E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Chronic Disease Prevalence and COVID-19 Risk Levels in High School Students [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 858-868 | DOI: 10.5505/amj.2020.72473

Chronic Disease Prevalence and COVID-19 Risk Levels in High School Students

Gökmen Özceylan1, Dilek Toprak2, Nurhan Doğan3
1Reşadiye Family Medicine Center, Çorlu, Tekirdağ
2Namık Kemal University, Medicine School, Family Medicine Departmant,tekirdağ
3Afyonkarahisar Health Sciences University, Department Of Biostatistics And Medical Informatics, Afyonkarahisar

INTRODUCTION: In our study, we aimed to identify the COVID-19 risk levels of students according to the chronic disease state.
METHODS: The study population was composed of high school students in Çorlu district of Tekirdağ province (n=8,926). Students were asked if they had any chronic diseases, İf they use drugs for these chronic diseases, and if they have regular visits to a healthcare institution due to their chronic disease for active follow-up. COVID-19 risk levels were identified Descriptive statistics, chi-square test for categorical data in the comparison of independent groups, and t-test for numerical data was used. The statistical significance level was accepted as p<0.05.
RESULTS: The mean age of participants was 15.71±1.13 years (min14, max18). 52.27% (n=4,666) of them were male. 9.06% (n=809) of the participants have had at least one chronic disease. The rate of the students who were actively using at least one drug due to chronic disease was 5.96% (n=532) during the study. The rate of participants who have been actively followed up by at least one health institution was 3.71% (n=331). Girls had higher COVID-19 related risks compared to boys (p=0.019). In terms of COVID-19 risk, no significant difference was found in the distribution by age, school type, school category, and grade (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The detecting of the prevalence of chronic diseases in students, could have a positive impact on the course of COVID-19 disease, and this could make it possible to use the limited health resources effectively and to right plan the education system accordingly.

Keywords: High school, student, COVID-19 pandemic, education, prevalence, chronic disease

Lise Öğrencilerinde Kronik Hastalık Prevalansı ve COVID-19 Risk Düzeyleri

Gökmen Özceylan1, Dilek Toprak2, Nurhan Doğan3
1Reşadiye Aile Sağlığı Merkezi, Çorlu, Tekirdağ
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tekirdağ
3Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bioistatistik Ve Medikal Bilgiler Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda kronik hastalık durumuna göre öğrencilerin COVID-19 risk düzeylerini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunan lise öğrencileri (n = 8,926) oluşturmaktadır. Öğrencilere kronik hastalıkları olup olmadığı, bu kronik hastalıklar için ilaç kullanıp kullanmadıkları ve bu kronik hastalıkları nedeniyle bir sağlık kuruluşuna düzenli ziyaretlerinin olup olmadığı soruldu. Her bir katılımcı için COVID-19 risk seviyeleri belirlendi. Tanımlayıcı istatistikler, bağımsız grupların karşılaştırılmasında kategorik veriler için ki-kare testi ve sayısal veriler için t testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p <0,05 olarak kabul edildi.
BULGULAR: Katılımcıların ortalama yaşı 15,71 ± 1,13 yıl (min14, maks18) idi. Bunların %52,27'si (n=4.666) erkektir. Katılımcıların %9.06'sında (n=809) en az bir kronik hastalık vardı. Çalışma süresince kronik bir hastalığa bağlı olarak en az bir ilacı aktif olarak kullanan öğrencilerin oranı %5,96’idi (n = 532). En az bir sağlık kurumu tarafından aktif olarak takip edilenlerin oranı %3,71’idi (n=331). Kızların COVID-19 ile ilişkili riskleri erkeklere göre daha yüksekti (p=0.019). COVID-19 riski açısından yaşa, okul türüne, okul kategorisine ve sınıfa göre dağılımda anlamlı farklılık bulunmadı (p> 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerde kronik hastalık prevalansının tespiti, COVID-19 hastalığının seyri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir ve bu, sınırlı sağlık kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmayı ve eğitim sistemini buna göre doğru planlamayı mümkün kılabilir.

Anahtar Kelimeler: Lise, öğrenci, Covid-19 pandemisi, eğitim, prevalans, kronik hastalık

Gökmen Özceylan, Dilek Toprak, Nurhan Doğan. Chronic Disease Prevalence and COVID-19 Risk Levels in High School Students. Ankara Med J. 2020; 20(4): 858-868

Corresponding Author: Gökmen Özceylan, Türkiye
LookUs & Online Makale