E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Dynamic Thiol Disulphide Homeostasis In Patients Diagnosed With Acute Pulmonary Thromboembolism In Emergency Department [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(1): 92-98 | DOI: 10.5505/amj.2021.14890

Dynamic Thiol Disulphide Homeostasis In Patients Diagnosed With Acute Pulmonary Thromboembolism In Emergency Department

Gül Pamukçu Günaydın1, Fatih Tanrıverdi1, SERKAN DEMİRCAN1, FERHAT İÇME2, Yavuz Otal2, Yucel Yuzbasioglu3, erdem haytaç1, Pervin Baran4, Cemile Bicer5
1Yıldırım Beyazıt University, Department Of Emergency Medicine, Ankara
2Ankara City Hospital, Department Of Emergency Medicine, Ankara
3University Of Health Sciences, Gülhane Medical School, Department Of Emergency Medicine, Ankara
4Ankara City Hospital, Medical Biochemistry Clinic, Ankara
5Yıldırım Beyazıt University, Department Of Medical Biochemistry, Ankara

INTRODUCTION: This study aims to investigate the dynamic thiol-disulfide balance in the early period of patients diagnosed with acute pulmonary thromboembolism in the emergency department.
METHODS: Serum thiol-disulfide levels in venous blood samples drawn from 58 patients diagnosed with acute pulmonary embolism in the emergency department were analyzed using the newly developed Erel-Neşelioğlu method, and the results were compared with the measurements of the healthy control group. In the emergency department, the pre-diagnosis of pulmonary embolism was considered with clinical and laboratory findings and confirmed with contrast-enhanced thorax computed tomography angiogram.
RESULTS: Mean native thiol and total thiol levels were significantly lower in pulmonary embolism patients compared to the control group (308.53 ± 78; 414.13 ± 50.86; p <0.002; 346.03 ± 81.13; 453.05 ± 52.46 μmol/l, p <0.003 respectively). Disulphide/native thiol and disulphide/total thiol ratios were found to be significantly higher in pulmonary embolism patients compared to the control group (p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Thiol-disulfide balance is altered oxidatively in patients with pulmonary embolism. This may play a role in the pathogenesis of the disease.

Keywords: Pulmonary embolism, disulfides, sulfhydryl compounds, emergency medicine.

Acil Serviste Akut Pulmoner Tromboemboli Tanısı Konulan Hastalarda Dinamik Tiyol Disülfit Dengesi

Gül Pamukçu Günaydın1, Fatih Tanrıverdi1, SERKAN DEMİRCAN1, FERHAT İÇME2, Yavuz Otal2, Yucel Yuzbasioglu3, erdem haytaç1, Pervin Baran4, Cemile Bicer5
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Suam, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara
4Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Biokimya Kliniği, Ankara
5Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Acil serviste akut pulmoner trombo emboli tanısı alan hastaların erken dönemde dinamik tiyol-disülfit dengesinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Acil serviste akut pulmoner emboli tanısı konulan 58 hastadan alınan venöz kan örneklerinde serum tiyol-disülfit düzeyleri yeni geliştirilen Erel- Neşelioğlu yöntemi ile ölçüldü, burdan elde edlilen veriler sağlıklı kontrol grubu ölçümleri ile karşılaştırıldı. Acil serviste pulmoner emboli ön tanısı klinik ve laboratuvar bulguları ile düşünüldü ve kontrastlı toraks bilgisayarlı tomografi anjiyo ile tespit edildi.
BULGULAR: Ortalama native tiyol ve total tiyol seviyeleri pulmoner emboli hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü (308,53±78; 414,13±50,86; p<0,002; 346,03±81,13; 453,05±52,46 μmol/l, p<0,003 sırasıyla). Disülfit/nativ tiyol ve disulfit/total tiyol oranları pulmoner emboli hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pulmoner emboli hastalarında tiyol-disülfit dengesi oksidatif yönde değişmiştir. Bu durumun hastalığın patogenezinde rolü olabilir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, tiyol disülfit dengesi, acil servis.

Gül Pamukçu Günaydın, Fatih Tanrıverdi, SERKAN DEMİRCAN, FERHAT İÇME, Yavuz Otal, Yucel Yuzbasioglu, erdem haytaç, Pervin Baran, Cemile Bicer. Dynamic Thiol Disulphide Homeostasis In Patients Diagnosed With Acute Pulmonary Thromboembolism In Emergency Department. Ankara Med J. 2021; 21(1): 92-98

Corresponding Author: Gül Pamukçu Günaydın, Türkiye
LookUs & Online Makale