E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
The Effect of Protective Measures for Health Workers During COVID-19 [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 1000-1015 | DOI: 10.5505/amj.2020.09825

The Effect of Protective Measures for Health Workers During COVID-19

Hasan Gül1, Mehmet Gülüm1, Bahattin İlter1, Metin Hasde2, Asiye Çiğdem Şimşek1, Yunus Emre Bulut1, Hülya Şirin2, Gamze Bozcuk Güzeldemirci1, Emine Yılmaz Koç1, Züleyha Felekoğlu1, Sıddık Yavuz Leblebici1, Osman Topaç1
1Ankara Provincial Health Directorate, Ankara
2University of Health Sciences, Gülhane Faculty Of Medicine, Ankara

INTRODUCTION: Protective measures for health workers, who have delicate roles throughout the pandemic, have been a part of the precautions taken since the onset of the first COVID-19 case in our country. In this context, countrywide precautions taken specifically to primary health care workers would be examined with a predominance on personal protective equipment (PPE).
METHODS: In our study, the details of PPE delivery (surgical mask, N95 mask, eye wears, gloves, surgical overalls, disinfectant, face-shield) to 3996 personnel in 25 family health centers of Ankara and 2380 personnel working for District Health Directorates/Public Health Centers/Integrated State Hospitals during the study interval were given. The distribution of COVID-19 positivity among primary health care workers based on the place and institute worked and the comparison of PCR test results for family health center personnel formerly tested positive by Rapid Antigen Test was compared.
RESULTS: In our city, 1,023,850 surgical masks, 96,627 N95 masks, 8,439 eye wears, 1,995,230 gloves, 62,805 surgical overalls, 11,961 L disinfectant, and 2,961 face-shields were distributed to the family health center and district personnel. 14 out of the 691 COVID-19 (+) cases amongst 53,124 health workers were primary health care workers. In 1,568 family physicians; 1,531 family healthcare personnel; 897 group personnel and 2,380 District Health Directorates/Public Health Centers/Integrated State Hospital personnel; 7,2,3 and 2 positive cases were observed, respectively. PCR testing was performed for the 27 family health center personnel (0.65%) out of 4,156 who tested positive by the formerly applied Rapid Antigen Test and only 2 came as PCR (+).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In Ankara, logistical support is prioritized to enforce primary healthcare staff and to effectively implement the preventive measures during the COVID-19 struggle.

Keywords: COVID-19, personal protective equipment, health personnel

COVID-19 Sürecinde Sağlık Çalışanları için Alınan Koruyucu Önlemlerin Etkisi

Hasan Gül1, Mehmet Gülüm1, Bahattin İlter1, Metin Hasde2, Asiye Çiğdem Şimşek1, Yunus Emre Bulut1, Hülya Şirin2, Gamze Bozcuk Güzeldemirci1, Emine Yılmaz Koç1, Züleyha Felekoğlu1, Sıddık Yavuz Leblebici1, Osman Topaç1
1Ankara İl Sağlık Müdürlüğü,Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Ülkemizde ilk COVID-19 vakası görülmesinden itibaren alınan bir dizi önlemin içinde, pandemide hassas rolleri olan sağlık personelinin korunmasına yönelik önlemler de mevcuttur. Bu bağlamda, ülke çapında alınan tedbirlerin 1. basamak sağlık çalışanları özelinde ve kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) ağırlıklı olarak incelemesi yapılacaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İlimizdeki Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) çalışan toplam 3.996 personele ve ilçelerde (İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre Devlet Hastanesi) çalışan toplam 2.380 personele çalışmanın yapıldığı tarih aralığında belli aralıklarla ve ihtiyaca yönelik olarak KKE (cerrahi maske, N95 maske, gözlük, eldiven, tulum, dezenfektan, siperlik) dağıtılmıştır. Ayrıca birinci basamak sağlık personelinin çalışma yeri ve kurum bazında COVID-19 pozitiflik dağılımı ile ASM'lerde çalışan personele yapılan Hızlı Tanı Testi sonuçlarıyla aralarından pozitif çıkan vakalara yapılan PCR testi sonuçlarının karşılaştırması da yapılmıştır.
BULGULAR: İlimizdeki ASM'lere ve ilçelere toplamda 1.023.850 cerrahi maske, 96.627 N95 maske, 8.439 gözlük, 1.995.230 adet eldiven, 62.805 tulum, 11.961 L dezenfektan, 2.961 siperlik dağıtımı yapılmıştır. 53.124 sağlık çalışanı arasında tespit edilen 691 adet COVID-19 (+) vakanın sadece 14’ünü 1. basamak sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Bunların dağılımına bakıldığında; 1.568 aile hekiminde 7; 1.531 aile sağlığı çalışanında 2; 897 grup gereği çalışan personelde 3 ve 2.380 İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre Devlet Hastanesi personelinde ise 2 adet pozitif vaka izlenmiştir. Bir kereye mahsus ilçelerde hızlı tanı testi ile test edilen 4.156 adet ASM çalışanı arasında, testi pozitif gelen 27 personelde (%0,65) doğrulama için PCR testi yapılmış, sadece 2 adedi PCR (+) olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ankara ili genelinde, COVID-19 ile mücadelede, birinci basamak sağlık çalışanlarını güçlü kılmak ve alınan koruyucu tedbirlerin etkin uygulayabilmek adına lojistik desteğe önem verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, kişisel koruyucu ekipman, sağlık çalışanı

Hasan Gül, Mehmet Gülüm, Bahattin İlter, Metin Hasde, Asiye Çiğdem Şimşek, Yunus Emre Bulut, Hülya Şirin, Gamze Bozcuk Güzeldemirci, Emine Yılmaz Koç, Züleyha Felekoğlu, Sıddık Yavuz Leblebici, Osman Topaç. The Effect of Protective Measures for Health Workers During COVID-19. Ankara Med J. 2020; 20(4): 1000-1015

Corresponding Author: Hasan Gül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale