E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Retrospective Examination of Patients Diagnosed with Aortic Dissection in the Emergency Department and Undergoing Thiol / Disulfide Homeostasis [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(1): 124-133 | DOI: 10.5505/amj.202.70037

Retrospective Examination of Patients Diagnosed with Aortic Dissection in the Emergency Department and Undergoing Thiol / Disulfide Homeostasis

Nazlı Görmeli Kurt1, Servan Gökhan2, Ozcan EREL3, Celal Güneş4, Çağdaş Yıldırım2, Ayhan Ozhasenekler2, Fatih Ahmet Kahraman2
1Department of Emergency Medicine, Ankara City Hospital, 06800, Ankara, Turkey
2Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Ankara Yıldırım Beyazıt University, 06800, Ankara, Turkey
3Department of Biochemistry, School of Medicine, Ankara Yıldırım Beyazıt University, 06800, Ankara, Turkey
4Batman State Hospital, Department of Emergency Medicine, Batman, Turkey

INTRODUCTION: To study changes in dynamic thiol/disulfide homeostasis (TDH) in patients with acute aortic dissection (AAD).
METHODS: In our study, the medical records of patients who applied to Ankara Atatürk Training and Research Hospital between January 2015- January 2018 and were found to have AAD on computed tomography of the thorax were retrospectively reviewed. There were two groups in the study, one AAD group, and the other healthy volunteers' group. First, thiol and disulfide levels were determined with the spectrophotometric method defined by Erel and Neşelioğlu, natural thiol (NT), total thiol (TT), and disulfide (D) levels, and their ratios were calculated (index 1: D / NT, index 2: D / TT, index 3: NT / TT). We compared these two groups in terms of Oxidative stress parameters.
RESULTS: A total of 40 patients with AAD and 38 age-matched healthy volunteers were included in this study. There was no significant difference between the two groups in terms of gender and age (p=0.923, p=0.401, respectively). The AAD group had significantly lower natural thiol and total thiol (p<0.001), but disulfide levels were similar (p=0.360). Oxidative stress parameters were not statistically significant in terms of mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found significantly lower thiol/disulfide homeostasis in patients with AAD, particularly native thiol and total thiol. We think that oxidative stress theory may play a role in the pathophysiology of AAD and oxidative stress parameters may guide the diagnosis.

Keywords: Aneurysm, dissection, oxidative stress, sulfhydryl compounds, disulfides.

Acil Serviste Aort Diseksiyonu Tanısı Alan ve Thiol / Disülfid Homeostazisi Çalışılan Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi

Nazlı Görmeli Kurt1, Servan Gökhan2, Ozcan EREL3, Celal Güneş4, Çağdaş Yıldırım2, Ayhan Ozhasenekler2, Fatih Ahmet Kahraman2
1Ankara Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, 06800, Ankara, Türkiye
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Kliniği, 06800, Ankara, Türkiye
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Departmanı, 06800, Ankara, Türkiye
4Batman Bölge Devlet Hastanesi, Acil Servis Bölümü, Batman, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut aort diseksiyonu (AAD) olan hastalarda dinamik tiyol / disülfid homeostazındaki (TDH) değişiklikleri incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda, Ocak 2015-Ocak 2018 tarihleri arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine başvuran ve bilgisayarlı toraks tomografisinde AAD saptanan hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak gözden geçirildi. Çalışmada biri AAD, diğeri sağlıklı gönüllüler grubu olmak üzere iki grup mevcut idi. İlk olarak Erel ve Neşelioğlu tarafından tanımlanan spektrofotometrik yöntemle tiyol ve disülfid düzeyleri belirlendi, Doğal tiyol (NT), toplam tiyol (TT) ve disülfid (D) seviyeleri ve bunların birbirlerine oranları hesaplandı (indeks 1: D / NT, indeks 2: D / TT, indeks 3: NT / TT). Bu iki grubu Oksidatif stres parametreleri (Doğal Tiyol, Toplam Tiyol ve Disülfid seviyeleri) açısından karşılaştırdık.
BULGULAR: Toplam 40 AAD hastası ve 38 cinsiyet ve yaş uyumlu sağlıklı gönüllü bu çalışmaya dahil edildi. Cinsiyet ve yaş açısından her iki grup arasında anlamlı fark yoktu (sırasıyla p=0,923, p=0,401). AAD grubu anlamlı olarak daha düşük doğal tiyol ve toplam tiyol'e sahipti (p<0,001), ancak disülfid seviyeleri benzerdi (p=0,360). Oksitdatif stres parametreleri mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: AAD'li hastalarda, özellikle native tiyol ve toplam tiyol olmak üzere, önemli ölçüde daha düşük tiyol / disülfid homeostazı saptadık. Oksidatif stres teorisinin AAD'nin patofizyolojisinde rol oynayabileceğini ve oksidatf stres paremetrlerinin tanı koymada yol gösterci olabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, diseksiyon, oksidatif stres, sülfhidril bileşikleri, disülfidler.

Nazlı Görmeli Kurt, Servan Gökhan, Ozcan EREL, Celal Güneş, Çağdaş Yıldırım, Ayhan Ozhasenekler, Fatih Ahmet Kahraman. Retrospective Examination of Patients Diagnosed with Aortic Dissection in the Emergency Department and Undergoing Thiol / Disulfide Homeostasis. Ankara Med J. 2021; 21(1): 124-133

Corresponding Author: Nazlı Görmeli Kurt, Türkiye
LookUs & Online Makale