterli olmadığında cerrahi tedavi düşünülebilir. OA, aile hekimlerine yaşam kalitesinde azalma ve ağrı şikayeti ile oldukça sık başvurulmaktadır. Bizde güncel kılavuzlar eşliğinde hasta eğitimi ile yaşam tarzı değişiklikleri oluşturabilecek danışmanlık hizmetleri vermeliyiz. Bu derlemede, birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran diz OA’lı hastalara yaklaşım, güncel tedavi rehberleri eşliğinde anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diz osteoartriti, tedavi, aile hekimliği.

Metin Çelik, Songül Taştan Çelik, Burcu Kayhan Tetik. Approach to knee osteoarthritis in the primary care with current guidelines. Ankara Med J. 2021; 21(2): 304-316

Corresponding Author: Burcu Kayhan Tetik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale