E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Where Are We in Adult Vaccination? Evaluation to Vaccination Status of Adults Aged 65 And Over Who Applied to the Adult Immunization Unit of a Tertiary University Hospital in Turkey [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(3): 350-363 | DOI: 10.5505/amj.2021.67778

Where Are We in Adult Vaccination? Evaluation to Vaccination Status of Adults Aged 65 And Over Who Applied to the Adult Immunization Unit of a Tertiary University Hospital in Turkey

Leyla İpek Rudvan Al, Meliha Çagla Sönmezer, Serhat Ünal
Hacettepe University Medical School Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology

INTRODUCTION: There is no compulsory vaccination for individuals aged 65 and over in Turkey, there is no precise data about the immunization status of this age group. For this reason, our study is planned to contribute to both national and international literature. The study aimed to evaluate to vaccination status of individuals aged 65 and over who applied to the adult immunization unit of a Tertiary University Hospital in Turkey.
METHODS: In our study, age-gender distribution and vaccination status of individuals aged 65 and over who applied to the Adult Vaccination Unit within the Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department of Hacettepe University Faculty of Medicine between June 2020 and June 2021, and vaccination status with influenza-pneumococcal-tetanus vaccines rates were evaluated.
RESULTS: A total of 1194 persons (53.4% of women) were reached. 830 (69.5%) of the individuals divided into two according to age groups were in the 65-75 age range; 364 (30.5%) of them were over 75 years old. Prevenar 13 constitutes 76.72% of the vaccines administered in our outpatient clinic, while the tetanus-diphtheria vaccine is in the second place (15.41%), and the influenza vaccine is in the third place (7.03%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In preventing infectious diseases and related complications in adults aged 65 and over; thus, the importance of effective vaccination in reducing morbidity and mortality is indisputable.

Keywords: Vaccination, adult immunization, elderly people.

Erişkin Aşılamasında Neredeyiz? Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesi'nde Erişkin Aşı Ünitesi'ne Başvuran 65 Yaş ve üzeri erişkinlerin Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi

Leyla İpek Rudvan Al, Meliha Çagla Sönmezer, Serhat Ünal
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye'de 65 yaş ve üzeri bireyler için zorunlu olarak yapılan aşı uygulaması olmaması nedeniyle bu yaş grubunun immunizasyon durumları hakkında net veriler bulunmamaktadır. Bu nedenle hem ulusal hem uluslararası literatüre katkı sağlamak amacıyla çalışmamız planlanmıştır. Çalışmamızda Türkiye'de üçüncü basamak bir Üniversite Hastanesi erişkin aşı ünitesine başvuran 65 yaş ve üzeri bireylerde aşılanma durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Erişkin Aşı Birimi’ne Haziran 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında başvuran 65 yaş ve üzeri bireylerin yaş-cinsiyet dağılımı ve influenza-pnömokok-tetanoz-difteri aşıları ile aşılanma durumu/oranları değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Toplamda 1194 kişiye (kadın %53,4) ulaşılmıştır. Yaş gruplarına göre ikiye ayrılan bireylerin, 830’ u (%69,5) 65-75 yaş aralığında iken; 364 ‘ü (%30,5) 75 yaş üstünde saptanmıştır. Polikliniğimizde yapılan aşıların %76,72’sini Prevenar 13 oluştururken 2. sırada tetanoz-difteri aşısı (%15,41), 3. sırada ise influenza aşısı bulunmaktadır (%7,03).
TARTIŞMA ve SONUÇ: 65 ve üzeri erişkinlerde gelişebilecek enfeksiyon hastalıkları ve bunlara bağlı komplikasyonların önlenmesinde, böylece morbidite ve mortalitenin azaltılmasında etkin aşılamanın önemi tartışılmazdır.

Anahtar Kelimeler: Aşılama, erişkin bağışıklama, yaşlı bireyler.

Leyla İpek Rudvan Al, Meliha Çagla Sönmezer, Serhat Ünal. Where Are We in Adult Vaccination? Evaluation to Vaccination Status of Adults Aged 65 And Over Who Applied to the Adult Immunization Unit of a Tertiary University Hospital in Turkey. Ankara Med J. 2021; 21(3): 350-363

Corresponding Author: Leyla İpek Rudvan Al, Türkiye
LookUs & Online Makale